Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020

Kazalo

967. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, stran 2382.

  
Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in 9. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. člen 
(začasna zadržanost od dela) 
(1) Izbrani osebni zdravnik pri zavarovancu ugotavlja začasno zadržanost od dela ne glede na razlog te zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer dokler začasna zadržanost od dela nepretrgoma ne doseže enega leta. Če izbrani osebni zdravnik meni, da bo začasna zadržanost od dela trajala dlje časa, lahko odloči o delazmožnosti najdlje za dva meseca vnaprej. Če začasna zadržanost traja nepretrgoma eno leto, predlog za njeno podaljšanje posreduje imenovanemu zdravniku vsaj tri dni pred iztekom začasne zadržanosti od dela.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je prvi dan začasne zadržanosti od dela dan, ki ga je izbrani osebni zdravnik, imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija določila kot prvi dan začasne zadržanosti od dela, ne glede na to, da je bil določen pred uveljavitvijo tega odloka.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v skladu s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), o izdaji potrdila ustno ali pisno najpozneje naslednji delovni dan obvesti zavarovanca in datum obvestila zavarovanca zabeleži v zdravstveni dokumentaciji zavarovanca.
(4) Imenovani zdravnik:
– odloča o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za presojo mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti za delo iz prvega odstavka tega člena, ki jo zavarovanec in delodajalec lahko vložita v 30 dneh od dne, ko sta bila z mnenjem seznanjena;
– odloča o zahtevi zavarovanca za presojo mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni zadržanosti od dela iz prvega odstavka tega člena, katere razlog ni začasna nezmožnost za delo, ki jo zavarovanec lahko vloži v 30 dneh od dne, ko je bil z mnenjem seznanjen.
3. člen 
(odločanje imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije) 
Imenovani zdravnik in zdravstvena komisija od 13. marca 2020 do prenehanja začasnega ukrepa iz prejšnjega člena odločata o zadevah iz svoje pristojnosti le na podlagi razpoložljive dokumentacije.
4. člen 
(zdraviliško zdravljenje) 
(1) ZZZS lahko v primeru iz drugega odstavka 48. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20; v nadaljnjem besedilu: pravila) v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdravljenja:
– določi trajanje zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 dni ali
– pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni, o čemer zdravilišče pisno obvesti ZZZS najpozneje v 30 dneh od podaljšanja zdraviliškega zdravljenja iz te alineje.
(2) Zavarovana oseba na podlagi same odločbe o odobritvi zdraviliškega zdravljenja začne oziroma nadaljuje prekinjeno zdraviliško zdravljenje v treh mesecih od prenehanja začasnega ukrepa iz tega člena, in sicer v naslednjih primerih:
– če bi na osnovi sporočila zdravilišča o datumu začetka zdraviliškega zdravljenja morala začeti zdraviliško zdravljenje v obdobju med 13. marcem 2020 do prenehanja začasnega ukrepa iz tega člena, vendar ga v tem obdobju ni začela;
– če je prekinila zdraviliško zdravljenje v obdobju med 13. marcem 2020 do prenehanja začasnega ukrepa iz tega člena;
– če ji je odločba izdana pred 13. marcem 2020 in ji zdravilišče še ni sporočilo datuma začetka zdraviliškega zdravljenja;
– če ji je odločba izdana v obdobju med 13. marcem 2020 do prenehanja začasnega ukrepa iz tega člena, ne glede na to, kdaj je odločba vročena zavarovani osebi.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka zavarovana oseba začne oziroma nadaljuje prekinjeno zdraviliško zdravljenje na dan, ki ji ga sporoči zdravilišče. Zdravilišče pri določitvi datuma začetka oziroma nadaljevanja prekinjenega zdraviliškega zdravljenja upošteva:
– da imajo prednost zavarovane osebe, ki jim je izdana odločba o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, ki je nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, pred zavarovanimi osebami, ki jim je izdana odločba o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja;
– da se datum ob upoštevanju prejšnje alineje določi po vrstnem redu glede na datum izdaje odločbe.
5. člen 
(sanitetni prevoz) 
(1) Poleg primerov iz 54. člena pravil ima zavarovana oseba pravico do sanitetnega prevoza, če:
– sanitetni prevoz potrebuje zaradi izvedbe zdravstvene storitve, ki se opravlja v skladu z odlokom Vlade Republike Slovenije, ki ureja začasne ukrepe na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in
– za prevoz ne uporabi osebnega avtomobila ali avtotaksi prevoza.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da gre za primer iz 3. točke 54. člena pravil, zaradi česar se na listini za naročilo prevoza (v nadaljnjem besedilu: nalog za prevoz) kot razlog za sanitetni prevoz označi »2. ŠKODLJIVOST JAVNEGA PREVOZA«.
(3) Nalog za prevoz v primeru iz prvega odstavka tega člena izda izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe ali napotni zdravnik, ki je prevzel oziroma ki bo prevzel zavarovano osebo v zdravljenje.
(4) Če zdravnik iz prejšnjega odstavka iz objektivnih razlogov ne more izdati naloga za prevoz pred izvedbo sanitetnega prevoza, izda nalog za ta prevoz najpozneje naslednji delovni dan po opravljenem sanitetnem prevozu.
(5) Zdravnik iz tretjega odstavka tega člena o tem, da je izdal nalog za prevoz, ustno ali pisno obvesti zavarovano osebo in datum obvestila zavarovane osebe zabeleži v njeni zdravstveni dokumentaciji.
6. člen 
(medicinski pripomočki) 
Generalni direktor ZZZS lahko s sklepom, ki se objavi na spletni strani ZZZS, z namenom iz 1. člena tega odloka zaradi varovanja pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: MP) ter nemotene izdaje in izposoje MP določi:
– obdobje veljavnosti naročilnice in po potrebi število izdaj MP med tem obdobjem;
– način predložitve naročilnice dobavitelju in način prevzema MP;
– obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS;
– izdajo in izposojo MP brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja;
– druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z MP.
7. člen 
(veljavnost začasnih ukrepov) 
(1) Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 21 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
(2) Začasni ukrep iz 2. člena tega odloka velja najdlje do 31. maja 2020.
(3) Začasni ukrep iz 5. člena tega odloka velja do popolnega prenehanja prepovedi izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu na ozemlju Republike Slovenije, ki je določen zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
(4) Začasni ukrep iz prejšnjega člena velja do prenehanja razlogov zanj, kar ob upoštevanju strokovnih razlogov ugotovi generalni direktor ZZZS s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ZZZS.
8. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki uveljavljanja začasne zadržanosti od dela, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 34/20).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-19/2020
Ljubljana, dne 7. maja 2020
EVA 2020-2711-0037
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti