Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020

Kazalo

966. Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov, stran 2378.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 z dne 23. aprila 2020 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L št. 129 z dne 24. 4. 2020, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/568/EU) določajo:
– vsebina in oblika vloge za izdajo dovoljenja za izvoz osebne zaščitne opreme (v nadaljnjem besedilu: blago);
– nadzor, pristojni organi in sankcije za kršitve.
II. VLOGE ZA IZDAJO IZVOZNIH DOVOLJENJ IN POSTOPKI IZDAJE 
2. člen 
(vloge za izdajo izvoznih dovoljenj) 
(1) Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz blaga iz Priloge I Izvedbene uredbe 2020/568/EU se vloži pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe. Obrazec se pošlje po pošti ali na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
(2) Obrazcu iz prejšnjega odstavka se priloži pojasnilo in morebitna dokazila o posebnih okoliščinah, zaradi katerega se vlaga vloga.
3. člen 
(mnenja drugih državnih organov) 
(1) Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja iz prejšnjega člena ministrstvo pridobi mnenje ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ministrstva, pristojnega za zdravje, in ministrstva, pristojnega za obrambo.
(2) Državni organi iz prejšnjega odstavka svoja mnenja oblikujejo na podlagi svojih pristojnosti v skladu z dejavniki, ki jih določajo šesti in sedmi odstavek 2. člena ter tretji in četrti odstavek 3. člena Izvedbene uredbe 2020/568/EU.
(3) Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če je kateri koli državni organ iz prvega odstavka tega člena podal negativno mnenje.
4. člen 
(mnenje Evropske komisije) 
(1) Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja iz 2. člena te uredbe v primerih, ki jih določata sedmi odstavek 2. člena in peti odstavek 3. člena Izvedbene uredbe 2020/568/EU, ministrstvo pridobi mnenje Evropske komisije.
(2) Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če je Evropska komisija podala negativno mnenje.
5. člen 
(izdaja dovoljenja) 
(1) Ministrstvo izda dovoljenje oziroma zavrne izdajo dovoljenja v petih delovnih dneh od dneva, ko so mu bile predložene vse zahtevane informacije s strani izvoznika, druge države članice ali Evropske komisije v primeru posvetovanja in s strani državnih organov iz 3. člena te uredbe.
(2) V primeru, ki ga določa šesti odstavek 2. člena Izvedbene uredbe 2020/568/EU, ministrstvo izda dovoljenje oziroma zavrne izdajo dovoljenja v dveh delovnih dneh od dneva, ko so mu bile predložene vse zahtevane informacije.
III. NADZOR IN PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV 
6. člen 
(nadzor in pristojnost) 
Pri izvozu blaga Finančna uprava Republika Slovenije preverja, ali blago iz Izvedbene uredbe 2020/568/EU spremlja ustrezno izvozno dovoljenje, in izreka globe po tej uredbi.
IV. KAZENSKE DOLOČBE 
7. člen 
(kršitve v zvezi s prepovedjo izvoza blaga iz Priloge I Uredbe 2020/568/EU) 
(1) Z globo od 15.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez dovoljenja pristojnega organa izvozi blago iz Priloge I Izvedbene uredbe 2020/568/EU.
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 3.000 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
8. člen 
(višina globe v prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz prejšnjega člena se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
V. KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (Uradni list RS, št. 32/20).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-16/2020
Ljubljana, dne 7. maja 2020
EVA 2020-2130-0022
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik