Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2020 z dne 7. 5. 2020

Kazalo

965. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož, stran 2377.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, vode, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj je mogoče zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske ali podzemne vode,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega,
– ukrepe za varstvo voda,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora organom in zavodom poročati v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačilo sanacije.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v količini 1.029.629 (milijon devetindvajset tisoč šeststodevetindvajset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Hardeška šuma – širitev 4 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim in izkoriščanjem mineralne surovine v etažah brez razstreljevanja.
(3) Pridobivalni prostor Hardeška šuma – širitev 4 obsega v celoti zemljiške parcele št.: 98, 99, 103, 105, 106/1, 106/2, 107/7, 107/8, 107/9, 107/10, 108, 109, 110/5, 110/6, 111, 112, 114, 116, 129 in 130, vse k. o. 318 – Hardek, in del zemljiške parcele št.: 128 k. o. 318 – Hardek, ki je na severu omejena z daljico med točkama T1 in T2.
(4) Točki iz prejšnjega odstavka sta določeni z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y
X
T1
589.453,34
142.784,97
T2
589.537,44
142.786,06
(5) Pridobivalni prostor sega v najglobljem delu do k. +232 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor obsega površino 12,4609 hektara.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 15 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d. o. o., Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomerju, matična številka: 5076382000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
– revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
– pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
– upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-III-602/2-O-17/MB z dne 21. 6. 2017, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
– upoštevanje projektnih pogojev št. 35506-1605/2018-2 z dne 22. 5. 2018 in vodnega soglasja št. 35507-228/2019-5, ki ga je 6. 8. 2019 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode;
– pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisov o presojah vplivov na okolje;
– izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
– izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b) in e) devetega odstavka tega člena.
(11) Sanacija pridobivalnega prostora se izvede v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(12) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine,
– dostava mineralne surovine na trg.
III. KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-4/2020
Ljubljana, dne 7. maja 2020
EVA 2018-2430-0024
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina