Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

939. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19, stran 2335.

  
Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, postopek dodelitve, način izračuna in najvišjo višino finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo), ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje.
(2) Finančno nadomestilo iz tega odloka se upravičencem dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(izpad dohodka v sektorju vina) 
Glede na delež prodanega vina, ki se proda potrošnikom prek gostinskih in turističnih storitev, ki so začasno prepovedane v skladu z odlokom, ki ureja začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, je sektor vina utrpel več kot 20 % izpad dohodka.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– trženje kmetijskih proizvodov pomeni dejavnost, kot je opredeljena v 7. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
– predelava kmetijskih proizvodov pomeni dejavnost, kot je opredeljena v 6. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
– podjetje v težavah je subjekt, kot je opredeljen v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU);
– register je register pridelovalcev grozdja in vina v skladu z Zakonom o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – ZKme-1D).
4. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki je bil na dan 16. marec 2020 vpisan v register za dejavnost pridelave mošta in neustekleničenega vina.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je vlagatelj tudi nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je član zadruge in ima z zadrugo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja.
(3) Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku.
5. člen 
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila) 
(1) Finančno nadomestilo iz tega odloka se dodeli v obliki pavšala na hektar vinograda, v katerem vlagatelj prideluje grozdje za vino.
(2) Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil na dan 31. december 2019 že podjetje v težavah, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov na dan, določen za pošiljanje predtiskanih obrazcev iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.
6. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan 16. marec 2020 je bil vpisan v register in je imel v register prijavljeno dejavnost pridelave mošta in neustekleničenega vina;
– na dan 16. marec 2020 je imel v register prijavljenih vsaj 3.700 litrov vina letnika 2019;
– ni izključen iz prejemanja podpore po tretjem odstavku 41.a člena Zakona o kmetijstvu;
– na dan oddaje zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
– na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
– za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
(2) Ne glede na prvo in drugo alinejo prejšnjega odstavka mora biti vlagatelj iz drugega odstavka 4. člena tega odloka na dan 16. marec 2020 vpisan v register in je po podatkih registra pridelal vsaj 5.000 kg grozdja letnika 2019.
7. člen 
(finančne določbe) 
(1) Finančno nadomestilo se določi v višini 85 % vsote izpada dohodka in stroška skladiščenja vina v obdobju uveljavljanja finančnega nadomestila. Za vse vrednosti iz tega člena se upošteva povprečni hektarski pridelek vina na podlagi podatkov iz registra o prijavah pridelka vina letnika 2017, 2018 in 2019, ki znaša 6700 litrov na hektar.
(2) Izpad dohodka se izračuna kot 20 % delež razlike med povprečnim prihodkom od proizvodnje vina in kalkulativnimi stroški proizvodnje vina.
(3) Povprečni prihodek od proizvodnje vina je določen na podlagi hektarskega pridelka vina iz prvega odstavka tega člena in povprečne cene vina za leto 2019 iz tržnoinformacijskega sistema (303 eur/hl) ter znaša 20.300 eurov na hektar letno.
(4) Kalkulativni stroški proizvodnje vina v letu 2019, pripravljeni v okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji, znašajo pri povprečnem hektarskem pridelku iz prvega odstavka tega člena 8100 eurov na hektar letno.
(5) Strošek skladiščenja vina znaša pri povprečnem hektarskem pridelku iz prvega odstavka tega člena 1.085 eurov na hektar letno.
(6) Vlagatelj je upravičen do izplačila nadomestila, ki se izračuna po naslednji formuli:
(0,2 x (20.300 eurov – 8100 eurov) + 1085 eurov) x 0,21 X površina x 0,85 = 629,21 eurov x površina, 
pri čemer pomeni:
– 0,21 delež obdobja od 16. marca do 31. maja v letu 2020,
– površina pa 3-letno povprečje površine vinogradov, ki jih je imel vlagatelj vpisane v register na dan 1. avgust v letih 2017, 2018 in 2019.
(7) Če je bil vlagatelj vpisan v register po 1. avgustu 2019, se za izračun iz prejšnjega odstavka upošteva podatek o površini vinogradov na dan vpisa v register.
(8) Če vlagatelj še ni bil vpisan v register 1. avgusta 2018, se za izračun iz šestega odstavka tega člena upošteva podatek o površini vinogradov na dan 1. avgust 2019.
(9) Če vlagatelj še ni bil vpisan v register 1. avgusta 2017, se za izračun iz šestega odstavka tega člena upošteva dvoletno povprečje površine vinogradov, ki jih je imel vlagatelj vpisane v register na dan 1. avgust v letih 2018 in 2019.
(10) Pri vlagateljih, ki so del grozdja letnika 2019 prodali, se za površino iz šestega odstavka tega člena upošteva sorazmerni del površine, ki ustreza količini grozdja, iz katerega so sami proizvedli vino.
(11) Pri vlagateljih iz drugega odstavka 4. člena tega odloka se za površino iz šestega odstavka tega člena upoštevata dve tretjini sorazmernega dela površine, ki ustreza količini grozdja, oddanega zadrugi, in sorazmerni del površine, ki ustreza količini grozdja, iz katerega so sami proizvedli vino.
(12) Ne glede na določbe tega člena najvišja skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca, izplačana po tem odloku, ne sme presegati 20.000 eurov.
(13) Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat.
(14) Sredstva po tem odloku se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v zahtevku za pridobitev sredstev po tem odloku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
8. člen 
(obdobje izvajanja ukrepa) 
Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 16. marca do 31. maja 2020.
9. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, najpozneje do 8. maja 2020 pošlje predtiskani obrazec »Nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19«, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka. Ko upravičenec vrne na agencijo podpisan predtiskani obrazec, se ta šteje za zahtevek za finančno nadomestilo.
(2) Na obrazcu iz prejšnjega odstavka vlagatelj s podpisom poda tudi izjavo glede izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira.
(3) Zahtevek iz tega člena nosilec kmetijskega gospodarstva pošlje po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 15. maja 2020.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko nosilci kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 6. člena tega odloka pošljejo zahtevek, ki je sestavni del tega odloka, v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena nosilci kmetijskih gospodarstev iz drugega odstavka 6. člena tega odloka pošljejo zahtevek, ki je sestavni del tega odloka, v skladu s tretjim odstavkom tega člena. Zahtevku priložijo kopijo pogodbe o trajnem poslovnem sodelovanju z zadrugo.
10. člen 
(odločba o pravici do sredstev) 
O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 7. junija 2020. V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.
11. člen 
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči) 
(1) Skupna državna pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 800.000 eurov na upravičenca. Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo presežena omejitev iz tega odstavka.
(2) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega odloka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v skladu z Uredbo 651/2014/EU ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1).
12. člen 
(preveritev pred odobritvijo in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči za posameznega upravičenca v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za katere veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 23(a) Začasnega okvira, z izjavo zagotovi, da se z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, ki ga ministrstvo, pristojno za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
13. člen 
(sredstva) 
Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.
14. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 44 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (spletna stran https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih- nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve nadomestila po tem odloku.
15. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija v skladu s točko 37 Začasnega okvira vodi in hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posameznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve zadnjega finančnega nadomestila po tem odloku.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(začetek izvajanja ukrepa) 
Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji dan po objavi naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-15/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0072
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost