Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

938. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19, stran 2324.

  
Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odlok podrobneje določa način ugotavljanja izpada dohodka v gozdarskem sektorju, upravičence, pogoje, vstopni prag, višino ter postopek dodelitve finančnega nadomestila za izpad dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo), ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog ter zmanjšanja obsega predelave oziroma prodaje.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Podjetje v težavah je subjekt, kot je opredeljen v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske Unije (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).
II. POSEBNE DOLOČBE 
3. člen 
(način ugotavljanja izpada dohodka) 
(1) Izpad dohodka v gozdarskem sektorju se ugotavlja na podlagi:
– ocene sprememb v količini proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov na območju Republike Slovenije v letu pred epidemijo COVID-19 in v času trajanja epidemije ter
– spremljanja odkupnih cen glavnih kategorij gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na trgu.
(2) Podrobnejši način izračuna izpada dohodka v gozdarskem sektorju določa Metodologija za izračunavanje izpada dohodka v gozdarskem sektorju, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega odloka.
(3) Gozdarski inštitut Slovenije za obdobje od 16. marca do 31. maja 2020 na podlagi metodologije iz prejšnjega odstavka opravi izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju za vsak posamezni mesec in ga pošlje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju iz prejšnjega odstavka Gozdarski inštitut Slovenije in ministrstvo objavita na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletnih straneh Gozdarskega inštituta Slovenije, in sicer prvi dan v mesecu za predpretekli mesec.
4. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična oseba, ki je lastnik gozda in vlaga zahtevek za pridobitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju po tem odloku.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku.
5. člen 
(splošni pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Do finančnega nadomestila so upravičeni vlagatelji, če je bil za obdobje, za katero vlagatelj vlaga zahtevek za pridobitev finančnega nadomestila, ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju v skladu s 3. členom tega odloka v višini najmanj 20 %.
(2) Finančno nadomestilo se upravičencem dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), nazadnje spremenjenim s Sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: začasni okvir).
(3) Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil na 31. december 2019 podjetje v težavah, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov.
6. člen 
(posebni pogoji za pridobitev sredstev) 
Za pridobitev finančnega nadomestila morajo biti ob oddaji zahtevka izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vlagatelju je bila izdana odločba Zavoda za gozdove Slovenije o sanitarni sečnji ter spravilu in odvozu okuženega ali z insekti napadenega močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda na lokacijo, ki ne pomeni nevarnosti za nadaljnje širjenje organizmov, oziroma o preventivnih varstvenih delih na podlagi predpisov, ki urejajo gozdove (v nadaljnjem besedilu: odločba o sanitarni sečnji);
2. vlagatelj je v mesecu, za katerega v zahtevku uveljavlja pravico do finančnega nadomestila, na posameznih gozdnih parcelah izvajal dela na podlagi pravnomočne odločbe o sanitarni sečnji;
3. dela iz odločbe o sanitarni sečnji so bila izvedena v rokih, na način in v obsegu iz odločbe;
4. za posamezno gozdno parcelo, na kateri so se izvedla dela iz odločbe o sanitarni sečnji in je v solastnini, so bila pridobljena overjena soglasja solastnikov, katerih deleži so več kot 50 % vseh deležev;
5. vlagatelj na dan oddaje zahtevka za pridobitev sredstev ne sme biti v osebnem stečaju ter ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene s predpisi, oziroma ima največ 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;
6. vlagatelj ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
7. člen 
(finančne določbe) 
(1) Vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za dodelitev finančnega nadomestila, se to dodeli, če skupni posek iz odločb o sanitarni sečnji, na podlagi katerih je vlagatelj izvajal dela v obdobju, za katerega vlaga zahtevek, presega 5 m3 bruto na hektar.
(2) Vstopni prag iz prejšnjega odstavka se izračuna kot količnik med količino drevja za sanitarni posek v bruto kubičnih metrih iz odločbe o sanitarni sečnji in skupno površino gozdnih parcel iz odločbe o sanitarni sečnji v hektarjih. Podatke o površini gozdnih parcel iz tega odstavka agencija pridobi iz zemljiškega katastra.
(3) Finančno nadomestilo se upravičencem določi na hektar iz odločbe o sanitarni sečnji v naslednji višini:
Sanitarni posek 
v m3/ha
nadomestilo 
eurov/ha
5–9,99
112,4
10–14,99
187,4
15–19,99
262,4
20–24,99
337,4
25–29,99
412,4
30–34,99
487,4
35–39,99
562,4
40–44,99
637,4
45–49,99
712,4
50–54,99
787,4
55–59,99
862,4
60–64,99
937,4
65–69,99
1.012,4
nad 70
1.200,0
(4) Če upravičenec uveljavlja pravico do finančnega nadomestila na podlagi enega zahtevka za več odločb o sanitarni sečnji ali vlaga zahtevek v skladu s četrtim odstavkom 9. člena tega odloka, je višina finančnega nadomestila enaka vrednosti iz prejšnjega odstavka, ki pripada količniku med skupnim seštevkom bruto kubičnih metrov drevja za posek in skupnim seštevkom hektarjev parcel iz posameznih odločb o sanitarni sečnji.
(5) Ne glede na določbe tega člena najvišja skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca, izplačana po tem odloku, ne sme presegati 15.000 eurov bruto.
(6) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v zahtevku za pridobitev sredstev po tem odloku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
8. člen 
(rok odobritve finančnega nadomestila) 
Finančno nadomestilo se v skladu s točko 22(d) začasnega okvira odobri najpozneje 31. decembra 2020.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
9. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Vlagatelji vložijo mesečni zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (s pripisom: začasni izredni ukrepi – gozdarski sektor) ali pošljejo elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.
(2) Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila vsebuje:
− izpolnjen obrazec »Zahtevek za dodelitev nadomestila za izpad dohodka lastnikom gozdov zaradi epidemije COVID-19« (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), ki je kot Priloga 2 sestavni del tega odloka in se objavi tudi na spletni strani agencije;
– podpisane in datirane izjave (priloga a, b in c zahtevka).
(3) Vlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za mesec, v katerem je bil ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju v višini najmanj 20 %, najpozneje do 15. dne v mesecu, ko je bil objavljen podatek o izpadu dohodka za ta mesec.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko vlagatelj vloži en zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za več zaporednih mesecev, za katere je bil ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju v višini najmanj 20 %, do 15. dne v mesecu, ko je bil objavljen podatek o izpadu dohodka za zadnji mesec.
10. člen 
(odločba o pravici do sredstev) 
V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre za državno pomoč v skladu z začasnim okvirom.
11. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
Sredstva za izplačilo finančnega nadomestila se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.
12. člen 
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči) 
(1) Skupna državna pomoč v skladu z oddelkom 3.1 začasnega okvira ne sme presegati 800.000 eurov bruto na upravičenca.
(2) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega odloka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z začasnim okvirom ali Uredbo 651/2014/EU ali pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1).
13. člen 
(preveritev pred odobritvijo finančnega nadomestila in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči za posameznega upravičenca v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za katere veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 23(a) začasnega okvira, z izjavo zagotovi, da se z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljenem finančnem nadomestilu na način, ki ga ministrstvo, pristojno za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
14. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s 44. točko začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (spletna stran https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih- nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve finančnega nadomestila po tem odloku.
15. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija v skladu s 37. točko začasnega okvira vodi in hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posameznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve zadnjega finančnega nadomestila po tem odloku.
IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(izračun izpada dohodka za mesec marec) 
Ne glede na četrti odstavek 3. člena tega odloka se izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju za marec objavi 1. junija 2020.
17. člen 
(začetek izvajanja ukrepa) 
Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji dan po objavi naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-14/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0071
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost