Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

937. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19, stran 2317.

  
Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo), ki je posledica prepovedi opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka, in s tem posledično izgube dohodka.
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(pomen izrazov in izpad dohodka) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
2. trženje kmetijskih proizvodov pomeni dejavnost, kot je opredeljena v 7. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
3. predelava kmetijskih proizvodov pomeni dejavnost, kot je opredeljena v 6. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014/EU;
4. podjetje v težavah je subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, razen s kmetijsko dejavnostjo ter dejavnostjo ribištva in akvakulture, in za katerega velja vsaj ena od okoliščin, ki so opredeljene v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).
(2) Sektor dopolnilnih dejavnosti iz 3. člena tega odloka je zaradi začasne prepovedi opravljanja dopolnilnih dejavnosti v skladu z odlokom, ki ureja začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, utrpel več kot 20 % izpad dohodka.
3. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19 iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka, (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel na dan 15. marca 2020 dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18) in ima registrirano eno od naslednjih dopolnilnih dejavnosti:
1. turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami);
2. izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
3. vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
4. osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
5. prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet);
6. muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
7. tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
8. apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
9. nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa);
10. organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
11. usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
12. prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(2) Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku.
4. člen 
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila) 
(1) Finančno nadomestilo iz tega odloka se dodeli v obliki pavšala glede na povprečje dohodkov zadnjega leta.
(2) Vlagatelj, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20), ni upravičen do finančnega nadomestila po tem odloku.
(3) Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov na dan 31. maja 2020.
(4) Skladno s točko 22(e) Začasnega okvira je pomoč, odobrena podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, pogojena s tem, da se ne prenese delno ali v celoti na primarne proizvajalce, in ni določena na podlagi cene ali količine proizvodov, ki so bili kupljeni od primarnih proizvajalcev ali ki so jih zadevna podjetja dala na trg.
5. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:
1. oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike iz uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje zahtevka za finančno nadomestilo iz tega odloka. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka je bilo izdano najkasneje na dan 15. marec 2020;
3. ni izključen iz prejemanja podpore v skladu s tretjim odstavkom 41.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
4. na dan oddaje zahtevka ne sme biti v osebnem stečaju;
5. na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
6. za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
6. člen 
(finančne določbe) 
(1) Izpad dohodka se prizna v deležu 20 % vsote izstavljenih računov brez obračunanega davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: vsota izstavljenih računov) v obdobju od 16. marca do 31. maja 2019 v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka.
(2) V primeru, ko je dopolnilna dejavnost na kmetiji registrirana po 31. marcu 2019 se kot vsota izstavljenih računov v letu 2019 upošteva povprečni mesečni dohodek, ki je bil ustvarjen v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v letu 2019 od dokončnosti odločbe upravne enote, pomnožen s količnikom 2,5.
(3) Finančno nadomestilo se dodeli, če je vsota izstavljenih računov v obdobju od 16. marca do 31. maja 2019 v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka znašala najmanj 500 eurov, pri čemer znaša izpad dohodka 100 eurov.
(4) Najvišja vrednost izpada dohodka v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka se prizna v višini 3.000 eurov.
(5) Isti upravičenec lahko pridobi finančno nadomestilo po tem ukrepu le enkrat.
(6) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v zahtevku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(7) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.
7. člen 
(merila za določitev višine nadomestila) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala, določenega glede na vsoto izstavljenih računov v obdobju iz prejšnjega člena, v okviru izvajanja dopolnilnih dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena tega odloka.
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v višini:
1. če znaša vsota računov od 500,00 eura do 1.000,00 eura se dodeli 100,00 eura;
2. če znaša vsota računov od 1.000,01 eura do 2.500,00 eura se dodeli 200,00 eura;
3. če znaša vsota računov od 2.500,01 eura do 5.000,00 eura se dodeli 500,00 eura;
4. če znaša vsota računov od 5.000,01 eura do 7.500,00 eura se dodeli 1.000,00 eura;
5. če znaša vsota računov od 7.500,01 eura do 10.000,00 eura se dodeli 1.500,00 eura;
6. če znaša vsota računov od 10.000,01 eura do 12.500,00 eura se dodeli 2.000,00 eura;
7. če znaša vsota računov od 12.500,01 eura do 15.000,00 eura se dodeli 2.500,00 eura;
8. če znaša vsota računov več kot 15.000,00 eura se dodeli 3.000,00 eura.
8. člen 
(obdobje izvajanja ukrepov) 
V skladu s točko 22(d) Začasnega okvira se pomoč iz tega odloka lahko odobri najkasneje do 31. decembra 2020.
9. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Vlagatelj iz 3. člena tega odloka vloži zahtevek na agencijo.
(2) Izpad dohodka vlagatelj prijavi na zahtevku iz prejšnjega odstavka. Na zahtevku vlagatelj s podpisom izjavi, da se strinja s pogoji za pridobitev sredstev iz tega odloka in da ni podjetje v težavah.
(3) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena mora vlagatelj poslati po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali oddati elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom najkasneje do 15. junija 2020.
10. člen 
(odločba o pravici do sredstev) 
(1) V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.
(2) O izpolnjevanju pogojev odloči agencija najkasneje do 20. julija 2020.
11. člen 
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 800.000 eurov bruto na upravičenca. Finančno nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim finančnim nadomestilom presežena navedena omejitev.
(2) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega odloka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v skladu z Uredbo 651/2014/EU ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1).
12. člen 
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči za dodeljene pomoči v gospodarskem sektorju v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za katere veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 23(a) Začasnega okvira, z izjavo zagotovi, da se z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo, pristojno za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
13. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 44 Začasnega okvirja na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve nadomestila po tem odloku.
14. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija v skladu s točko 37 Začasnega okvira vodi in hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posameznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve zadnje pomoči po tem odloku.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(začetek izvajanja ukrepa) 
Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji dan po objavi naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0070
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost