Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

936. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19, stran 2311.

  
Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo), ki je posledica zmanjšanega odkupa goveda in posledično povečanja stroškov krmljenja na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(izpad dohodka v sektorju govedoreje) 
Zaradi zmanjšanega odkupa goveda in posledično povečanja stroškov krmljenja na kmetijskih gospodarstvih zaradi epidemije COVID-19 je sektor govedoreje utrpel več kot 20 % izpad dohodka.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
2. podjetje v težavah v kmetijski dejavnosti je subjekt, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, za katerega velja vsaj ena od okoliščin, ki so opredeljene v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
3. gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo rejnih živali, pri čemer je na kmetijskem gospodarstvu lahko eno ali več gospodarstev;
4. govedo je moško govedo, ki zajema bike, vole in teleta, oziroma žensko govedo, ki zajema krave in telice;
5. GVŽ je glava velike živine, je predpisana enota za primerjavo med vrstami in kategorijami živali, ki se izračuna z uporabo koeficienta GVŽ iz Priloge 1 Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik EIRŽ).
4. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj zahtevka za finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka, (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), ki redi govedo in ga je dal v zakol, izvoz ali odpremo v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020.
(2) Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku.
5. člen 
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala na GVŽ goveda.
(2) Finančno nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah v kmetijski dejavnosti, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov.
6. člen 
(pogoji za pridobitev finančnega nadomestila) 
Vlagatelj mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:
– je oddal zbirno vlogo za leto 2019 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2019;
– v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020 je dal v zakol, odpremo ali izvoz govedo starejše od enega leta, ki ga je pred tem imel v reji na kmetijskem gospodarstvu vsaj šest mesecev;
– za govedo iz prejšnje alineje morajo biti javljeni odhodi iz kmetijskega gospodarstva in prihodi v klavnico v Centralni register govedi v primeru zahtevkov iz prvega odstavka 8. člena tega odloka do 29. aprila 2020 oziroma v primeru zahtevkov iz drugega odstavka 8. člena tega odloka do 14. junija 2020;
– na dan oddaje zahtevka ne sme biti v osebnem stečaju in mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
7. člen 
(finančne določbe) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli na GVŽ goveda, ki se izračuna na podlagi števila goveda, ki ga je upravičenec kmetijskega gospodarstva oddal v zakol, odpremo ali izvoz v obdobju od 13. marca do 15. aprila 2020 in v obdobju od 16. aprila do 31. maja 2020 ter je naveden na zahtevku, z uporabo koeficientov iz Pravilnika EIRŽ, pri tem se upošteva le govedo, starejše od enega leta.
(2) Višina finančnega nadomestila na GVŽ goveda, starejšega od dveh let, znaša 100 eurov, na GVŽ goveda od enega do dveh let pa znaša 167 eurov in je določena na osnovi metodologije Kmetijskega inštituta Slovenije.
(3) Skupna višina finančnega nadomestila se izračuna tako, da se GVŽ, dobljen v skladu s prvim odstavkom tega člena, pomnoži z vrednostjo GVŽ na govedo iz drugega odstavka tega člena in je seštevek vrednosti za GVŽ goveda, starejšega od dveh let, in GVŽ goveda od enega do dveh let.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko znaša skupno finančno nadomestilo iz obeh obdobij iz prvega odstavka tega člena največ 10.000 eurov na posameznega upravičenca.
(5) Za posamezno govedo se finančno nadomestilo po tem odloku lahko dodeli le enkrat.
(6) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v zahtevku, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(7) Sredstva se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije državnega proračuna.
8. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prvih treh alinej 6. člena tega odloka in ki so imeli zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju od 13. marca do 15. aprila 2020, najpozneje do 11. maja 2020 pošlje predtiskani obrazec »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19« iz Priloge tega odloka, na katerem je navedeno govedo, ki ga je dal v zakol, izvoz ali odpremo. Ko upravičenec vrne agenciji podpisan predtiskani obrazec, se le-ta šteje za zahtevek.
(2) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prvih treh alinej 6. člena tega odloka in ki so imeli zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju od 16. aprila do 31. maja 2020, najpozneje do 23. junija 2020 pošlje predtiskani obrazec »Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19« iz Priloge tega odloka, na katerem je navedeno govedo, ki jih je dal v zakol, izvoz ali odpremo. Ko upravičenec vrne agenciji podpisan predtiskani obrazec, se le-ta šteje za zahtevek.
(3) Na obrazcu iz prvega in drugega odstavka tega člena vlagatelj s podpisom poda tudi izjavo glede izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira iz Priloge tega odloka.
(4) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali oddati elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 19. maja 2020.
(5) Zahtevek iz drugega odstavka tega člena mora nosilec kmetijskega gospodarstva poslati po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali oddati elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 30. junija 2020.
(6) Če nosilec kmetijskega gospodarstva ne prejme predtiskanega obrazca iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, lahko pošlje zahtevek iz Priloge tega odloka na agencijo po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali odda elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 30. junija 2020.
(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena lahko nosilci kmetijskih gospodarstev zahtevek iz prvega odstavka tega člena pošljejo po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi« ali oddajo elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 30. junija 2020.
9. člen 
(odločba o finančnem nadomestilu) 
V izreku odločbe o finančnem nadomestilu se navede, da gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.
10. člen 
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne sme presegati 100.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v kmetijski dejavnosti. Nadomestilo po tem odloku se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev.
(2) Finančno nadomestilo, odobreno na podlagi tega odloka, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), ob spoštovanju določb teh uredb.
11. člen 
(preveritev pred odobritvijo finančnega nadomestila in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči za posameznega upravičenca v evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(2) Kadar je upravičenec dejaven v več sektorjih, za katere veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 23(a) Začasnega okvira, z izjavo zagotovi, da se z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih finančnih nadomestilih na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
12. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 44 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve nadomestila po tem odloku.
13. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani natančne evidence z informacijami in dokazili o posameznih pomočeh še deset let od dneva odobritve zadnjega finančnega nadomestila.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(začetek izvajanja ukrepa) 
Ukrep v skladu s tem odlokom se začne izvajati naslednji dan po objavi naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-17/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0068
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti