Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

919. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica, stran 2299.

  
Na podlagi 6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – Zvoz-1B) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. aprila 2020 sprejel
O D L O K 
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja pristojnost nadzora nad zapuščenimi vozili ter določa postopke odstranitve, hrambe, vrnitve, prodaje in uničenja zapuščenih vozil.
2. člen 
(izrazi, uporabljeni v tem odloku) 
(1) Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– »zapuščeno vozilo« je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
– »javna površina« je grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina;
– »lastnik zapuščenega vozila« oziroma »lastnik vozila« je oseba, ki je kot taka vpisana v evidenci registriranih vozil, če pa vozilo ni vpisano v evidenci, se za lastnika šteje zadnja v evidenco vpisana oseba, razen če le-ta ne dokaže nasprotnega;
– »vozilo brez znanega lastnika«, je vozilo, katerega lastnika ni mogoče ugotoviti iz identifikacijskih oznak na vozilu samem ali za katerega na z zakonom dovoljen način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila;
– »pooblaščena uradna oseba« za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je občinski redar (razen na državnih cestah izven naselja);
– »uporabnik vozila«je imetnik pravice uporabe oziroma uporabnik vozila skladno s predpisi;
– »izvajalec« je pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest oziroma gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta odlok izvaja opravila odstranjevanja, hrambe, vrnitve ali uničenja zapuščenih vozil in ga občina izbere skladno z določili zakona o javnem naročanju.
(2) Za potrebe tega odloka se izraz »lastnik zapuščenega vozila« oziroma »lastnik vozila« uporablja tudi za »uporabnika vozila«.
(3) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot ga določata zakon, ki ureja varnost cestnega prometa in zakon, ki ureja javne ceste.
II. ODSTRANITEV, HRANJENJE IN VRAČANJE VOZIL LASTNIKOM 
3. člen 
(postopek odstranjevanja zapuščenih vozil) 
(1) Pooblaščena uradna oseba ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili zakona, ki ureja cestni promet, ter v skladu s tem odlokom.
(2) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek odstranjevanja zapuščenega vozila na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero obvesti lastnika zapuščenega vozila, da je dolžan v roku treh dni odstraniti zapuščeno vozilo z javne površine. Odredba mora vsebovati tudi opozorilo, da bo v nasprotnem primeru zapuščeno vozilo odstranjeno na njegove stroške.
(3) Odredbo iz prejšnjega odstavka pooblaščena uradna oseba nalepi v nepremočljivi embalaži na vidno mesto zapuščenega vozila. Izvirnik odredbe se hrani pri organu, ki jo je izdal. Pritožba zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve.
(4) Pred izdajo odredbe mora pooblaščena uradna oseba fotografirati zapuščeno vozilo in kraj, kjer se vozilo nahaja.
(5) Šteje se, da je bila pisna odredba lastniku vozila pravilno vročena tudi, če je bila kasneje poškodovana ali uničena, če pooblaščena uradna oseba lahko dokaže, da je bila odredba nameščena na zapuščeno vozilo.
(6) En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena se vroči izvajalcu, ki mora zapuščeno vozilo odstraniti najpozneje v roku treh dni po preteku roka, določenega lastniku zapuščenega vozila z odredbo, če ga lastnik v predpisanem roku ne odstrani sam.
(7) Pooblaščena uradna oseba vodi zapisnik v primeru odstranitve zapuščenega vozila s strani izvajalca. Zapisnik o odstranitvi vozila mora vsebovati naslednje podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, lokacijo nahajališča vozila, datum in uro odstranitve vozila, podatke o izvajalcu in podatke o pooblaščeni osebi izvajalca. Stanje vozila se dokumentira s priloženimi fotografijami, ki so priloga zapisniku.
4. člen 
(odstranitev in hranjenje zapuščenega vozila) 
(1) Izvajalec odstrani zapuščeno vozilo na podlagi odredbe pooblaščene uradne osebe in ga odpelje v hrambo v varovani prostor. Prav tako se v varovani prostor odpelje zapuščeno vozilo, katerega lastnika ali imetnika pravice uporabe ni bilo mogoče ugotoviti.
(2) Če lastnik vozila želi odstraniti vozilo potem, ko je pooblaščena uradna oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca in je ta že prispel na sam kraj, da odstrani vozilo, vozila pa še ni pričel nalagati, je lastnik vozila dolžan pokriti polovico stroškov odvoza vozila.
(3) Če se je vozilo že pričelo nalagati (so nameščene klešče na pnevmatike ali je nameščena gred na vozilo) ali je vozilo že naloženo (s pnevmatikami se je že dotaknilo prostora za nalaganje izvajalčevega vozila ali je dvignjena gred), se šteje da je odvoz vozila izvršen, zato mora lastnik vozila kriti stroške odvoza v celoti. Če ne plača, se postopek odvoza nadaljuje.
Stroške storitve odvoza se mora poravnati na kraju prekrška z gotovino ali z določeno plačilno kartico izvajalcu odvoza vozil.
Ko je izvajalec z naloženim vozilom speljal, odpelje naloženo vozilo v hrambo.
(4) Izvajalec vodi evidenco hranjenih zapuščenih vozil, ki vsebuje kopijo odredbe pooblaščene osebe, podatke o vozilu ter dokazila o plačilu stroškov, povezanih z odvozom in hrambo zapuščenega vozila.
(5) Izvajalec odgovarja za škodo na vozilu, nastalo v času odstranjevanja in hrambe vozila.
(6) Rok hrambe zapuščenega vozila traja skladno z zakonom tri mesece, šteto od dneva, ki je v odredbi določen za prevzem vozila v varovanem prostoru, ko je lastnik vozila znan, oziroma tri mesece od objave razglasa o najdenem vozilu iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka, če lastnik vozila ni znan.
5. člen 
(vozilo neznanega lastnika) 
(1) Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti in gre le še za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo ne glede na določbe tega odloka uniči kot odpadek, po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) V tem primeru stroške odstranitve in uničenja krije Mestna občina Nova Gorica.
6. člen 
(prevzem vozila pri izvajalcu) 
(1) Izvajalec izroči zapuščeno vozilo lastniku oziroma imetniku pravice uporabe na podlagi verodostojne listine, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.
(2) O prevzemu vozila je izvajalec dolžan obvestiti organ, ki je odredil odstranitev vozila.
(3) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, objavi pooblaščena uradna oseba, ki je odredila odstranitev, razglas o najdenem vozilu, v katerem pozove lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu, ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano oziroma uničeno. Razglas o zapuščenem vozilu se objavi na spletnih straneh Mestne občine Nova Gorica in na spletnih straneh izvajalca.
III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENEGA VOZILA 
7. člen 
(prodaja vozila) 
(1) Če se po preteku trimesečnega roka po objavi razglasa iz prejšnjega člena tega odloka lastnik vozila ne odzove, občinska uprava Mestne občine Nova Gorica sprejme odločitev o tem, ali se vozilo proda na javni dražbi, ali se uniči. Pri sprejemu odločitve se upošteva vrednost vozila, ki jo ugotovi sodni cenilec oziroma če je strošek cenitve nesorazmeren s predvideno vrednostjo vozila na drug transparenten način.
(2) Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške odstranitve in hranjenja vozila ter stroške sodnega cenilca in javne dražbe. Preostanek izkupička pripada lastniku vozila.
(3) Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan, je izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov prihodek proračuna.
8. člen 
(uničenje vozila) 
(1) Če je prodaja na javni dražbi iz prejšnjega člena neuspešna ali v primeru manjše ali neznatne vrednosti vozila, se vozilo uniči. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odstranitve, hrambe in javne dražbe večji od ocenjene vrednosti vozila.
(2) Za uničenje zapuščenega vozila je zadolžen izvajalec.
(3) Izvajalec je dolžan po uničenju vozila Mestni občini Nova Gorica predložiti potrdilo o uničenju.
IV. CENE IN STROŠKI 
9. člen 
(cena odstranitve in hrambe vozila) 
(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega vozila so:
– stroški prihoda do vozila,
– stroški nalaganja vozila,
– stroški prevoza vozila,
– stroški razlaganja vozila,
– stroški zavarovanja vozila,
– stroški hrambe vozila,
– stroški izdaje vozila,
– stroški prevoza vozila na uničenje,
– stroški uničenja vozila.
(2) Kalkulacijo cen izdela izvajalec, ki pripravi predlog cenika odstranitve in hrambe zapuščenih vozil.
(3) Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaračunali lastniku oziroma Mestni občini Nova Gorica.
(4) Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprejme župan na podlagi predloga izvajalca.
10. člen 
(izterjava in plačilo stroškov) 
(1) Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila, izvajalec zaračuna lastniku vozila. V primeru neplačila izvajalec izvede postopke izterjave, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, izvajalec stroške odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenega vozila zaračuna Mestni občini Nova Gorica.
V. POGOJI IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
11. člen 
(pogoji in obveznosti izvajalca) 
(1) Izvajalec mora za namen odstranitve in hrambe vozil biti ustrezno registriran in mora izpolnjevati za to dejavnost predpisane pogoje ter razpolagati z ustrezno opremo in prostorom za hrambo, ki mora biti ustrezno varovan.
(2) Izvajalec zagotavlja vračilo vozil med svojim delovnim časom in celodnevno (24 ur) hrambo vozil, ki vključuje varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
VI. NADZOR 
12. člen 
(nadzor nad izvajanjem) 
Nadzor nad izvajanjem določb 3. člena in drugega odstavka 6. člena tega odloka izvaja pooblaščena uradna oseba medobčinske redarske službe.
Nadzor nad izvajanjem določb 4. člena, 5. člena, prvega in tretjega odstavka 6. člena, 7. člena, 8. člena, 9. člena, 10. člena in 11. člena izvaja pristojni organ občine za gospodarske javne službe.
VII. GLOBE 
13. člen 
(globa za prekršek) 
Lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev, se kaznuje v skladu z zakonom, s katerim se urejajo pravila cestnega prometa.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati 30., 31., 32. in 33. člen Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 5/96, 15/97 in Uradni list RS, št. 53/15), uporabljajo pa se še do 15. junija 2020.
15. člen 
(uveljavitev odloka, pričetek uporabe) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. junija 2020.
Št. 007-3/2020-7
Nova Gorica, dne 23. aprila 2020
 
Župan 
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost