Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

906. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, stran 2289.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Uradni list RS, št. 48/94), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter na podlagi in za izvajanje 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) je Skupščina Slovenske akademije znanosti in umetnosti na zasedanju dne 27. februarja 2020 sprejela
S K L E P 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Uradni list RS, št. 11/17) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnosti ZRC SAZU v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
C
 
18.110
Tiskanje časopisov
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G
 
46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.900
Nespecializirana trgovina na debelo
47.410
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.430
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I
 
55.209
Druge nastanitve za krajši čas
56.103
Slaščičarne in kavarne
56.300
Strežba pijač
J
 
58.110
Izdajanje knjig
58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
58.290
Drugo izdajanje programja
59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120
Post produkcija dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.010
Računalniško programiranje
62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.990
Drugo informiranje
L
 
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M
 
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121
Geofizikalnemeritve, kartiranje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoracija
74.200
Fotografska dejavnost
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N
 
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920
Pakiranje
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti poslovanja
P
 
85.422
Visokošolsko izobraževanje
85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q
 
86.901
Alternativne oblike zdravljenja
86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
88.990
Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
R
 
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011
Dejavnost knjižnic
91.012
Dejavnost arhivov
91.020
Dejavnost muzejev
91.030
Varstvo kulturne dediščine
91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-82/1-20
Ljubljana, dne 27. februarja 2020
Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti 
akademik Tadej Bajd
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost