Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

902. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, EPA 1122-VIII), stran 2285.

  
Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 30. aprila 2020 sprejel
S K L E P 
o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, EPA 1122-VIII) 
I. 
Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, EPA 1122-VIII) ni dopustno razpisati, ker gre za zakon iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16).
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. 
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) je na 35. izredni seji, dne 28. 4. 2020, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, EPA 1122-VIII; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP-A).
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) je dne 22. 4. 2020 Državnemu zboru v skladu s prvim odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20; v nadaljnjem besedilu: ZRLI) predlagala sprejem Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
Prva alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. V skladu z določbo prvega odstavka 21.a člena ZRLI Državni zbor na predlog Vlade sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, takoj po preteku sedmih dni od sprejetja zakona. Če Državni svet odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča, Državni zbor sprejme sklep takoj po prejemu obvestila o takšni odločitvi Državnega sveta. Sklep mora vsebovati razloge, zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati.
ZIUZEOP-A, glede katerega je Vlada v skladu z drugim odstavkom 90. člena Ustave Republike Slovenije in 21.a členom ZRLI Državnemu zboru predlagala sprejetje sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma, odpravlja posledice naravne nesreče epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19; v nadaljnjem besedilu: epidemija COVID-19) in predlaga omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. V skladu z 8. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) se za naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav nalezljive bolezni.
Izbruh okužb zaradi nalezljive bolezni COVID-19 ob koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, na katere meji Republika Slovenija, v marcu in aprilu 2020 pa se virus razširja tudi v Republiki Sloveniji, kljub ukrepom, ki jih je Vlada sprejela za omejitev in zajezitev širjenja epidemije COVID-19. Vsi ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19 predstavljajo omejitev javnega življenja in javnega zbiranja ljudi na območju Republike Slovenije, s čimer nastajajo posledice na področju gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, izpolnjevanja davčnih obveznosti, šibkejših družbenih skupin oziroma na vseh ravneh družbe.
Izjemnost razmer, v katerih se je znašla Republika Slovenija ob izbruhu epidemije COVID-19 in ki zahtevajo takojšen odziv države, izhaja tako iz zgodovinskih virov, ki pričajo o tem, da predvidene posledice te epidemije niso primerljive z nobenim dogodkom v zgodovini po drugi svetovni vojni, gospodarske in socialne posledice pa svetovni viri primerjajo z veliko gospodarsko krizo oziroma veliko depresijo iz leta 1929, ki se je iz Združenih držav Amerike razširila na cel svet. Izjemnost razmer se kaže tudi v napovedih gospodarskih gibanj, na primer Mednarodni denarni sklad Republiki Sloveniji napoveduje padec rasti bruto družbenega proizvoda za osem odstotkov v letu 2020, prav tako druge institucije, ki se ukvarjajo z napovedovanjem navedenih gibanj, napovedujejo konkretno upočasnitev gospodarske rasti oziroma padec bruto družbenega proizvoda. Vse navedeno pa posledično, zaradi zastoja gospodarskih dejavnosti, ki so posledica odlokov Vlade, s katerimi so se določali ukrepi za zagotovitev javnega zdravja, pričakovano v najkrajšem času povzroči socialne stiske in tudi posledice na drugih področjih življenja. Na drugi strani pa je treba zagotoviti tudi, da bodo do nujnih pomoči upravičeni le tisti, za katere se bo naknadno izkazalo, da jih je epidemija COVID-19 prizadela v taki meri, da jim bo pomoč dejansko pripomogla k preživetju, tako v gospodarskem kot socialnem pomenu besede.
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20) in posledično tudi ZIUZEOP-A predstavljata pravno podlago za omilitev posledic epidemije COVID-19 z ukrepi in popravki ukrepov, s katerimi se v nabor ukrepov dodaja določene nove upravičence, ki so bili v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo izpuščeni, oziroma se določene ukrepe prilagaja na način, da se čimprej, z jasnimi nameni in posledicami, zagotovi omilitev posledic epidemije najširšemu možnemu krogu upravičencev z ukrepi, ki so bili v postopku priprave predloga ZIUZEOP-A zaznani kot nujni. Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi epidemije COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, posledično pa tudi primerna ureditev izvršbe in stečajnega postopka za zagotovitev najnujnejših sredstev za preživetje prebivalstva Republike Slovenije v času epidemije COVID-19. ZIUZEOP-A je po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, povezano z epidemijo COVID-19 in sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom. V luči negotovosti v zvezi s posledicami epidemije COVID-19, ki se kažejo širom sveta, zakonodajalec nima le pravice, temveč tudi dolžnost, da zakonodajo prilagaja danim družbenim razmeram in jo tudi spreminja, če to narekujejo spremenjena družbena razmerja. Nujni ukrepi, ki jih država sprejema za obvladovanje in zmanjševanje negativnih posledic epidemije COVID-19 na prebivalstvo in gospodarstvo, morajo biti čim bolj učinkoviti, njihova izvedba pa mora biti hitra. Z ZIUZEOP-A se zaradi posledic epidemije COVID-19 določajo dodatni ukrepi (na primer pomoč ranljivim skupinam, ki so bile z osnovnim zakonom neupravičeno spregledane, tako na področju upravičenosti do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost kot tudi na področju enkratnega solidarnostnega dodatka za ranljive skupine), s katerimi se za čas trajanja ukrepov preprečujejo oziroma blažijo negativne posledice epidemije COVID-19 za prebivalstvo ter gospodarstvo.
ZIUZEOP-A tako predstavlja nujni ukrep, s katerim bo, v povezavi z osnovnim zakonom, omogočena takojšnja in učinkovita zagotovitev odprave posledic naravne nesreče v Republiki Sloveniji tako za prebivalstvo kot tudi gospodarstvo.
Iz navedenega Državni zbor ugotavlja, da se ZIUZEOP-A nanaša na vsebino, glede katerega v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, ker zadevni zakon predstavlja zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev odprave posledic naravnih nesreč v smislu prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije.
Št. 411-01/20-12/77
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EPA 1122-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost