Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2020 z dne 9. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2020 z dne 9. 4. 2020

Kazalo

760. Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, stran 2075.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 18. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se urejajo organizacija, dejavnost, organi in njihove pristojnosti, način financiranja in druga temeljna vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen 
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 97/01 in 16/05) in vpisan v sodni register s sklepom SRG 200103486 z dne 4. januarja 2001.
3. člen 
Ustanoviteljica zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Vlada Republike Slovenije.
II. FIRMA IN SEDEŽ 
4. člen 
(1) Firma zavoda je: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije.
(2) Skrajšana firma zavoda je: JGZ Brdo.
(3) Pri poslovanju s tujimi partnerji se poleg firme v slovenskem jeziku lahko uporablja tudi ime: State Protocol Services of the Republic of Slovenia.
(4) Sedež zavoda je: Kranj, Predoslje 39.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
(1) Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarsko javno službo:
– opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, za katerega je kot upravljavec določen Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) in ki je bilo s sporazumom o uporabi stvarnega premoženja, sklenjenim med zavodom in upravljavcem, preneseno v uporabo zavoda, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj;
– opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil;
– organizira druge dogodke za državne organe; in
– po pooblastilu upravljavca izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja iz prve alineje tega odstavka.
(2) Zavod lahko kot spremljevalno dejavnost opravlja tudi tržno dejavnost.
(3) Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in tako, kot je določeno z letnim programom dela in finančnim načrtom.
6. člen 
Ustanoviteljica lahko v primeru potreb ob elementarnih nesrečah, razglašene epidemije ali vojnega stanja nastanitvene in druge kapacitete v okviru stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice nameni za potrebne nastanitve, logistiko in druge ukrepe.
7. člen 
Zavod opravlja naslednje dejavnosti, opredeljene z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
01.110 
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.130 
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.160
Pridelovanje rastlin za vlakna
01.190 
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.250 
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.260 
Pridelovanje oljnih sadežev
01.270 
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.280 
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.290 
Gojenje drugih trajnih nasadov
01.300 
Razmnoževanje rastlin
01.410 
Prireja mleka
01.420 
Druga govedoreja
01.430 
Konjereja
01.450
Reja drobnice
01.470 
Reja perutnine
01.490 
Reja drugih živali
01.500 
Mešano kmetijstvo
01.610 
Storitve za rastlinsko pridelavo
01.620 
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.630 
Priprava pridelkov
01.700 
Lovstvo
02.100 
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200 
Sečnja
02.300 
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
02.400 
Storitve za gozdarstvo
03.120 
Sladkovodno ribištvo
03.220 
Gojenje sladkovodnih organizmov
10.130 
Proizvodnja mesnih izdelkov
10.200 
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
10.320 
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390 
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.520 
Proizvodnja sladoleda
10.710 
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.730 
Proizvodnja testenin
10.820 
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.890 
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
46.220 
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.340 
Trgovina na debelo s pijačami
46.450 
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.730 
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
47.110 
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190 
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.220 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
47.230 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
47.240 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.290
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.410 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
47.640 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.710 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.761 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
47.770 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.782 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.910 
Trgovina na drobno po pošti in po internetu
49.391 
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.410 
Cestni tovorni promet
49.420 
Selitvena dejavnost
52.100 
Skladiščenje
55.100 
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.300 
Dejavnost avtokampov, taborov
56.101 
Restavracije in gostilne
56.102 
Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 
Slaščičarne in kavarne
56.104 
Začasni gostinski obrati
56.210 
Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 
Druga oskrba z jedmi
56.300 
Strežba pijač
58.110 
Izdajanje knjig
58.190 
Drugo založništvo
68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.220 
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.190 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
74.100 
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 
Fotografska dejavnost
74.300 
Prevajanje in tolmačenje
74.900 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
75.000 
Veterinarstvo
77.210 
Dajanje športne opreme v najem
77.290 
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.310 
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.330 
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.340 
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.400 
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.110 
Dejavnost potovalnih agencij
79.120 
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100 
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.300 
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110 
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200
Dejavnost klicnih centrov
82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.920 
Pakiranje
82.990 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.110 
Splošna dejavnost javne uprave
84.220
Obramba
84.250
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
85.320 
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
86.210
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.909
Druge zdravstvene dejavnost
86.901 
Alternativne oblike zdravljenja
86.909 
Druge zdravstvene dejavnosti
87.100
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
87.300
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
88.991
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
90.010 
Umetniško uprizarjanje
90.020 
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 
Dejavnost muzejev
91.030 
Varstvo kulturne dediščine
91.040 
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.110 
Obratovanje športnih objektov
93.130 
Obratovanje fitnes objektov
93.190 
Druge športne dejavnosti
93.299 
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
93.291 
Dejavnost marin
94.999 
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.010 
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.021 
Frizerska dejavnost
96.022 
Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.040 
Dejavnosti za nego telesa
96.090 
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
8. člen 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Za svoje obveznosti zavod odgovarja z lastnim premoženjem.
(3) Ustanoviteljica odgovarja le za obveznosti zavoda, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe.
9. člen 
(1) Zavod uporablja v pravnem prometu žig, ki je okrogle oblike in obrobljen z dvema krogoma. V sredini žiga je grb Brda, ob zgornjem obodu je napis »protokolarne storitve«, v spodnjem delu oboda pa napis »Republike Slovenije«.
(2) Žigi zavoda imajo v spodnjem delu pod grbom Brda zaporedno številko. Zavod vodi knjigo žigov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA 
10. člen 
(1) Stvarno premoženje iz prve alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka je last Republike Slovenije.
(2) Ustanoviteljica daje zavodu kot ustanoviteljski vložek premično stvarno premoženje po seznamu, ki ga določi s posebnim sklepom.
(3) Ustanoviteljica daje zavodu kot ustanoviteljski vložek sredstva, ki so izkazana v poslovnih knjigah zavoda kot obveznosti za sredstva, dana v upravljanje, in se nanašajo na presežke iz preteklih let.
(4) Zavod pripravi predlog letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je v lasti zavoda, in je sestavni del finančnega načrta zavoda. Za pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem se smiselno uporablja zakon, ki ureja stvarno premoženje države.
(5) Zavod mora s premoženjem ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen 
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije;
– s prihodki od plačil za protokolarne storitve in organizacijo drugih dogodkov;
– s prihodki od tržne dejavnosti;
– z dotacijami, donacijami, darili in iz drugih virov.
12. člen 
(1) Ustanoviteljica zagotavlja zavodu transfer za opravljanje dejavnosti iz prve alineje prvega odstavka 5. člena odloka na podlagi potrjenega programa dela in finančnega načrta ob upoštevanju:
– stroškov obratovanja,
– stroškov dela in
– stroškov tekočega vzdrževanja stvarnega premoženja, ki ni v lasti zavoda.
(2) Sestava stroškov in višina transferja iz prejšnjega odstavka se določita v letni pogodbi, ki jo Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije sklene z zavodom.
(3) Dejavnosti iz druge in tretje alineje prvega odstavka 5. člena odloka se financirajo iz prihodkov od plačil uporabnikov storitev na podlagi cenika, ki ga sprejme upravni odbor s soglasjem ustanoviteljice.
(4) Cenik tržne dejavnosti sprejme upravni odbor na predlog direktorja.
13. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen s prihodki iz druge do četrte alineje 11. člena tega odloka, zavod nameni za financiranje, razvoj in širitev dejavnosti zavoda, predvsem za vzdrževanje premoženja, ki ga uporablja za izvajanje javne gospodarske službe in investicije, v skladu s potrjenim finančnim načrtom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavod del presežkov prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti nameni za plačilo delovne uspešnosti.
14. člen 
Ustanoviteljica lahko zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja iz prve alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka skladno z letnim programom in finančnim načrtom zavoda.
15. člen 
(1) Zavod mora finančnemu načrtu priložiti:
– načrt investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja iz prve alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka, ki presegajo vrednost 10.000 eurov, in
– načrt investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja v lasti zavoda, ki presegajo vrednost 20.000 eurov.
(2) Za investicije in investicijsko vzdrževanje iz četrte alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka je član komisije za izvedbo postopkov javnega naročanja predstavnik upravljavca.
VI. DELOVNA RAZMERJA 
16. člen 
Plače in pravice iz delovnih razmerij zaposlenih zavoda se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za zaposlene v javnih gospodarskih zavodih.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE DO UPRAVLJANJA ZAVODA
17. člen 
Ustanoviteljica ima poleg z zakonom določenih pristojnosti še te pristojnosti:
– daje soglasje k srednje- in dolgoročnemu razvojnemu načrtu zavoda;
– daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu ter letnemu poročilu;
– daje soglasje k načinu razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in odloča o načinu pokrivanja primanjkljaja;
– daje soglasje k najemanju posojil v vrednosti nad 50.000 eurov;
– daje soglasje k ceniku javne gospodarske službe;
– imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;
– imenuje in razrešuje direktorja;
– odloča in izda sklep za uporabo premoženja v posebne namene v smislu 6. člena tega odloka.
18. člen 
Neposredni odgovorni organ za nadzor nad delom in poslovanjem zavoda je upravljavec.
VIII. ORGANA ZAVODA 
19. člen 
Organa zavoda sta:
1. upravni odbor in
2. direktor.
Upravni odbor 
20. člen 
(1) Upravni odbor ima sedem članov.
(2) Šest članov imenuje ustanoviteljica.
(3) Enega člana upravnega odbora izvolijo zaposleni v zavodu. Kandidata za člana upravnega odbora lahko pisno predlaga skupina najmanj 20 zaposlenih. Postopek volitev s svojim aktom podrobneje določi organ, ki zastopa interese zaposlenih v zavodu.
(4) Člani upravnega odbora so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
(5) Ustanoviteljica lahko odpokliče člane upravnega odbora, ki jih je sama imenovala, pred iztekom mandata. O odpoklicu predstavnika zaposlenih v upravnem odboru odloča organ, ki ga je imenoval.
21. člen 
(1) Upravni odbor izvoli predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora z večino glasov vseh članov upravnega odbora.
(2) Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje, izjavlja voljo in objavlja odločitve upravnega odbora ter zastopa upravni odbor v odnosu do drugih organov zavoda in tretjih oseb.
(3) Če je predsednik upravnega odbora zadržan ali odsoten, njegove naloge prevzame njegov namestnik.
22. člen 
(1) Upravni odbor odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik upravnega odbora na predlog direktorja ali posameznega člana upravnega odbora. Na zahtevo najmanj dveh članov upravnega odbora ali direktorja zavoda mora predsednik sklicati sejo.
(2) Odločanje upravnega odbora je veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov. Upravni odbor odloča z navadno večino navzočih članov. Če je izid neodločen, odloča glas predsednika.
(3) Direktor zavoda se mora na vabilo udeleževati sej upravnega odbora.
(4) Potek seje in sprejeti sklepi upravnega odbora morajo biti jasno zapisani v zapisniku seje, ki ga podpiše predsednik upravnega odbora. Zapisnik se pošlje vsem članom upravnega odbora najpozneje v sedmih delovnih dneh po seji.
(5) Seja upravnega odbora je lahko tudi dopisna. Dopisno sejo lahko skliče le predsednik upravnega odbora na predlog člana upravnega odbora ali direktorja zavoda.
(6) Tehnično in administrativno pomoč za izvedbo seje upravnega odbora mora zagotoviti zavod.
(7) Upravni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z delovanjem upravnega odbora.
23. člen 
Naloge in pristojnosti upravnega odbora so:
– sprejme statut in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
– na predlog direktorja sprejme srednjeročni in dolgoročni razvojni načrt zavoda ter ga predloži v soglasje ustanoviteljici;
– obravnava vprašanja o režimu varstva kulturne in naravne dediščine, vprašanja o protokolarni dejavnosti, konjereji, rekreativni dejavnosti in gozdarstvu ter pri tem sodeluje z ustreznimi institucijami in strokovnjaki;
– na predlog direktorja sprejme letni program dela in finančni načrt ter ju predloži v soglasje ustanoviteljici;
– imenuje revizorja, ki ga predhodno izbere na javnem razpisu;
– sprejme letno poročilo in ga skupaj z revizijskim poročilom predloži v soglasje ustanoviteljici;
– sprejme cenik javne gospodarske službe in ga predloži v soglasje ustanoviteljici;
– sprejme cenik tržne dejavnosti;
– na predlog direktorja in po predhodnem mnenju revizorja sprejme merila (ključe) za delitev stroškov, odhodkov in prihodkov med dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti;
– spremlja in nadzoruje poslovanje zavoda skladno z letnim načrtom.
24. člen 
(1) Člani upravnega odbora so za svoje delo upravičeni do sejnine v višini, kot jo določi ustanoviteljica.
(2) Upravičeni so tudi do povrnitve utemeljenih potnih stroškov.
Direktor 
25. člen 
(1) Direktorja imenuje in razrešuje ustanoviteljica na predlog generalnega sekretarja vlade in na podlagi izvedenega javnega razpisa.
(2) Ustanoviteljica imenuje direktorja zavoda z odločbo, pogodbo o zaposlitvi z njim pa sklene predsednik upravnega odbora. Za čas trajanja mandata oziroma do razrešitve je direktor v delovnem razmerju v zavodu.
(3) Direktor je imenovan za štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
(4) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom o visokem šolstvu, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, ter najmanj osem let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom o visokem šolstvu, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, ter najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika.
26. člen 
(1) Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata, če:
– to sam zahteva;
– huje krši delovne obveznosti ali prekorači pooblastila;
– ustanoviteljica ali upravni odbor ugotovi, da ni sposoben voditi poslov in zastopati zavoda;
– sprejema odločitve v nasprotju s predpisi;
– mu ustanoviteljica ali upravni odbor izreče nezaupnico zaradi doseganja slabih poslovnih rezultatov;
– ne izvaja sklepov ali navodil ustanoviteljice ali upravljavca.
(2) Če je direktor razrešen, ustanoviteljica imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za dobo enega leta.
27. člen 
Direktor zavoda ima te pristojnosti in naloge:
– vodi, organizira in usklajuje poslovanje zavoda ter zastopa in predstavlja zavod;
– izvaja sklepe upravnega odbora;
– predlaga upravnemu odboru v sprejetje akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in druge splošne akte, ki jih sprejme upravni odbor;
– predlaga upravnemu odboru v sprejetje letni načrt zavoda, sprejema ukrepe za njegovo izvajanje ter poroča upravnemu odboru o rezultatih dela in poslovanja zavoda;
– je odredbodajalec in skladno s tem podpisuje poslovne akte, listine in druge dokumente, ki se nanašajo na finančno poslovanje zavoda;
– v skladu z veljavnim letnim načrtom zavoda odloča o prodaji in nakupu osnovnih sredstev, dokončnih odpisih osnovnih sredstev, opreme in neizterljivih obveznosti, o najemanju posojil in razporejanju finančnih sredstev;
– predpisuje oziroma izdaja vse akte s področja delovanja zavoda, za katere niso pristojni drugi organi zavoda;
– odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih s področja delovnih razmerij v skladu s predpisi;
– predpisuje urnik poslovanja posameznih enot zavoda, določa delovni čas in urnik ogledov;
– določa prodajne cene in cene za opravljanje vseh vrst storitev na podlagi sprejetih cenikov javne gospodarske službe in tržne dejavnosti;
– odloča o likvidnostnem zadolževanju do 50.000 eurov;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo, statutom in drugimi splošnimi akti.
28. člen 
(1) Direktor zavoda samostojno sklepa posle do zneska 50.000 eurov, nad tem zneskom pa le s soglasjem upravnega odbora, če ni s tem odlokom za posamezne vrste poslov določeno drugače.
(2) Direktor zavoda lahko posamezna opravila iz svoje pristojnosti s splošnim ali posebnim pisnim pooblastilom prenese na druge zaposlene.
29. člen 
(1) Direktor ima lahko največ dva namestnika ali največ dva pomočnika direktorja ali enega namestnika in enega pomočnika direktorja, v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda in upoštevaje veljavne predpise s področja zaposlovanja v javni upravi.
(2) K pogodbi o zaposlitvi namestnika ali pomočnika in k odpovedi njegove pogodbe s strani delodajalca mora dati soglasje upravni odbor.
IX. RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE, FINANČNO POSLOVANJE 
30. člen 
(1) Zavod vodi računovodstvo skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in slovenskimi računovodskimi standardi ter pravilnikom o računovodstvu.
(2) Zaradi usklajevanja računovodskih podatkov z državnim proračunom zavod vodi tudi posebno knjigovodsko evidenco proračunskih prihodkov po načelu plačane realizacije.
31. člen 
Zavod mora zagotoviti ločene knjigovodske evidence za dejavnost javne gospodarske službe in za tržne dejavnosti v skladu z merili, ki jih sprejme upravni odbor zavoda.
32. člen 
Zavod mora imeti revidirane letne računovodske izkaze. Pri reviziji se skladno s predpisi ugotavljajo tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost porabe proračunskih sredstev.
33. člen 
(1) Zavod vodi svoje finančno poslovanje v skladu z zakoni in poslovnofinančnimi načeli.
(2) Za skladnost finančnega poslovanja zavoda s predpisi in poslovnofinančnimi načeli je poleg direktorja zavoda posebno odgovoren zaposleni, ki skrbi za finančno poslovanje zavoda.
34. člen 
Zavod mora ob sodelovanju s predstavniki upravljavca opraviti letni popis sredstev, ki jih ima v uporabi, ter ustanoviteljici pravočasno predložiti točne in resnične podatke, potrebne za zaključek poslovnega leta. Podrobnejša navodila za izvedbo letnega popisa se določijo z navodilom upravljavca.
35. člen 
(1) Zavod mora pripraviti delovni program in finančni načrt ob upoštevanju delitve dejavnosti iz 5. člena tega odloka.
(2) Delovni program in finančni načrt zavoda morata vsebovati najmanj:
– program dela ločeno za gospodarsko javno službo in tržno dejavnost;
– načrt vzdrževanja stvarnega premoženja (redno, izredno, vlaganje v obnovo in vlaganje v izboljšave);
– stanje kadrov in predstavitev kadrovske politike;
– načrt prihodkov in odhodkov ob upoštevanju delitve iz 5. člena tega odloka;
– predlog načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in
– druge podatke, potrebne za pripravo pogodbe iz drugega odstavka 12. člena tega odloka.
(3) Obliko delovnega programa in finančnega načrta zavod uskladi z upravljavcem.
36. člen 
V ceniku iz tretjega in četrtega odstavka 12. člena tega odloka je treba pri oblikovanju cene storitev upoštevati stroške, povezane z opravljanjem dejavnosti (izdatki za blago in storitve, vzdrževanje itd.), ter pripadajoče stroške dela.
X. SPLOŠNI AKTI 
37. člen 
(1) Poleg statuta ima zavod še te splošne akte:
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– poslovnik o delu upravnega odbora,
– akte poslovne politike,
– pravilnik o računovodstvu,
– akt o varstvu pri delu,
– akt o poslovni skrivnosti in
– druge akte, ki jih določajo predpisi.
(2) Akte od prve do tretje alineje iz prejšnjega odstavka sprejme upravni odbor, druge pa direktor zavoda.
XI. POSLOVNA SKRIVNOST 
38. člen 
Za poslovno skrivnost zavoda se štejejo listine in podatki, ki jih zaradi njihove narave in pomena za poslovanje zavoda ni dovoljeno sporočati, pošiljati ali dajati na vpogled nepooblaščenim osebam, razen na način, predpisan z aktom zavoda.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
Statut in splošni akti zavoda morajo biti z odlokom usklajeni najpozneje do 30. 5. 2020. Do uskladitve se uporabljajo obstoječi statut in splošni akti, če niso v nasprotju s tem odlokom. Ob neskladju se uporablja ta odlok.
40. člen 
Direktor zavoda mora predlagati vpis spremembe odloka v sodni register.
41. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12, 31/14 in 92/15).
42. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-5/2020
Ljubljana, dne 9. aprila 2020
EVA 2020-1511-0002
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost