Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020

Kazalo

733. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2019, stran 2010.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 81. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 5. dopisni seji sklicani dne 24. 3. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun izkazuje:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.205.718
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
11.171.823
70
DAVČNI PRIHODKI
9.729.149
700
Davki na dohodek in dobiček 
8.568.033
703
Davki na premoženje
899.984
704
Domači davki na blago in storitve
261.132
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.442.674
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.083.789
711
Takse in pristojbine
12.465
712
Globe in druge denarne kazni
34.685
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
31.762
714
Drugi nedavčni prihodki
279.973
72
KAPITALSKI PRIHODKI
346.818
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
346.818
73
PREJETE DONACIJE 
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
687.078
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
554.871
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
132.207
78
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
0
786
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
13.088.279
40
TEKOČI ODHODKI
2.721.575
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
641.354
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
104.231
402
Izdatki za blago in storitve 
1.824.993
403
Plačila domačih obresti 
12.467
409
Rezerve 
138.530
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.261.189
410
Subvencije 
35.425
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
3.416.177
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
336.385
413
Drugi tekoči domači transferi
1.473.202
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.511.311
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.511.311
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
594.205
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
45.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
549.205
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–882.561
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
Dana posojila 
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
914.739
50
ZADOLŽEVANJE
914.739
500
Domače zadolževanje 
914.739
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
229.439
55
ODPLAČILA DOLGA 
229.439
550
Odplačila domačega dolga 
229.439
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–197.261
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
685.300
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX=-III)
882.561
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.632.900
9009
Splošni sklad za drugo 
1.632.900
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov. Splošni del na nivoju trimestnih kontov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli pa na spletni strani občine.
4. člen 
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4500-0001/2020(110)
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost