Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2020 z dne 3. 4. 2020

Kazalo

727. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2020, stran 2002.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 9. dopisni seji dne 26. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2020 
1. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 (Uradni list RS, št. 36/19 in 73/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun april–junij (v eur)
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
2.433.382
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
2.167.185
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.878.244
700 Davki na dohodek in dobiček
1.787.734
703 Davki na premoženje
32.047
704 Domači davki na blago in storitve
59.252
706 Drugi davki
–789
71
NEDAVČNI PRIHODKI
288.941
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
173.955
711 Takse in pristojbine
2.596
712 Globe in druge denarne kazni
962
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.005
714 Drugi nedavčni prihodki
108.423
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.879
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
1.879
73
PREJETE DONACIJE
1.440
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.440
74
TRANSFERNI PRIHODKI
262.878
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
262.878
II.
SKUPAJ ODHODKI 
1.778.520
(40+41+42+43+44)
40
TEKOČI ODHODKI 
625.247
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
151.468
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
23.691
402 Izdatki za blago in storitve
396.286
403 Plačila domačih obresti
6.631
409 Rezerve
47.171
41
TEKOČI TRANSFERI
795.844
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
576.443
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
44.691
413 Drugi tekoči domači transferi
174.710
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
357.429
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
357.429
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
654.862
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
71.472
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
71.472
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
583.390
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–71.472
XI.
NETO FINANCIRANJE
–654.862
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
468.190
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2020 dalje.
Št. 900-0002/2020
Cerkno, dne 26. marca 2020
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost