Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2020 z dne 2. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2020 z dne 2. 4. 2020

Kazalo

710. Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali, stran 1969.

  
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (Uradni list RS, št. 36/20) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali 
1. člen 
(vsebina) 
S to odredbo se zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: virus) začasno ureja način izvedbe določenih ukrepov glede:
– najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali v delu, ki se nanaša na sistematično spremljanje zdravstvenega stanja živali;
– cepljenja;
– označevanja in registracije živali.
2. člen 
(sistematično spremljanje zdravstvenega stanja živali) 
(1) Vse preventivne aktivnosti, ki se izvajajo na podlagi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2020 (Uradni list RS, št. 81/19; v nadaljnjem besedilu: Odredba), se v času veljavnosti ukrepov iz te odredbe prekinejo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je treba zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in živali ter zgodnjega odkrivanja bolezni zagotoviti izvedbo naslednjih ukrepov:
– odvzem vzorcev in preiskave na transmisivne spongiformne encefalopatije iz 11. in 18. člena Odredbe;
– odvzem vzorcev in preiskave iz 21., 22. in drugega odstavka 31. člena Odredbe (afriška prašičja kuga in klasična prašičja kuga);
– odvzem vzorcev in preiskave iz prve in druge alineje prvega odstavka 23. člena Odredbe (atipična kokošja kuga);
– odvzem vzorcev in preiskave iz 32. člena Odredbe (aviarna influenca);
– cepljenje proti vraničnemu prisadu iz 34. člena Odredbe in
– cepljenje proti bolezni modrikastega jezika iz 35. člena Odredbe, kjer je to potrebno za dokončanje primarnega cepljenja (cepljenje drugega odmerka v predpisanih rokih).
3. člen 
(preventivno cepljenje psov proti steklini) 
(1) Roki za izvedbo cepljenj iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Uradni list RS, št. 98/13 in 81/16; v nadaljnjem besedilu: PUUPŠZS) v času veljavnosti ukrepov iz te odredbe ne tečejo.
(2) Imetniki psov, katerih obveznost zagotoviti cepljenje psov v skladu s PUUPŠZS nastopi v času veljavnosti ukrepov iz te odredbe, zagotovijo, da so psi cepljeni najpozneje v enem mesecu po prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo za netrgovske premike psov v skladu z Uredbo (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/772 z dne 21. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 (UL L št. 130 z dne 28. 5. 2018, str. 1), za trgovanje in izvoz psov.
4. člen 
(označevanje in registracija živali) 
(1) Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda, se:
– govedo, ki še ni označeno, ter govedo iz uvoza označi in registrira pred premikom;
– govedo iz druge države članice Evropske unije registrira pred premikom;
– premik že označenih in registriranih goved priglasi v roku 14 dni po premiku.
(2) Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in registracijo drobnice, se drobnica označi pred premikom, premik pa priglasi v roku 14 dni po premiku.
(3) Po prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe je treba govedo in drobnico, ki ni označena, pa je rok za označitev v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda oziroma drobnice, že potekel, označiti v roku 30 dni oziroma pred premikom.
(4) Če se rok iz 12. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje) (UL L št. 59 z dne 3. 3. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 115) izteče v času veljavnosti ukrepov iz te odredbe, se podaljša tako, da se izteče 30. dan po prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe, če je imetnik oddal vlogo za izdajo identifikacijskega dokumenta najpozneje osem dni po prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe.
(5) Če se rok iz četrtega odstavka 6. člena Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18; v nadaljnjem besedilu: PEIRŽERŽ) izteče v času izvajanja veljavnosti ukrepov iz te odredbe, se podaljša tako, da se izteče 14. dan po prenehanju veljavnosti ukrepov iz te odredbe.
(6) Naloge pooblaščenih organizacij iz predpisov, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda, identifikacijo in registracijo drobnice ter iz PEIRŽERŽ se izvajajo le v nujnih primerih zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in živali oziroma zagotavljanja najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pooblaščene organizacije zagotovijo vnos predpisanih podatkov v centralna registra goveda in drobnice.
5. člen 
(trajanje ukrepov) 
Ukrepi iz te odredbe veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. septembra 2020.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-90/2020
Ljubljana, dne 1. aprila 2020
EVA 2020-2330-0058
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost