Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2020 z dne 23. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2020 z dne 23. 3. 2020

Kazalo

652. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško, stran 1892.

  
Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in na podlagi 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je župan Občine Laško dne 11. 3. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško 
1. člen
(splošno) 
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško (Uradni list RS, št. 26/92, 40/02 in 83/13 – obvezna razlaga) v nadaljevanju: SD UN.
(2) Pravna podlaga za izdelavo SD UN je Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18); v nadaljevanju OPN), Odlok o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško (Uradni list RS, št. 26/92, 40/02 in 83/13 – obvezna razlaga), ter vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski predpisi.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta) 
Razlog za pripravo SD UN predstavljajo razvojne potrebe Občine Laško pri zagotavljanju dodatnih površin za delovanje Zdravstvenega doma ter ureditvi pripadajoče zunanje površine in površine za parkiranje, ki jih veljavni prostorski akt ne omogoča. V obstoječih objektih Zdravstvenega doma se izvaja zdravstvena dejavnosti, vendar obstoječi prostori ne zagotavljajo ustreznih prostorskih kapacitet za primerno osnovno zdravstveno oskrbo prebivalcev. Investitor želi zaradi naraščanja potreb povečati prostore obstoječega Zdravstvenega doma Laško, s potrebnimi spremljajočimi prostori za parkirne površine službenih vozil, delavnic in skladišč za vzdrževanje le-teh ter zagotoviti zadostno število parkirnih površin za obiskovalce zdravstvenega doma. Na obravnavanem območju SD UN je potrebno načrtovati ureditve, ki bodo omogočile gradnjo ter ustrezno in celovito ureditev gospodarske infrastrukture in prometa.
3. člen 
(območje prostorskega akta) 
(1) Ureditveno območje SD UN zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 305, 306/2, 307/1, 308/2, 309/2, 310/1, 310/6, 310/7, 317/2, k.o. Laško (995).
(2) Okvirna površina območja je 0,32 ha. Glede na usmeritve izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, se lahko območje prostorskega akta tudi spremeni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Izhodišča za izdelavo SD UN so v veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18) in v Odloku o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško (Uradni list RS, št. 26/92, 40/02 in 83/13 – obvezna razlaga) zato izdelava le-teh ni potrebna. Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Laško, analize prostora, idejne zasnove, mnenj nosilcev urejanja prostora in programskih izhodišč na predmetnem območju.
5. člen 
(roki in postopek) 
(1) Za potek priprave in sprejema SD UN bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave SD UN:
– priprava pobude in sklepa,
– pridobitev odločbe potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov SD UN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
– pridobitev konkretnih smernic / 30 dni,
– priprava osnutka SD UN / 30 dni,
– pridobitev mnenj / 30 dni,
– izdelava dopolnjenega osnutka SD UN / 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR,
– priprava predloga SD UN / 15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga SD UN / 15 dni,
– sprejem odloka SD UN na občinskem svetu / 30 dni.
(3) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora morajo pred pričetkom izdelave SD UN podati smernice za njegovo pripravo, k osnutku mnenje ter k dopolnjenemu predlogu pa tudi mnenje, so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
– ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Občina Laško (občinske ceste), Mestna ulica 2, 3270 Laško
– JP Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, 3270 Laško
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
(2) RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje in konkretne smernice so naslednji:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Metelkova 4, 1000 Ljubljana
– Zavod RS ta varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
– Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave) 
Pripravo SD UN financira Občina Laško.
8. člen 
(vključevanje javnosti) 
Dopolnjeni osnutek (v primeru postopka CPVO tudi OP) se objavi in javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave sklepa o javni razgrnitvi.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/2020(ID 1593)
Laško, dne 11. marca 2020
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek