Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2020 z dne 11. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2020 z dne 11. 3. 2020

Kazalo

509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, stran 1429.

  
Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja 
1. člen 
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vrste sadnih rastlin, kategorije razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, pogoje in zahteve, ki jih mora glede kakovosti, zdravstvenega stanja in sortne pristnosti izpolnjevati posamezna kategorija razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja med pridelavo in na trgu, zahteve glede sorte, glede sledljivosti, pakiranja in označevanja razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, način preverjanja skladnosti razmnoževalnega materiala in sadik s predpisanimi pogoji in zahtevami, zahteve za dobavitelja, zahteve za uradno potrditev in postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, v skladu z:
– Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8), zadnjič spremenjeno z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/120 z dne 24. januarja 2019 o spremembi Direktive Sveta 2008/90/ES glede podaljšanja odstopanja v zvezi z uvoznimi pogoji za razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, iz tretjih držav (UL L št. 24 z dne 28. 1. 2019, str. 27),
– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/96/EU z dne 15. oktobra 2014 o zahtevah v zvezi z označevanjem, pečatenjem in pakiranjem razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ki spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 2008/90/ES (UL L št. 298 z dne 16. 10. 2014, str. 12), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/1813 z dne 29. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene direktive 2014/96/EU o zahtevah v zvezi z označevanjem, pečatenjem in pakiranjem razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ki spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 2008/90/ES glede barve etikete za certificirane kategorije razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin ter vsebine dokumenta dobavitelja (UL L št. 278 z dne 30. 10. 2019, str. 7), in
– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/98/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi s posebnimi zahtevami za rodove in vrste sadnih rastlin iz Priloge I k Direktivi, posebnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji, in podrobnimi predpisi za uradne preglede (UL L št. 298 z dne 16. 10. 2014, str. 22), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/98/EU).«.
2. člen 
V Prilogi 2 se točka 2.1 spremeni tako, da se glasi:
»2.1 Uradne etikete morajo biti:
– bele barve z diagonalno vijolično črto za izvorni material,
– bele barve za osnovni material,
– modre barve za certificirani material.«.
Za točko 2.2 se doda nova točka 2.3, ki se glasi:
»2.3 Uradne etikete morajo biti jasno vidne in čitljive. Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti na uradnih etiketah neizbrisno natisnjeni v enem od uradnih jezikov EU.«.
Na koncu točke 4.1 se doda besedilo: »Če se etikete dobavitelja namestijo na razmnoževalni material ali sadike kategorije CAC, morajo biti rumene barve.«.
V točki 4.2 se na koncu napovednega stavka za besedo »navede« doda beseda »najmanj«.
Deveta in deseta alineja se črtata.
Dosedanja enajsta alineja postane deveta alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(prehodna določba) 
Razmnoževalni material in sadike kategorije CAC, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika označene z etiketami dobavitelja v skladu s točko 4.1 in 4.2 Priloge 2 Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16), se lahko s tako etiketo tržijo še najpozneje do 30. junija 2021.
4. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2020.
Št. 007-389/2019
Ljubljana, dne 2. marca 2020
EVA 2020-2330-0027
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost