Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2020 z dne 25. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2020 z dne 25. 2. 2020

Kazalo

343. Pravilnik o vpisnem postopku v program osnovne šole za odrasle, stran 1049.

  
Na podlagi četrtega odstavka 9. člena in za izvrševanje druge alineje drugega odstavka 12. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o vpisnem postopku v program osnovne šole za odrasle 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se podrobneje ureja postopek vpisa v program osnovne šole za odrasle (v nadaljnjem besedilu: program OŠO) in pravila izvajalca programa OŠO.
2. člen 
(javni poziv k vpisu) 
(1) Izvajalec programa OŠO (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) objavi javni poziv k vpisu (v nadaljnjem besedilu: poziv k vpisu) v program OŠO na svoji spletni strani najmanj mesec dni pred začetkom izvajanja tega programa.
(2) Izvajalec lahko v pozivu k vpisu poleg zakonsko določenih vsebin objavi tudi druge podatke in navodila, ki so pomembni pri odločanju kandidatov za izobraževanje.
3. člen 
(informiranje o vpisu) 
(1) Izvajalec organizira informativni dan in individualne pogovore za kandidate v rokih, določenih v pozivu k vpisu.
(2) Izvajalci seznanijo kandidate za vpis zlasti:
– s pogoji za vključitev v program OŠO,
– s postopkom in roki prijave ter vpisa,
– z imenom kontaktne osebe in načinom komuniciranja z njo in
– z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje kandidatov za prijavo za vpis.
4. člen 
(prijava za vpis) 
Kandidat se prijavi za vpis v program OŠO v roku in na način, določen s pozivom k vpisu.
5. člen 
(obravnavanje prijav) 
(1) Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, izvajalec najkasneje pet dni po izteku roka za prijavo iz poziva k vpisu obvesti o datumu izvedbe vpisa.
(2) Kandidatom, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis, izvajalec hkrati z obvestilom o neizpolnjevanju pogojev za vpis vrne tudi vso prijavno dokumentacijo.
(3) Če se je v roku prijavilo manj kandidatov, kot je bilo s pozivom k vpisu objavljenih prostih vpisnih mest, lahko izvajalec odloči, da izobraževanja ne bo izvedel in o tem obvesti prijavljene kandidate najkasneje pet dni po izteku roka za prijavo iz poziva k vpisu.
(4) Izvajalec lahko omeji vpis v program OŠO, če se je pred iztekom roka za prijavo prijavilo večje število kandidatov, kot je bilo s pozivom k vpisu objavljenih prostih vpisnih mest. Prednost imajo kandidati, ki so se prijavili prej. Izvajalec o omejitvi vpisa obvesti prijavljene kandidate najkasneje pet dni po izteku roka za prijavo iz poziva k vpisu.
(5) Kandidata, ki se zaradi utemeljenih okoliščin ni prijavil za vpis v roku, določenim s pozivom k vpisu, lahko izvajalec vpiše tudi po roku, določenem v pozivu k vpisu, vendar le do zapolnitve prostih vpisnih mest.
6. člen 
(vpis) 
(1) Prijavljeni kandidat, ki izpolnjuje pogoje za vpis, se vpiše v program OŠO.
(2) Udeleženec je vpisan v program OŠO dokler ne opravi vseh obveznosti iz programa OŠO, razen če se prej izpiše sam ali ga izpiše izvajalec.
(3) Izvajalec po prejemu popolne prijave za vpis oziroma ob vpisu v sodelovanju s kandidatom pripravi in podpiše osebni izobraževani načrt, ki je sestavni del pogodbe o izobraževanju.
7. člen 
(pogodba o izobraževanju) 
(1) S pogodbo o izobraževanju se uredijo medsebojne pravice in obveznosti, ki se nanašajo na:
– potek izobraževanja,
– načine in roke za izpolnjevanje obveznosti,
– ukrepe zaradi neizpolnjevanja obveznosti udeleženca, določenih v osebnem izobraževalnem načrtu, neupoštevanja pravil izvajalca iz 10. člena tega pravilnika ali kršitev v času izvajanja programa OŠO in
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Sestavna dela pogodbe sta:
– osebni izobraževalni načrt in
– pravila izvajalca.
8. člen 
(vsebina osebnega izobraževalnega načrta) 
Osebni izobraževalni načrt je pisni dokument, ki vsebuje najmanj podatke o:
1. zaključenem predhodnem formalnem izobraževanju kandidata,
2. priznavanju predhodno pridobljenega znanja kandidata,
3. predvidenih oblikah in časovnem poteku izobraževanja,
4. predvidenem načinu in rokih za preverjanja in ocenjevanje znanja,
5. načinu in rokih za spremljanje uresničevanja osebnega izobraževalnega načrta,
6. strokovnem delavcu, zadolženem za spremljanje uresničevanja osebnega izobraževalnega načrta,
7. razlogih za spremembo oziroma prilagoditev osebnega izobraževalnega načrta ter
8. ostalih posebnostih pri načrtovanju izobraževalne poti za kandidata.
9. člen 
(spremljanje izvajanja osebnega izobraževalnega načrta med šolskim letom) 
(1) Strokovni delavec najmanj enkrat v semestru:
– opravi evalvacijski pogovor z učitelji v oddelku, ki ga udeleženec obiskuje, o izvajanju osebnega izobraževalnega načrta in
– pridobi mnenje udeleženca izobraževanja o uresničevanju izobraževanja po osebnem izobraževalnem načrtu.
(2) Če strokovni delavec na podlagi evalvacijskega pogovora z učitelji ali mnenja udeleženca ugotovi, da ima udeleženec težave pri uresničevanju osebnega izobraževalnega načrta, pripravi ustrezne spremembe izobraževalnega načrta.
10. člen 
(pravila izvajalca) 
(1) Pravila izvajalca sprejme svet zavoda po predhodno pridobljenem mnenju andragoškega zbora in so sestavni del pogodbe o izobraževanju.
(2) S pravili izvajalca se določi šolski red, ki vsebuje najmanj:
– dolžnosti in odgovornosti udeležencev,
– načine zagotavljanja varnosti,
– pravila obnašanja in ravnanja,
– vzgojne in druge ukrepe za posamezne kršitve pravil in
– organiziranost udeležencev.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z začetkom uporabe tega pravilnika se za vpis v program osnovne šole za odrasle preneha uporabljati Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/98 in 6/18 – ZIO-1).
12. člen 
(začetek veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2020.
Št. 0070-46/2019
Ljubljana, dne 13. februarja 2020
EVA 2019-3330-0036
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti