Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2020 z dne 25. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2020 z dne 25. 2. 2020

Kazalo

341. Uredba o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže, stran 1045.

  
Na podlagi drugega odstavka 47. člena v zvezi s 44. členom Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) ter drugim odstavkom 3. člena, 6. in 7. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa obliko in način izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže na področju pomorskih dejavnosti koprskega tovornega pristanišča (v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba), pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev gospodarske javne službe, pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne službe ter uporabnikov, izvajanje drugih dejavnosti, oblikovanje cene za storitev pomorske pilotaže in nadomestila za izvajanje gospodarske javne službe, poročanje, nadzor ter druge elemente, pomembne za izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen 
(predmet in obseg gospodarske javne službe) 
Predmet in obseg gospodarske javne službe je zagotavljanje pomorske pilotaže na področju pomorskih dejavnosti koprskega tovornega pristanišča.
3. člen 
(oblika izvajanja) 
Gospodarska javna služba se zagotavlja v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec gospodarske javne službe), ki je edini izvajalec pomorske pilotaže na področju pomorskih dejavnosti koprskega tovornega pristanišča.
4. člen 
(izvajalec gospodarske javne službe) 
Gospodarsko javno službo izvaja izvajalec gospodarske javne službe, katerega ustanovitelj oziroma edini družbenik je Republika Slovenija, ki svojega poslovnega deleža ne sme deliti ali prenesti na drugo osebo.
5. člen 
(uporabniki storitev) 
(1) Uporabniki storitev gospodarske javne službe so vsa plovila, za katera je pomorska pilotaža obvezna na področju pomorskih dejavnosti koprskega tovornega pristanišča.
(2) V razmerjih do izvajalca gospodarske javne službe imajo uporabniki storitev gospodarske javne službe naslednje pravice:
– pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev gospodarske javne službe,
– pravico do varnega in strokovnega izvajanja gospodarske javne službe in
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev.
6. člen 
(obveznost izvajalca) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe mora izvajati gospodarsko javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje pomorske pilotaže.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe izvaja gospodarsko javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe mora zagotavljati:
– trajno, redno in nemoteno storitev gospodarske javne službe,
– varno in strokovno izvajanje gospodarske javne službe in
– enako obravnavo uporabnikov glede kakovosti in dostopnosti storitve.
7. člen 
(zagotavljanje izvajanja) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe mora izvajati gospodarsko javno službo 24 ur na dan vsak dan v letu.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe mora v primeru stavke pomorskih pilotov in upravljavcev pilotskih plovil zagotavljati gospodarsko javno službo tako, da sta zagotovljeni varnost plovbe in varnost pomorskega prometa v skladu z določbami te uredbe in drugimi predpisi, ki urejajo stavko, ter kolektivno pogodbo.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe mora zagotoviti ustrezno število pomorskih pilotov in upravljavcev pilotskih plovil, tako da so ob upoštevanju določb delovne in socialne zakonodaje v vsaki izmeni zagotovljeni vsaj dva pomorska pilota in dva upravljavca pilotskih plovil.
(4) Za zagotavljanje ustreznega števila pomorskih pilotov in upravljavcev pilotskih plovil iz prejšnjega odstavka mora imeti izvajalec gospodarske javne službe vzpostavljen ustrezen sistem usposabljanja, ki zajema najmanj usposabljanje za pridobitev pilotske izkaznice in upravljanje pilotskega plovila ter redna usposabljanja za obstoječe pomorske pilote in upravljavce pilotskih plovil.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe mora zagotoviti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči z izvajanjem pomorske pilotaže.
(6) Izvajalec gospodarske javne službe mora zagotoviti stalno pripravljenost delovanja vsaj dveh pilotskih plovil.
8. člen 
(izvajanje drugih dejavnosti) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe lahko izvaja pomorsko pilotažo tudi za druga plovila in v drugih delih morja, kadar izvajanje pomorske pilotaže zahteva poveljnik plovila ali kadar zaradi zagotavljanja varnosti plovbe to odredi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe mora izvajati pomorsko pilotažo iz prejšnjega odstavka tako, da ne ovira izvajanja gospodarske javne službe in pod tržnimi pogoji.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe lahko hkrati z izvajanjem gospodarske javne službe opravlja dejavnosti, ki so povezane s pomorsko pilotažo in niso v nasprotju z namenom ali načinom izvajanja gospodarske javne službe.
(4) Če izvajalec gospodarske javne službe izvaja tudi druge dejavnosti, mora voditi ločeno računovodstvo in zagotoviti ločeno spremljanje stroškov in prihodkov izvajanja gospodarske javne službe in stroškov in prihodkov druge dejavnosti, ki jo izvaja skladno s sprejetimi sodili.
9. člen 
(cena za storitev pomorske pilotaže) 
(1) Gospodarska javna služba se financira iz cene za storitev pomorske pilotaže, ki jo sprejme izvajalec gospodarske javne službe po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Predlog cene za storitev pomorske pilotaže oblikuje izvajalec gospodarske javne službe tako, da pokriva stroške izvajanja gospodarske javne službe, ki so: stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela, odpisi vrednosti, drugi poslovni odhodki in finančni odhodki, ki so v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe, in primeren dobiček. Primeren dobiček je tisti, ki ne preseže seštevka ustrezne menjalne obrestne mere in premije 100 baznih točk v skladu s sedmim odstavkom 5. člena Sklepa Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 7 z dne 11. 1. 2012, str. 3).
10. člen 
(oblikovanje cene za storitev pomorske pilotaže) 
(1) Pri oblikovanju cene za storitev pomorske pilotaže se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani odhodki in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Pri tem se upoštevajo:
– vrsta, velikost in druge lastnosti plovila,
– vrsta in narava blaga, ki ga plovilo prevaža,
– območje, čas in vremenske razmere opravljanja pomorske pilotaže,
– čas trajanja pomorske pilotaže,
– število vplovitev in izplovitev.
(2) Cena za storitev pomorske pilotaže se oblikuje na pregleden, objektiven in nediskriminatoren način ter mora biti sorazmerna s stroškom opravljene storitve.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe mora seznanjati uporabnike s ceno za storitev pomorske pilotaže z objavo na svojih spletnih straneh.
11. člen 
(letno nadomestilo za izvajanje gospodarske javne službe) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe je upravičen do letnega nadomestila za izvajanje gospodarske javne službe, ki se dodeli iz državnega proračuna, če prihodki od opravljanja storitev pomorske pilotaže v posameznem letu ne pokrivajo stroškov izvajanja gospodarske javne službe. Nadomestilo se dodeli v skladu s Sklepom Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 7 z dne 11. 1. 2012, str. 3).
(2) Višina nadomestila za izvajanje gospodarske javne službe, ki ne vključuje DDV, ne sme preseči zneska, potrebnega za kritje finančnega neto učinka na stroške in prihodke, nastale zaradi izpolnjevanja obveznosti izvajanja gospodarske javne službe, pri čemer se upoštevajo s tem povezani prihodki, ki jih izvajalec gospodarske javne službe obdrži, in tudi primeren dobiček.
(3) Finančni neto učinek se izračuna na naslednji način:
finančni neto učinek = A – B + C.
Pri tem so:
– A: stroški, nastali zaradi obveznosti izvajanja gospodarske javne službe,
– B: prihodki od opravljanja storitve pomorske pilotaže,
– C: primeren dobiček, ki je dobiček iz drugega odstavka 9. člena te uredbe.
(4) Izvajalec gospodarske javne službe pošlje zahtevo za nadomestilo za izvajanje gospodarske javne službe z vsemi potrebnimi dokazili na ministrstvo, pristojno za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). O upravičenosti zahteve odloči vlada.
12. člen 
(poročanje) 
Izvajalec gospodarske javne službe mora ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta poročati o izvajanju gospodarske javne službe v preteklem koledarskem letu, in sicer o:
– številu opravljenih manevrov pomorske pilotaže (število vplovitev in izplovitev po vrstah in velikosti plovil),
– posebnostih, ki so bile ugotovljene pri izvajanju gospodarske javne službe,
– izrednih razmerah in okoliščinah, ki so privedle do izrednih razmer, in načinu izvedbe pomorske pilotaže,
– stroških, prihodkih in dobičku, ki so nastali iz opravljanja gospodarske javne službe,
– izpolnjevanju obveznosti iz tretjega odstavka 6. člena in 7. člena te uredbe,
– drugih relevantnih okoliščinah.
13. člen 
(nadzor) 
(1) Ministrstvo na podlagi prejetih podatkov iz prejšnjega člena presodi o prekomernosti cene za storitev pomorske pilotaže.
(2) Vlada na predlog ministrstva odloči o prekomernosti cene za storitev pomorske pilotaže in sprejme druge ukrepe za zagotovitev varnega, trajnega in nemotenega izvajanja pomorske pilotaže.
(3) Če vlada ugotovi, da elementi predlagane cene ali njen izračun niso oblikovani v skladu s to uredbo ali če prihodki iz izvajanja gospodarske javne službe presegajo stroške izvajanja gospodarske javne službe in primeren dobiček, ministrstvo izvajalca gospodarske javne službe pozove, da mu v enem mesecu od poziva pošlje popravljen ali dopolnjen predlog cene.
(4) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izvaja nadzor nad izvajanjem 6. in 7. člena te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(pogodba z izvajalcem gospodarske javne službe) 
Vlada sklene pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe z izvajalcem iz 4. člena te uredbe za največ deset let, z možnostjo podaljšanja, v petnajstih dneh od uveljavitve te uredbe.
15. člen 
(prva cena za storitev pomorske pilotaže) 
Izvajalec gospodarske javne službe predloži v soglasje vladi prvo ceno za storitev pomorske pilotaže v tridesetih dneh od uveljavitve te uredbe.
16. člen 
(prehodno obdobje) 
Ne glede na tretji odstavek 7. člena te uredbe mora izvajalec gospodarske javne službe v obdobju 18 mesecev od uveljavitve te uredbe zagotavljati vsaj pet pomorskih pilotov s polnim delovnim časom in enega s polovičnim delovnim časom.
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne petinsedemdeseti dan od uveljavitve te uredbe.
Št. 00710-5/2020
Ljubljana, dne 20. februarja 2020
EVA 2020-2430-0018
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost