Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

238. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica, stran 769.

  
Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18),3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 9. redni seji dne 30. 1. 2020 sprejel
O D L O K 
o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja grb, zastavo in himno Občine Sodražica kot istovetnostnih simbolov Občine Sodražica ter način njihove uporabe.
2. člen 
Istovetnostni simboli Občine Sodražica (v nadaljevanju: simboli) označujejo pripadnost Občini Sodražica.
Simboli se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki je določena s tem odlokom.
3. člen 
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba oziroma zastave ter notni zapis in besedilo himne Občine Sodražica so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Izvirniki upodobitev grba in zastave ter matrice za njuno uporabo se hranijo v arhivu Občine Sodražica.
5. člen 
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo slikovno vsebino in videz po ustanovi oziroma osebi, ki je istovetnostnih simbole ustvarila.
6. člen 
Uporaba simbolov ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Sodražica.
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovorna občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.
7. člen 
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Sodražica, in ostali zainteresirani, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti:
– v njihovi firmi ali imenu,
– v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na oblačilih),
– v brošurah in spominkih,
– v tiskanih in zvočnih izvedbah v sredstvih javnega obveščanja.
Uporaba grba Občine Sodražica se v njegovi celoti dovoljuje brez pridobitve dovoljenja samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti Občine Sodražica.
8. člen 
Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora vsebovati: naziv uporabnika, namen uporabe in tehnične podatke (opis tehnike, npr. ofset tisk, sitotisk, vezenje ipd. in naklado). Če gre za označbo prireditve, mora vlagatelj v vlogi opredeliti namen prireditve.
Vlagatelj mora vlogo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Sodražica, in sicer najkasneje 30 dni pred uporabo.
9. člen 
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v tem odloku oziroma odločbi.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Sodražica.
II. GRB 
10. člen 
Blazon ali strokovno heraldični opis grba:
Na zelenem polju ščita je zlato (rumeno) sito, ki ima reto v obliki šestkotnega prepleta.
11. člen 
Grb se uporablja v barvni, črno-beli, črtni ali reliefni upodobitvi, lahko pa se upodobi tudi v drugih grafičnih tehnikah. Grb se lahko uporablja tudi v odlitku.
12. člen 
Grb se uporablja:
– v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah občinskih organov na območju Občine Sodražica,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo občinski organi, občinska uprava oziroma pooblaščene osebe,
– na plaketah in drugih priznanjih občine,
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
13. člen 
Grb se lahko uporablja:
– ob predstavljanju Občine Sodražica v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Sodražica predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– ob predstavljanju Občine Sodražica v protokolarnih zadevah;
– kot element celostne grafične podobe pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj ali večinski lastnik je Občina Sodražica, če opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil Občine Sodražica;
– ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in shodih kot element celostne grafične podobe organizatorja oziroma udeleženca prireditve, če je Občina Sodražica ustanovitelj ali soustanovitelj oziroma financer ali sofinancer organizatorja ali udeleženca.
O uporabi grba iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
14. člen 
Ko se grb uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Če se grb Občine Sodražica uporablja z več grbi tujih ali domačih lokalnih skupnosti, njim ustreznimi znaki organizacij ali z drugimi podobnimi znamenji, je grb Občine Sodražica:
– če so grbi razvrščeni v polkrogu – v sredini polkroga;
– če so grbi in znaki razvrščeni v koloni – na čelu kolone;
– če so grbi in znaki razvrščeni v vrsto – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani;
– če so grbi in znaki razvrščeni v skupine – na čelu skupine.
Za uporabo grba Občine Sodražica skupaj z grbom Republike Slovenije je potrebno ravnati po določilih zakona, ki ureja grb, zastavo ter himno Republike Slovenije.
15. člen 
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni ga dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se kvari ugled Občine Sodražica.
III. ZASTAVA 
16. člen 
Opis zastave:
Zastavina ruta je vertikalno (po širini) deljena na dva dela: na zelenem kvadratu, ki je v prvem, vpetem delu zastave (če je zastava vpeta na drog s krajšo stranico rute), je upodobljeno rumeno sito, ki ima reto v obliki šestkotnega prepleta. Preostali prosti del zastavine rute, je horizontalno (po dolžini), tretjinsko deljen na rumeno, zeleno, rumeno barvno progo.
Zastavo se uporablja samo v barvni obliki.
17. člen 
Zastava Občine Sodražica je skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Sodražica, in v uradnih prostorih župana, lahko pa tudi v prostoru, kjer in kadar zaseda občinski svet.
18. člen 
Zastava Občine Sodražica je stalno izobešena na ali ob poslopju, kjer je sedež vrtca in osnovne šole, katere ustanoviteljica je Občina Sodražica, lahko pa je stalno izobešena tudi na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Sodražica.
Zastava Občine Sodražica se v obliki namizne zastavice uporablja v prostorih župana, lahko pa tudi v prostorih, kjer potekajo seje občinskega sveta oziroma drugih prostorih občinskega urada ter v prostorih predstojnikov organov v sestavi občinske uprave.
19. člen 
Zastava Občine Sodražica se skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije izobesi na stavbah, v katerih so uradni prostori Občine Sodražica:
– ob prazniku Občine Sodražica in
– ob državnih praznikih.
Zastava se ob praznikih iz prvega odstavka tega člena lahko izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih javnih mestih.
Vse osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je Občina Sodražica, izobesijo zastavo Občine Sodražica v vseh primerih, ko izobesijo zastavo Republike Slovenije.
Na dan žalovanja, ki ga odredi župan, se izobešena zastava spusti na pol droga.
20. člen 
Zastava se lahko izobesi:
– ob predstavljanju Občine Sodražica v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Sodražica predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– ob predstavljanju Občine Sodražica v protokolarnih zadevah;
– ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in shodih, če je Občina Sodražica ustanovitelj ali soustanovitelj organizatorja oziroma udeleženca prireditve oziroma njegov financer ali sofinancer;
– v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
O uporabi zastave iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
21. člen 
Ko je zastava Občine Sodražica izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Ko je zastava Občine Sodražica izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Občine Sodražica v sredini.
Ko je zastava Občine Sodražica izobešena skupaj z več drugimi zastavami, je zastava Občine Sodražica:
– če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga tako, da jo je razločno videti;
– če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga;
– če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone;
– če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
– če so zastave razporejene v skupini – na čelu skupine.
Ko je zastava Občine Sodražica izobešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Sodražica (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
22. člen 
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Sodražica.
Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona, ki ureja grb, zastavo ter himno Republike Slovenije.
23. člen 
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Sodražica.
IV. HIMNA 
24. člen 
Himna Občine Sodražica je pesem Moja Sodraž´ca, avtorja besedila Zdenka Turka, na melodijo Tamburaškega orkestra Sodražica.
25. člen 
Himna se izvaja v skladu s tem odlokom, svečano in usklajeno z običaji, s katerimi navzoči pozdravijo himno.
Himna se izvaja z glasbili, s petjem ali z glasbili in petjem.
Himne ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev.
26. člen 
Himna se lahko izvaja:
– na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Sodražica,
– ob uradnem prihodu predsednika Republike Slovenije, voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije v Občino Sodražica,
– na prireditvah oziroma slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo dogodki, ki so pomembni za Občino Sodražica,
– v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprotju s tem odlokom.
27. člen 
Če se himna Občine Sodražica izvaja skupaj s himno Republike Slovenije, se najprej izvede himna Republike Slovenije, nato pa himna Občine Sodražica.
Če se himna Občine Sodražica izvaja skupaj s slovesno pesmijo mednarodne ali druge organizacije ali himno tuje države, se najprej izvede slovesna pesem mednarodne ali druge organizacije oziroma himna tuje države in nato himna Občine Sodražica.
V. POTRDITVENE PRVINE 
28. člen 
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem državnem predpisu: so okrogle oblike z dvema zunanjima krožnicama, v okviru katerih je v zgornjem polkrogu izpisano ime »Občina Sodražica«, v spodnjem polkrogu pa geslo štampiljke. Med obema napisoma stoji ločilno znamenje – vinjeta. V sredini štampiljke je upodobljen grb Občine Sodražica.
29. člen 
Od potrditvenih prvin ima Občina Sodražica štampiljke z naslednjimi gesli:
– občinski svet (premer 35 mm),
– župan (premer 35 mm),
– nadzorni odbor (premer 35 mm),
– volilna komisija (premer 35 mm),
– občinska uprava (premer 35 mm in seecret, premer 20 mm).
30. člen 
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s posebnim aktom.
VI. NADZOR 
31. člen 
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
32. člen 
Z globo 1.000 eur se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
1. uporablja istovetnostne simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja istovetnostne simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
3. uporablja istovetnostne simbole tako, da krni ugled Občine Sodražica,
4. namerno poškoduje istovetnostne simbole (vandalizem, zažig zastave …).
Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
Pravne in fizične osebe, ki že uporabljajo simbole in potrditvene prvine Občine Sodražica, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
34. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 84/01).
35. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/2020
Sodražica, dne 30. januarja 2020
Župan 
Občina Sodražica 
mag. Blaž Milavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti