Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

229. Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve – EUP SRE 1323, stran 766.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 11. seji, dne 23. 1. 2020, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve – EUP SRE 1323 
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve – EUP SRE 1323 na območju občine Krško. Elaborat lokacijske preveritve je pripravil PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Kovinarska ulica 9, 8270 Krško.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1281.
II. 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom širitve stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišč s parcelno številko 803/1, k.o. 1314 Sremič, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15 in 40/17 – obv. razl.) določeno z namensko rabo A oziroma Ak (razpršena poselitev) in se nanaša na območje enote urejanja prostora (EUP) SRE 1323. Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve in digitalnem podatku shp.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-19/2018-O509
Krško, dne 23. januarja 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost