Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

227. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, stran 761.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odločba US RS, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odločba US RS, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US RS, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 11. seji, dne 23. 1. 2020, sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Krško (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Valvasorjeva knjižnica Krško (v nadaljevanju: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(2) Ustanovitelj zavoda je Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvaja Občinski svet Občine Krško, v kolikor s tem odlokom ni drugače določeno.
2. člen 
V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni ženski in moški spol.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
(1) Ime zavoda je Valvasorjeva knjižnica Krško.
(2) Sedež zavoda je v Krškem, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško.
(3) Zavod lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na drugih naslovih, v soglasju z ustanoviteljem.
(4) Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
(5) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem.
2. Žig zavoda
4. člen
(1) Zavod ima in uporablja okrogli žig premera 33 mm, v katerem je logotip knjižnice, na zunanjem obodu pa je izpisano: Valvasorjeva knjižnica Krško.
(2) Zavod ima in uporablja tudi žig okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot žig iz prvega odstavka tega člena.
(3) Žig iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, društvom, občanom in uporabnikom.
(4) Žig iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
(5) Zavod uporablja tudi posebne žige za označevanje pripadnosti gradiva.
(6) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA 
5. člen
(1) Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti in organiziran kot splošna knjižnica za območje občine Krško. Zavod lahko opravlja posebne naloge za širše območje kot osrednja območna splošna knjižnica na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo.
(2) Zavod izvaja knjižnično dejavnost tudi na območju občine Kostanjevica na Krki, kar se uredi s pogodbo o zagotavljanju in izvajanju knjižnične dejavnosti.
(3) Zavod organizira v zainteresiranih večjih krajih na območju občine Krško stalne krajevne knjižnice in izposojevališča.
(4) Zavod lahko organizira potujočo knjižnico (bibliobus). V primeru izvajanja dejavnosti za druge občine se sklene posebna pogodba.
6. člen 
Delo zavoda je javno. Javnost dela zavod zagotavlja z obveščanjem o svojem delu, z informacijami o dopolnjevanju knjižničnega gradiva ter s poročili o dejavnosti in opravljenem delu.
7. člen 
(1) S svojo organiziranostjo in delom se zavod povezuje in deluje v enotnem knjižnično informacijskem sistemu.
(2) Enotnost knjižnično informacijskega sistema zavod zagotavlja zlasti:
– z matično dejavnostjo,
– z enotno strokovno obdelavo gradiva,
– z enotnim načinom zbiranja in obdelave informacij in podatkov,
– z enotnim vodenjem katalogov in druge dokumentacije knjižničnega gradiva,
– z razvijanjem medknjižnične izposoje knjižničnega gradiva in
– s polnopravnim članstvom v sistemu Cobiss.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
8. člen 
Osnovna dejavnost zavoda je trajno in nemoteno zagotavljanje knjižnične dejavnosti, katere izvajanje je v javnem interesu.
9. člen 
(1) Knjižnična dejavnost kot javna služba zajema:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva za območje, ki ga pokriva,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo javnih gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami in
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njegovo dejavnostjo.
(2) Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:
– pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema in
– dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu.
(3) Zavod lahko tudi:
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki,
– nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja in
– se lahko povezuje v zveze in strokovna združenja.
10. člen 
(1) Obseg izvajanja dejavnosti, ki so določene v prejšnjem členu, je zavod dolžan vsako leto uskladiti z ustanoviteljem in pri tem upoštevati materialne in finančne možnosti ustanovitelja, in sicer, je dolžan pripraviti finančni načrt in pri tem upoštevati izhodišča ustanovitelja, skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna.
(2) Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.
11. člen 
(1) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
R/91.011
Dejavnost knjižnic
C/18.120
Drugo tiskanje
C/18.130
Priprava za tisk in objavo
C/18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C/18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G/47.621
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G/47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G/47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H/49.410
Cestni tovorni promet
I/56.103
Slaščičarne in kavarne
I/56.300
Strežba pijač
J/58.110
Izdajanje knjig
J/58.130
Izdajanje časopisov
J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190
Drugo založništvo
J/59.110
Produkcija filmov, video filmov in TV oddaj
J/59.130
Distribucija filmov, video filmov in TV oddaj
J/59.140
Kinematografska dejavnost
J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/62.010
Računalniško programiranje
J/62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120
Obratovanje spletnih portalov
L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.200
Fotografska dejavnost
M/74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N/77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N/77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.010
Umetniško uprizarjanje
R/90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030
Umetniško ustvarjanje
R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.020
Dejavnost muzejev
R/91.030
Varstvo kulturne dediščine.
(2) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek sme zavod opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti v pravnem prometu.
V. ORGANI ZAVODA 
12. člen
Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet zavoda.
1. direktor
13. člen
Direktor zavoda organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda. Je poslovni in programski direktor. Predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
14. člen 
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in predhodnega soglasja ustanovitelja ter predhodnega mnenja Občine Kostanjevica na Krki in mnenja strokovnih delavcev zavoda. Strokovni delavci zavoda o mnenju glasujejo tajno.
(2) Svet zavoda si mora pridobiti soglasje in mnenja le za tistega kandidata ali kandidatko, ki izpolnjuje pogoje in ki ga svet sam predlaga za imenovanje.
(3) Če ustanovitelj, Občina Kostanjevica na Krki in strokovni delavci ne odgovorijo v 60 dneh od prejema zaprosila, se šteje, da je bilo soglasje podano in mnenji pozitivni.
(4) Ko svet pridobi soglasje in mnenji, imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta.
(5) Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.
15. člen 
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri,
– bibliotekarski izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika,
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda.
16. člen 
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga s splošnim pooblastilom pooblasti direktor.
17. člen 
(1) Naloge direktorja so:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delo zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– skrbi za trženje storitev in sprejema cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu z zakonodajo in predpisi,
– izvaja naloge s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost,
– seznanja ustanovitelja z namero prijave na javne razpise ali pozive,
– opravlja naloge po sklepu ustanovitelja,
– opravlja druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) K aktom iz 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,11., 12. in 13. alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda, občinska uprava pa daje soglasje k aktom iz 3., 4., 7., 8. in 11. alinee.
(3) Pred sprejetjem akta iz 2. alinee prvega odstavka mora direktor pridobiti predhodno mnenje občinskega sveta.
(4) Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.
(5) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov s svojega delovnega področja.
(6) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
18. člen 
V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o razpolaganju z nepremičninami.
19. člen 
(1) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
(2) Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
(3) Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda, ki sklene z njim pogodbo o zaposlitvi.
20. člen 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom roka, za katerega je imenovan.
(2) Svet zavoda razreši direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo, ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom odločitve o razrešitvi, seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
21. člen 
(1) Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev iz 20. člena.
(2) Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu odločitve o razrešitvi pri pristojnem sodišču.
22. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev knjižnice, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Svet zavoda
23. člen
Svet zavoda ima 5 članov, od tega:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, imenuje Občinski svet Občine Krško,
– en predstavnik delavcev knjižnice,
– en predstavnik uporabnikov, ki ga na predlog direktorja zavoda imenuje ustanovitelj.
24. člen 
(1) Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju članov in izvolitvi predstavnikov delavcev.
(2) Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
(4) Mandat članov sveta traja 5 let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(5) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(6) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
25. člen 
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda trikrat zaporedoma,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata sveta imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Člana sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, razreši ustanovitelj sam ali na predlog direktorja ali sveta zavoda. Člana sveta zavoda, predstavnika delavcev, razrešijo delavci samoiniciativno ali na predlog direktorja ali sveta zavoda. V primeru druge alinee prvega odstavka, je predsednik sveta dolžan obvestiti ustanovitelja oziroma delavce.
26. člen 
(1) Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– sprejema Statut in druge splošne akte zavoda, ki niso navedeni v 17. členu,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– imenuje direktorja zavoda in sklepa z njim pogodbo o zaposlitvi,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja.
(2) Statut zavoda začne veljati, ko da nanj soglasje Občinski svet Občine Krško.
(3) Način dela sveta določa poslovnik o delu sveta zavoda, ki ga na predlog direktorja sprejme svet zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
27. člen 
(1) Zavod upravlja z:
– delom objekta na naslovu Cesta krških žrtev 26 v Krškem,
– delom objekta na naslovu Cesta 4. julija 59 v Krškem,
– delom objekta na naslovu Titova 106 na Senovem,
– delom objekta na naslovu Ljubljanska cesta 7 v Kostanjevici na Krki.
(2) Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja samostojno s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
(3) Zavod upravlja tudi z opremo in premičninami, ki pripadajo nepremičninam, določenim v prvem odstavku tega člena ter jih vodi kot osnovna sredstva v svojih poslovnih knjigah in so sestavni del vsakoletnega inventurnega popisa ter predstavljajo javno infrastrukturo na področju kulture.
(4) Zavod je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost javne kulturne infrastrukture, s katero upravlja. Pri oddajanju prostih zmogljivosti imajo prednost kulturni izvajalci, ki imajo sedež na območju občine Krško, za javne kulturne programe ali kulturne projekte.
28. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih javnih virov:
– proračun ustanovitelja,
– proračun pogodbene občine,
– državni proračun,
– sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov in javnih pozivov.
(2) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja javne službe:
– članarine, zamudnine in druga nadomestila,
– kotizacije za seminarje, strokovna srečanja, delavnice,
– kopiranje arhivskega gradiva,
– donacije, darila, sponzorstva za javno službo,
– oddaja prostorov v občasno uporabo drugim,
– drugi prihodki za opravljanje javne službe.
(3) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja gospodarskih dejavnosti:
– oddaja prostorov v najem,
– gostinske storitve,
– organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
– drugi zakoniti viri.
29. člen 
(1) Zavod lahko oddaja nepremično premoženje v najem ali v občasno uporabo po posameznih urah ali dnevih, v skladu z določili zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Najemnina je prihodek proračuna ustanovitelja.
(3) Višino uporabnine za oddajo nepremičnega premoženja na predlog direktorja javnega zavoda s cenikom določi pristojni organ ustanovitelja. Z uporabnino se pokrijejo obratovalni stroški in stroški manjših vzdrževalnih del.
30. člen 
(1) Zavod mora imeti v svojih računovodsko-knjigovodski službi vzpostavljena ločena stroškovna mesta za krajevno knjižnico v občini Kostanjevica na Krki in potujočo knjižnico (bibliobus).
(2) Za izvajanje tržnih oziroma drugih dejavnosti in za sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov in javnih pozivov, mora zavod zagotavljati ločeno računovodsko evidenco.
(3) Podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, zavod ugotavlja na podlagi ustreznih sodil. Sodila sprejme svet zavoda po pridobitvi mnenja župana.
31. člen 
(1) Oblikovanje cene tržne dejavnosti je v pristojnosti javnega zavoda.
(2) Cena mora pokrivati stroške tržne dejavnosti in sorazmerni delež splošnih stroškov, vključno s stroškom amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
(3) Cena mora vsebovati tudi ustrezen del dobička, katerega višina je odvisna od politike zavoda do tega dela poslovanja in od konkurence.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
32. člen 
(1) O presežku prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, odloča župan na predlog direktorja.
(2) Primanjkljaj javnega zavoda krije ustanovitelj, če ta nastane pri opravljanju dejavnosti javne službe, na podlagi predhodne izpolnitve naslednjih pogojev:
– da javni zavod najmanj tri mesece pred iztekom proračunskega obdobja obrazloži ustanovitelju s posebnim poročilom in računskim prikazom vzroke nastanka primanjkljaja in poda predlog za pokritje izgube ter
– da ustanovitelj poročilo sprejme s posebnim sklepom.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
33. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
34. člen 
Organi zavoda v okviru svojih pristojnosti odgovarjajo s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika za poslovanje in upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja in so dana zavodu v upravljanje.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
35. člen 
(1) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavlja iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
36. člen 
Ustanovitelj nadzoruje delo javnega zavoda. Zavod je dolžan predložiti ustanovitelju predlog programov in finančni plan za naslednje proračunsko obdobje ter poročilo o izvedenih programih in finančno poročilo, v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ustanovitelja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno izvoliti in konstituirati v 6 mesecih po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve novega sveta v skladu s tem odlokom, opravlja naloge sveta dosedanji svet, v okviru svojih dosedanjih pristojnosti. Z izvolitvijo sveta zavoda v skladu s tem odlokom, preneha mandat dosedanjemu svetu zavoda.
38. člen 
Zavod mora v skladu s tem odlokom uskladiti statut in druge splošne akte zavoda najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
39. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško (Uradni list RS, št. 57/03 in 53/05).
40. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2019-O703
Krško, dne 23. januarja 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko