Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

225. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško, stran 751.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odločba US RS, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odločba US RS, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US RS, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 11. seji, dne 23. 1. 2020, sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Krško (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Kulturni dom Krško (v nadaljevanju: zavod).
(2) S tem odlokom ustanovitelj v skladu z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: ZUJIK) ureja status zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(3) Ustanovitelj zavoda je Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvaja Občinski svet Občine Krško.
2. člen 
(1) Zavod je ustanovljen z namenom nemotenega in trajnega zagotavljanja pogojev za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v zadostnem obsegu ali kakovosti in z namenom zagotavljanja dostopnosti raznovrstnih kulturnih dobrin najširšemu krogu uporabnikov na območju občine Krško.
(2) Zavod poleg dejavnosti javne službe izvaja tudi druge dejavnosti na trgu, katerih smisel je dopolnjevanje temeljnih dejavnosti zavoda in boljša izkoriščenost javne kulturne infrastrukture, ki jo ima zavod v upravljanju.
(3) V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni ženski in moški spol.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
(1) Ime zavoda je Kulturni dom Krško.
(2) Sedež zavoda je: Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško.
(3) Zavod lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na drugih naslovih, v soglasju z ustanoviteljem.
(4) V mednarodnem poslovanju zavod uporablja ime: Cultural Centre Krško.
(5) Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(6) Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
(7) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem.
4. člen 
Zavod ima več notranjih organizacijskih enot, ki so podrobneje urejene z aktom o organizaciji dela. Organizacijske enote so: Kulturni dom Krško, Mestni muzej Krško, Galerija Krško, Grad Rajhenburg.
2. Žig zavoda
5. člen
(1) Zavod ima in uporablja okrogli žig premera 25 mm, na zunanjem obodu pa je izpisano: KULTURNI DOM KRŠKO.
(2) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so za uporabo teh pooblaščeni in odgovorni, določi direktor.
6. člen 
Javnost dela zavod zagotavlja z obveščanjem o svojem delu, z informacijami ter s poročili o dejavnosti in opravljenem delu.
7. člen 
(1) Zavod se v okviru svojih dejavnosti vključuje v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti. Povezuje se s sorodnimi zavodi v državi, z ostalimi javnimi zavodi na področju družbenih dejavnosti v občini Krško ter z ostalimi izvajalci kulturnih programov in projektov v občini, regiji, državi in izven nje.
(2) Zavod se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zveze ter druga strokovna in poslovna združenja.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
8. člen 
(1) Glede na namen ustanovitve zavod opravlja dejavnosti, ki sodijo v okvir javne službe, ki je v javnem interesu, in dejavnosti, ki se ne opravljajo kot del javne službe.
(2) Osnovna dejavnost zavoda je dejavnost obratovanja objektov za kulturne prireditve, poleg te pa so ključne dejavnosti v okviru javne službe še muzejska in galerijska dejavnost in s tem povezano varstvo kulturne dediščine ter ostale spremljajoče dejavnosti, ki omogočajo nemoteno izvajanje omenjenih dejavnosti.
9. člen 
(1) Naloge zavoda v okviru registriranih dejavnosti javne službe so najmanj naslednje:
A) v okviru dejavnosti kulturnih domov:
– posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področju uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev,
– organiziranje gledališkega abonmajskega programa za odrasle in otroke,
– organiziranje glasbenega abonmajskega programa,
– posredovanje in organizacija najkakovostnejših gledaliških, glasbenih in glasbeno-scenskih produkcij izven abonmajskega programa,
– organiziranje art filmskega programa,
– organizacija oziroma sodelovanje pri organizaciji filmskih, gledaliških in drugih kulturnih festivalov,
– razvoj in izvajanje programov s področja kulturno-umetnostne vzgoje na področju uprizoritvenega, glasbenega in filmskega programa za otroke in mladino,
– produkcija in koprodukcija gledaliških, glasbenih, plesnih, vizualnih, muzejskih, filmskih, literarnih, intermedijskih in drugih kulturnih prireditev,
– produkcija in koprodukcija ter posredovanje vsebin kulturno-umetnostne vzgoje,
– izvajanje izobraževalnega in humanističnega programa (predavanja, pogovorni večeri, okrogle mize),
– produkcija lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev,
– načrtovanje, organizacija in izvedba kulturno-umetniških prireditev, festivalov in sejmov,
– posredovanje kulturnih prireditev v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
– organiziranje gledaliških, plesnih in glasbenih delavnic,
– oddajanje dvoran in drugih prostorov ter tehnične opreme v uporabo zunanjim naročnikom in opravljanje vseh s tem povezanih storitev za izvedbo raznovrstnih prireditev.
B) v okviru dejavnosti muzejev in galerij:
– skrb za premično dediščino v muzeju,
– skrb za zbirke, ki so v upravljanju muzeja,
– evidentiranje in zbiranje – v skladu s strokovnimi opredelitvami ali opredeljeno zbiralno politiko se izmed evidentiranega gradiva opravi izbor gradiva, ki bo v nadaljnjih postopkih pridobil status premične kulturne dediščine,
– dokumentiranje – vnos podatkov o izbranem gradivu v akcesijsko knjigo,
– obdelovanje – inventarizacijo predmeta,
– preučevanje – primerjalni študij predmeta, uvrstitev v zbirke in kategorizacija,
– varovanje – zaščitno zavarovanje (konservacija), predlogi za posege, dokumentacija postopka zavarovanja posega,
– hranjenje – deponiranje gradiva v skladu z mednarodnimi normativi in standardi, razporeditev pridobljenih predmetov v depo,
– vodenje inventarnih knjig za premično dediščino, ki je v upravljanju muzeja,
– raziskovanje predmetov ali skupin predmetov v časovnem in vsebinskem okviru,
– predstavljanje pridobljenega gradiva javnosti,
– posredovanje informacij o kulturni dediščini zainteresiranim javnostim,
– zagotavljanje dostopnosti do gradiva, popularizacijski program,
– izvajanje razstavne dejavnosti,
– izvajanje pedagoške dejavnosti s ciljem razvoja in izvajanja muzejskih pedagoških programov za odrasle, otroke in mladino,
– izvajanje izobraževalnega in humanističnega programa (predavanja, pogovorni večeri, okrogle mize),
– produkcija in koprodukcija razstav s področja kulturne dediščine in sodobne likovne umetnosti,
– izvajanje drugih nalog, ki dopolnjujejo osnovno muzejsko dejavnost.
(2) V okviru dejavnosti, ki ne sodijo v okviru javne službe, zavod izvaja najmanj naslednje naloge:
– nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam,
– organizacija in izvedba kongresnih, civilno-družbenih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,
– predvajanje filmov,
– posredovanje kulturnih prireditev,
– storitve s področja kongresnega in kulturnega turizma,
– svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja dejavnosti zavoda,
– prodaja likovnih del, izdelkov domače in umetnostne obrti,
– prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev slike in zvoka, spominkov ipd. s tematiko ali logotipi s področja umetnosti, kulturne dediščine in naravnih vrednot, turizma itd.,
– gostinske storitve za potrebe izvajalcev programa, obiskovalcev in naročnikov.
(3) Zavod je dolžan prednostno izvajati javno službo, druge dejavnosti ne smejo ogrožati izvajanje javne službe, za katero je zavod ustanovljen.
10. člen 
Obseg izvajanja dejavnosti, ki so določene v prejšnjem členu, je zavod dolžan vsako leto uskladiti z ustanoviteljem in pri tem upoštevati materialne in finančne možnosti ustanovitelja, in sicer je dolžan pripraviti finančni načrt in pri tem upoštevati izhodišča ustanovitelja, skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna.
11. člen 
(1) Naloge iz prejšnjega člena zavod opravlja v okviru naslednjih registriranih dejavnosti, ki jih določa Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti:
R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve – osnovna dejavnost
R/90.010
Umetniško uprizarjanje
R/90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030
Umetniško ustvarjanje
R/91.020
Dejavnost muzejev
R/91.030
Varstvo kulturne dediščine
C/18.120
Drugo tiskanje
C/18.130
Priprava za tisk in objavo
C/18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G/47.782
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G/47.789
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
G/47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G/47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I/56.101
Restavracije in gostilne
I/56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103
Slaščičarne in kavarne
I/56.104
Začasni gostinski obrati
I/56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290
Druga oskrba z jedmi
I/56.300
Strežba pijač
J/58.110
Izdajanje knjig
J/58.130
Izdajanje časopisov
J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190
Drugo založništvo
J/59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140
Kinematografska dejavnost
J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120
Obratovanje spletnih portalov
J/63.990
Drugo informiranje,
L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M/72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M/73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/73.201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
M/73.202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
M/74.100
Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
M/74.200
Fotografska dejavnost
N/77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N/77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N/77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R/93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S/96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(2) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja pravne posle samo v okviru dejavnosti, za katere je registriran, kar je razvidno iz vpisa v sodni register.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek sme zavod opravljati tudi druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti v pravnem prometu.
IV. ORGANI ZAVODA 
12. člen 
(1) Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
(2) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
1. Direktor
13. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katere je zavod registriran, ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
14. člen 
(1) Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
(2) Če svet zavoda ne da mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
(3) Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovnih imenovanj.
15. člen 
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na področju kulture,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
(2) Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda.
16. člen 
Med začasno odsotnostjo direktorja nadomešča delavec, ki ga s splošnim pooblastilom pooblasti direktor.
17. člen 
(1) Naloge direktorja so:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delo zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
– po potrebi imenuje strokovnega vodjo zavoda,
– predlaga člane strokovnega sveta,
– skrbi za trženje storitev in sprejema cene storitev,
– skrbi za promocijo dejavnosti in obveščanje javnosti,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu z veljavnimi predpisi,
– izvaja pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– seznanja ustanovitelja z namero prijave na javne razpise ali pozive,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– opravlja druge naloge po sklepu ustanovitelja, ki sodijo v obseg registriranih dejavnosti in ima zavod v ta namen na voljo kadrovske in finančne vire za izvedbo,
– opravlja druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) K aktom iz 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11. in 15. alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda, občinska uprava pa daje soglasje k aktom iz 3., 6., 7. in 10. alinee.
(3) Pred sprejetjem akta iz 2. alinee prvega odstavka mora direktor pridobiti predhodno mnenje občinskega sveta.
(4) Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.
(5) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov s svojega delovnega področja.
(6) Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
18. člen 
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o razpolaganju z nepremičninami.
19. člen 
(1) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, to je za čas trajanja mandata.
(2) Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
(3) Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda, ki sklene z njim pogodbo o zaposlitvi.
20. člen 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom roka, za katerega je imenovan.
(2) Ustanovitelj razreši direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo, ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
(3) Ustanovitelj mora pred sprejemom odločitve o razrešitvi, seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
21. člen 
(1) Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev iz 21. člena.
(2) Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu odločitve o razrešitvi pri pristojnem sodišču.
22. člen 
Če se na javni razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno preneha mandat, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev javnega zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega javnega razpisa, vendar največ za eno leto.
2. Svet zavoda
23. člen
Svet ima pet članov, od tega:
– tri predstavnike ustanovitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, imenuje Občinski svet Občine Krško,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga na predlog Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško, imenuje ustanovitelj.
24. člen 
(1) Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju članov in izvolitvi predstavnikov delavcev.
(2) Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja.
(4) Mandat članov sveta traja 5 let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(5) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(6) Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
25. člen 
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neupravičeno ne udeleži seje trikrat zaporedoma,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata sveta imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Člana sveta, ki ga imenuje ustanovitelj, razreši ustanovitelj sam ali na predlog direktorja ali sveta. Člana sveta, predstavnika delavcev, razrešijo delavci sami ali na predlog direktorja ali sveta. V primeru druge alinee prvega odstavka je predsednik sveta dolžan obvestiti ustanovitelja oziroma delavce.
26. člen 
(1) Svet ima naslednje naloge:
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– sprejema Statut in druge splošne akte zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda,
– daje soglasje k programu razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in splošnimi akti zavoda.
(2) Statut zavoda začne veljati, ko da nanj soglasje Občinski svet Občine Krško.
(3) Delo sveta zavoda podrobneje ureja poslovnik o delu sveta zavoda, ki ga na predlog direktorja sprejme svet zavoda.
3. Strokovni svet
27. člen
(1) Zavod ima strokovni svet, ki ima naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegova ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in z aktom o ustanovitvi.
(2) Podrobnejše delovanje strokovni svet uredi s poslovnikom.
28. člen 
(1) Strokovni svet šteje 5 članov, sestavljajo ga posamezniki, ki s svojimi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju zavoda.
(2) Direktor predlaga sestavo, ki mora vključevati dva člana, predlagana izmed strokovnih delavcev zaposlenih, ostale pa predlaga izmed strokovnjakov s področja dejavnosti.
(3) Strokovni svet na predlog direktorja imenuje svet zavoda.
(4) Člani strokovnega sveta imajo štiriletni mandat. Po njegovem poteku so lahko člani strokovnega sveta ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
29. člen 
(1) Zavod upravlja z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki predstavlja javno kulturno infrastrukturo in je v lasti ustanovitelja, zavod pa jo vodi v svojih poslovnih knjigah v registru osnovnih sredstev, ki je sestavni del vsakoletnega inventurnega popisa.
(2) Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami, ki so v lasti ustanovitelja in so kot del javne kulturne infrastrukture dane v upravljanje zavodu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen:
– objekt Kulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 2, Krško,
– Ploščad na Trgu Matije Gubca,
– Valvasorjev kompleks, razen poslovnih prostorov kavarne, Valvasorjevo nabrežje 2-4, Krško,
– Galerija Krško, Valvasorjevo nabrežje, Krško,
– Grad Rajhenburg z Moserjevo hišo in pripadajočimi zemljišči, Cesta izgnancev 3, Brestanica,
– Hočevarjev mavzolej, Krško.
(3) Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja samostojno s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
(4) Zavod je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost javne kulturne infrastrukture, s katero upravlja. Pri oddajanju prostih zmogljivosti imajo prednost kulturni izvajalci, ki imajo sedež na območju Občine Krško, za javne kulturne programe ali kulturne projekte.
(5) Zavod zagotavlja uporabo javne kulturne infrastrukture, s katero upravlja, drugim izvajalcem, ki izvajajo javne kulturne programe ali kulturne projekte in imajo sedež v občini Krško pod pogoji, ki so določeni v letnem programu dela in finančnem načrtu. Nadomestilo za uporabo ne sme presegati višine dejanskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali.
30. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih javnih virov:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna,
– iz sredstev pridobljenih na podlagi javnih razpisov in javnih pozivov.
(2) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja javne službe:
– vstopnine in abonmaji,
– povračila stroškov uporabe javnih kulturnih dobrin za namene izvajanje javnih kulturnih programov oziroma projektov – nudenje prostorskih pogojev ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov in projektov,
– kotizacije za seminarje, strokovna srečanja, delavnice,
– prodaja katalogov, spominkov, povezanih z muzejskim gradivom ipd.,
– kopiranje arhivskega gradiva,
– donacije, darila, sponzorstva za javno službo,
– oddaja prostorov v občasno uporabo drugim,
– drugi prihodki za opravljanje javne službe.
(3) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja drugih dejavnosti:
– oddaja prostorov v najem,
– gostinske storitve,
– organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
– predvajanje komercialnih filmov,
– posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter organiziranja avkcij,
– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
– informativno-propagandna in založniška dejavnost, namenjena registrirani dejavnosti, ki ni javna služba,
– izdelava in prodaja drugih spominkov,
– drugi zakoniti viri.
31. člen 
(1) Javni zavod lahko oddaja nepremično premoženje v najem ali v občasno uporabo po posameznih urah ali dnevih, v skladu z določili zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Najemnina je prihodek proračuna ustanovitelja.
(3) Višino uporabnine za oddajo nepremičnega premoženja na predlog direktorja javnega zavoda s cenikom določi pristojni organ ustanovitelja. Z uporabnino se pokrijejo obratovalni stroški in stroški manjših vzdrževalnih del.
32. člen 
(1) Javni zavod mora imeti v svojih računovodsko-knjigovodski službi vzpostavljena ločena stroškovna mesta za posamezne organizacijske enote javnega zavoda.
(2) Za izvajanje tržnih oziroma drugih dejavnosti in za sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov in javnih pozivov, mora zavod zagotavljati ločeno računovodsko evidenco.
(3) Podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, zavod ugotavlja na podlagi ustreznih sodil. Sodila sprejme svet zavoda po pridobitvi mnenja župana.
33. člen 
(1) Oblikovanje cene za dejavnosti na trgu je v pristojnosti javnega zavoda.
(2) Cena mora v celoti pokrivati stroške tržne dejavnosti in sorazmerni delež splošnih stroškov, vključno s stroškom amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
(3) Cena mora vsebovati tudi ustrezen del dobička, katerega višina je odvisna od politike zavoda do tega dela poslovanja in od konkurence.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
34. člen 
(1) O presežku prihodkov nad odhodki, ki jih javni zavod doseže pri opravljanju dejavnosti, odloča župan na predlog direktorja.
(2) Primanjkljaj javnega zavoda krije ustanovitelj, če ta nastane pri opravljanju dejavnosti javne službe, na podlagi predhodne izpolnitve naslednjih pogojev:
– da javni zavod najmanj tri mesece pred iztekom proračunskega obdobja obrazloži ustanovitelju s posebnim poročilom in računskim prikazom vzroke nastanka primanjkljaja in poda predlog za pokritje izgube ter
– da ustanovitelj poročilo sprejme s posebnim sklepom.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
35. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
36. člen 
Organi zavoda v okviru svojih pristojnosti odgovarjajo s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika za poslovanje in upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja in so dana zavodu v upravljanje.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
37. člen 
(1) Za obveznosti zavoda odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavlja iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu in niso del javne službe zavoda.
38. člen 
Ustanovitelj nadzoruje delo javnega zavoda. Javni zavod je dolžan predložiti ustanovitelju predlog programa in finančni plan za naslednje proračunsko obdobje ter letno poročilo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ustanovitelja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
Svet zavoda in strokovni svet je v skladu s tem odlokom potrebno izvoliti in konstituirati v 6 mesecih po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve novega sveta v skladu s tem odlokom, opravlja naloge sveta dosedanji svet, v okviru svojih dosedanjih pristojnosti. Z izvolitvijo sveta zavoda v skladu s tem odlokom, preneha mandat dosedanjemu svetu zavoda.
40. člen 
Zavod mora v skladu s tem odlokom uskladiti statut in druge splošne akte zavoda najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
41. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS, št. 127/03, 109/09 in 42/10).
42. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2019-O703
Krško, dne 23. januarja 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost