Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

221. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja CA 10 (stanovanjska soseska), stran 724.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) sprejemam
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja CA 10 (stanovanjska soseska) 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja CA 10 (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in začne postopek priprave OPPN.
(2) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 72/18) je predmetno območje opredeljeno kot stavbno zemljišče z enoto urejanja CA 10, s podrobnejšo namensko rabo SSm (površine namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi) in delno PC (površine cest).
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 662/1, 663, 664/1, 664/5, 665/1, 665/8, 665/9, 665/10, 665/11, 665/12, 676/1, 1179/2 in 1458 vse k.o. Cankova, skupne površine 19.639,35 m².
(2) Območje OPPN se na južni strani dotika obstoječega naselja, na severu se zliva z odprto kmetijsko krajino ter je omejeno z jarkom in lokalno gramozirano dovozno cesto.
(3) Območje OPPN se lahko po potrebi v času postopka priprave OPPN naknadno še spremeni.
(4) Predvidena je stanovanjska pozidava s spremljajočimi dejavnostmi z umestitvijo prometne in ostale infrastrukture. Predmet OPPN-ja je določitev pogojev za umestitev in oblikovanje objektov v prostoru ter priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo.
3. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
4. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor - Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova
– Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
– V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen 
(rok za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku postopka priprave.
6. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in javne obravnave.
7. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravo OPPN v celoti financira Občina Cankova.
8. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Cankova.
Št. 3505-01/2020
Cankova, dne 29. januarja 2020
 
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan