Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

220. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ankaran, stran 706.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 10. redni seji dne 10. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ankaran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Ankaran (v nadaljevanju: občina) določa javni interes v športu, izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa v občini (v nadaljevanju: LPŠ), pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
3. člen 
(opredelitev programov in področij športa) 
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– Obštudijske športne dejavnosti
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Športna rekreacija
– Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
– Izgradnja, posodobitve in opremljanje športnih objektov in površin za šport
– Upravljanje in obratovanje športnih objektov in površin za šport
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
– Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov
– Založništvo v športu
– Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu
– Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
– Delovanje športnih društev in njihovih zvez na lokalni ravni
– Delovanje občinskih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
– Športne prireditve
– Javno obveščanje o športu
– Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,
– zavodi za šport pa Zakonu o športu,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS in
– zasebni športni delavci.
(2) Športna društva, njihove zveze in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe, imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
5. člen 
(letni program športa: LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli programe in področja športa, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznani kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– programe in področja športa, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa,
– obseg in vrsto športnih programov in področij, ki se financirajo,
– pogoje in merila za vrednotenje programov in področij športa, v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema.
(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave ter pridobi mnenje strokovnega sveta za šport. Zaradi zagotavljanja avtentičnih interesov civilne športne družbe v občini župan s sklepom ustanovi strokovni svet za šport, ki predlaga kakovostne rešitve v zvezi z razvojem športa v občini. Sestavljen je iz treh (3) članov iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo v športnih društvih s sedežem v občini.
III. POGOJI IN MERILA TER NAČIN DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA 
6. člen 
(pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ) 
Pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ so kot priloga sestavni del odloka.
7. člen 
(način določitve višine sofinanciranja) 
Višina sofinanciranja prijav se določi na osnovi pogojev in meril za vrednotenje LPŠ. Vsaka prijava se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za posamezni program in/ali področje športa in skupnim številom zbranih točk vseh prijav na posamezni program in/ali področje športa. Višina sofinanciranja vsake prijave je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
IV. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPŠ 
8. člen 
(načini sofinanciranja LPŠ) 
Sofinanciranje izvajanja LPŠ iz javnih sredstev se lahko izvede z izvedbo javnega razpisa.
9. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocenitev in vrednotenje vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR in razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih programih in področjih športa,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po programih in področjih športa ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojni delavec občinske uprave.
10. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, odlokom in sprejetim LPŠ župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ, občinska uprava objavi javni razpis (v nadaljevanju: JR).
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (izbira upravičenih izvajalcev LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje programov in področij športa,
– višino sredstev, ki so na razpolago na JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
11. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svojih spletnih straneh. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot štirinajst (14) dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v besedilu JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
12. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
13. člen 
(odločba o izbiri) 
(1) Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(2) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec JR vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
14. člen 
(pritožbeni postopek: ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih (8) dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri izvajalcu razpisa.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
V. VSEBINA POGODB Z IZVAJALCI LPŠ IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD POGODBAMI 
15. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg programov in/ali področij,
– čas realizacije programov in/ali področij,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo programov in področij, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
16. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe in področja športa v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran program in/ali področje športa v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in namensko porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, ki lahko kadarkoli v času trajanja pogodb nadzor izvede po metodah:
– pregled periodičnih poročil izvajalcev,
– pregled spletnih strani izvajalcev ter spremljanje medijskih oblik javnega nastopanja,
– razgovori skrbnika pogodb z upravljavci (javnih) športnih objektov,
– razgovori skrbnika pogodb z izvajalci LPŠ,
– preverjanje izvedbe programov na mestu izvajanja – športnem objektu,
– pregled izvajanja na sedežu izvajalca in revizijski pregled na podlagi predloga.
(3) Za opravljanje nadzora iz prejšnjega odstavka so izvajalci LPŠ dolžni Občini Ankaran na njen predlog v postavljenem roku zagotoviti vso potrebno dokumentacijo.
(4) V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje in odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(5) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem JR.
(6) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti ustrezno usposobljeno strokovno organizacijo.
17. člen 
(prednostna uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega procesa, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
(2) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki.
(3) Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, a imajo status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
VI. PREHODNE DOLOČBE 
18. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.074/19
Ankaran, dne 10. decembra 2019
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della Legge sullo sport (Gazzetta ufficiale RS, n. 29/17 e 21/18 – ZNOrg), Risoluzione sul programma nazionale dello sport della Repubblica di Slovenia per il periodo 2014–2023 (Gazzetta ufficiale RS, n. 26/14) e lo Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua X seduta ordinaria del 10/12/2019 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sul cofinanziamento del programma annuale dello sport nel Comune di Ancarano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(contenuti del decreto) 
Con il presente decreto, il comune di Ancarano (di seguito: il comune) determina l'interesse pubblico nell’ambito dello sport, gli esecutori dei singoli programmi e i vari settori del programma annuale dello sport nel comune (di seguito: PAS), le condizioni e i criteri per la selezione e il cofinanziamento dell'attuazione del PAS, la metodologia per la determinazione dell'importo del cofinanziamento, la procedura di selezione e il cofinanziamento dell'attuazione del PAS, le modalità di stipulazione e il contenuto dei contratti di cofinanziamento e le modalità di controllo dei contratti di cofinanziamento.
I fondi per il cofinanziamento del PAS sono previsti nel bilancio comunale.
Articolo 2 
(determinazione dell'interesse pubblico nell'ambito dello sport) 
L'interesse pubblico nell’ambito dello sport nel comune comprende attività in tutte le aree dello sport in conformità con le priorità definite dal Programma nazionale dello sport nella Repubblica di Slovenia (di seguito: PNS) e sono desinate a fornire condizioni ottimali per l’esecuzione di attività sportive di qualità e attività fisiche atte al mantenimento di uno stile di vita sano. Vengono realizzate:
– fornendo fondi per il cofinanziamento dei PAS a livello comunale,
– promuovendo e fornendo le condizioni per lo svolgimento e lo sviluppo di tutti i settori nell’ambito dello sport,
– progettando, costruendo, rinnovando e gestendo impianti sportivi di rilievo a livello locale e le aree all'aperto adibite allo sport.
II. PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT 
Articolo 3 
(determinazione dei programmi e dei settori sportivi) 
(1) Per perseguire l'interesse pubblico nell’ambito dello sport e in conformità alle disponibilità di bilancio nonché tenendo conto del principio di parità di accesso ai fondi pubblici di bilancio per tutti gli esecutori, possono essere cofinanziati i seguenti settori sportivi:
1. PROGRAMMI SPORTIVI:
– Educazione sportiva ricreativa per bambini e giovani
– Educazione sportiva per bambini e giovani con disabilità
– Attività sportive extrascolastiche
– Educazione sportiva per bambini e giovani focalizzata sullo sport di qualità e lo sport di alto livello
– Sport di qualità
– Sport di alto livello
– Sport per disabili
– Ricreazione sportiva
– Sport per anziani
2. IMPIANTI SPORTIVI E AREE SPORTIVE ALL'APERTO
– Costruzione, rinnovo ed allestimento di impianti superfici sportive
– Gestione di impianti e superfici sportive
3. ATTIVITÀ DI SVILUPPO NELLOSPORT
– Attività di formazione e aggiornamento del personale professionale nel settore dello sport
– Diritti degli atleti, del personale professionale nel settore dello sport e supporto professionale ai programmi
– Editoria nel settore dello sport
– Attività di ricerca nell'ambito dello sport
– Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello sport
4. OGRANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLO SPORT
– Funzionamento e organizzazione delle associazioni sportive e delle loro unioni a livello locale
– Funzionamento e organizzazione degli enti sportivi comunali
5. EVENTI SPORTIVI E PROMOZIONE DELLO SPORT
– Eventi sportivi
– Informazioni al pubblico sullo sport
– Patrimonio sportivo e attività museale nell'ambito dello sport
6. RESPONASBILITA' SOCIALE E AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLO SPORT
Articolo 4 
(esecutori del PAS) 
(1) Ai sensi del presente decreto, gli esecutori del PAS sono:
– le associazioni sportive e le unioni sportive iscritte nel registro delle imprese della Repubblica di Slovenia,
– gli enti sportivi definiti dalla Legge sullo sport,
– le persone giuridiche registrate per lo svolgimento di attività sportive nella Repubblica di Slovenia,
– le istituzioni, fondate per uno scopo generalmente utile nel settore dello sport, in conformità con la legge che disciplina le istituzioni,
– gli istituti, operanti nel settore dell’istruzione e della formazione, che svolgono programmi sportivi pubblici,
– imprenditori autonomi, che sono registrati per praticare attività nell’ambito dello sport nella RS e
– lavoratori sportivi privati.
(2) Le associazioni sportive, le loro unioni e gli istituti nel campo dell'istruzione e della formazione che attuano programmi sportivi pubblici hanno, alle stesse condizioni, la priorità nell'attuazione dell'PAS.
Articolo 5 
(programma annuale dello sport: PAS) 
(1) Il PAS è un documento che definisce i programmi ed i settori sportivi che sono, nell’arco dell’anno corrente di approvazione del PAS, riconosciuti di interesse pubblico a livello comunale.
(2) Alla luce dei piani di sviluppo, delle priorità nello sport, delle risorse di bilancio disponibili e della disponibilità del personale e delle aree sportive, il PAS determina:
– i programmi e i settori sportivi che vengono cofinanziati dal bilancio comunale durante l’anno d'esercizio,
– l'importo degli stanziamenti per il cofinanziamento dei programmi e dei settori sportivi,
– l’ampiezza e il tipo di programma e di settore sportivo che viene finanziato,
– le condizioni e i criteri per la valutazione dei programmi e dei settori nell’ambito dello sport, nell'anno corrente per il quale viene approvato il PAS.
(3) La bozza del PAS viene preparata dall’organo competente dell'amministrazione comunale e deve ottenere il parere del consiglio di esperti nell’ambito dello sport. Al fine di garantire gli interessi autentici della società civile nel settore dello sport nel comune, il Sindaco costituisce tramite delibera un consiglio di esperti nell’ambito dello sport, il quale propone soluzioni volte allo sviluppo dello sport nel comune. Tale consiglio è composto da tre (3) membri appartenenti a gruppi di atleti e / o operatori sportivi, che sono attivi in associazioni sportive con sede nel comune.
III. CONDIZIONI, CRITERI E METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL COFINANZIAMENTO 
Articolo 6 
(condizioni e criteri per la selezione, la valutazione e il cofinanziamento dei PAS) 
Le condizioni e i criteri per la selezione, la valutazione e il cofinanziamento dei PAS sono parte integrante del presente Decreto.
Articolo 7 
(metodologia per la determinazione dell'ammontare del cofinanziamento) 
L'ammontare del cofinanziamento della singola richiesta è determinato in base alle condizioni e ai criteri per la valutazione del PAS. Ogni domanda viene valutata con un punteggio. Il valore di ogni punto è il quoziente tra l'importo dei fondi assegnati a un determinato programma e / o settore del PAS e il numero totale di punti accumulati da tutte le richieste per ciascun programma e / o settore. L'importo del cofinanziamento di ciascuna richiesta è il prodotto del numero di punti raccolti e del valore di ciascun punto.
IV. PROCEDURA DI COFINANZIAMENTO DEL PAS 
Articolo 8 
(modalità di finanziamento del PAS) 
Il cofinanziamento del PAS tramite fondi pubblici può essere effettuato mediante bando pubblico.
Articolo 9 
(commissione per il bando pubblico) 
(1) Il sindaco, con delibera, istituisce la Commissione per l'esecuzione del bando pubblico (di seguito: la commissione).
(2) La Commissione è composta da un presidente e da almeno due membri. Il presidente e i membri della commissione non devono avere legami con i candidati, che fanno domanda per l’assegnazione dei fondi, in termini di rapporti commerciali, di parentela (in linea retta o collaterale fino al quarto grado di parentela), di unione matrimoniale o di unione consensuale, di affinità fino al secondo grado, anche se questi rapporti, unioni o affinità siano già cessati o sono stati interrotti. Inoltre, tali soggetti non dovrebbero partecipare alle attività della commissione in presenza di altre circostanze che potrebbero eventualmente influire sulla loro obiettività e imparzialità (ad esempio legami personali). I membri della commissione sottoscrivono una dichiarazione con cui accettano le condizioni e il divieto di interconnessione di interessi.
(3) La Commissione si riunisce in riunioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni possono avere luogo anche per corrispondenza. La Commissione redige un verbale delle riunioni e in merito al lavoro svolto. Per il quorum e il processo decisionale viene richiesta una maggioranza semplice.
(4) I compiti della Commissione sono:
– revisione e valutazione della documentazione di bando,
– apertura e verifica del rispetto delle scadenze e della completezza delle domande ricevute,
– verifica e valutazione delle domande in base alle condizioni e i criteri indicati nel PAS, il bando pubblico e la documentazione di bando,
– preparazione della proposta degli esecutori del PAS in base ai programmi e ai settori sportivi selezionati,
– approvazione della proposta di selezione e cofinanziamento del PAS in base ai programmi, i settori sportivi e gli esecutori,
– redigere i verbali del proprio lavoro.
(5) Il dipendente dell’amministrazione comunale competente per lo sport svolge le attività amministrativo-professionale per conto della commissione
Articolo 10 
(bando pubblico e documentazione di bando) 
(1) In conformità con la legislazione vigente, il presente Decreto e il PAS approvato, il sindaco emette una delibera di avvio della procedura per il bando pubblico per il cofinanziamento del PAS, al seguito del quale l'amministrazione comunale pubblica il bando pubblico (di seguito: BP).
(2) La pubblicazione del BP deve contenere:
– nome e indirizzo del committente,
– la base giuridica per l'attuazione del BP,
– l’oggetto del BP,
– l'indicazione delle condizioni per la candidatura al BP (selezione di esecutori validi per il PAS),
– l'indicazione delle condizioni e dei criteri per la valutazione dei programmi e dei settori sportivi,
– l'ammontare dei fondi disponibili per il BP,
– la determinazione del periodo durante il quale devono essere utilizzati i fondi stanziati,
– il termine entro il quale devono essere presentate le richieste e le modalità di presentazione delle richieste,
– la data e modalità di apertura delle richieste,
– il termine entro il quale i richiedenti saranno informati dell'esito del BP,
– l'indicazione delle persone autorizzate a fornire informazioni sul BP,
– le informazioni sulla documentazione di bando.
(3) La documentazione del bando deve contenere:
– la modulistica,
– le istruzioni per preparare e consegnare la richiesta,
– la disponibilità di consultare il Decreto, il PAS e le condizioni ed i criteri,
– una bozza del contratto per il cofinanziamento dei programmi.
Articolo 11 
(procedura di esecuzione del BP) 
(1) Il comune pubblica il testo del BP e la documentazione del bando sui propri siti internet. Il termine per la presentazione delle domande richieste? non deve essere inferiore ai quattordici (14) giorni dalla data di pubblicazione del BP.
(2) La richiesta deve essere presentata in busta chiusa, contrassegnata dalla dicitura »non aprire – richiesta« e dall’indicazione del bando a cui si riferisce. La richiesta può anche essere presentata in forma elettronica, se previsto dal bando stesso. La modalità di presentazione della richiesta a mezzo di posta elettronica deve essere specificata nella documentazione del bando.
(3) La commissione apre le richieste ricevute entro il termine prestabilito e secondo le modalità previste dal BP. Vengono aperte solo le richieste presentate entro il termine prestabilito in busta debitamente compilata e contrassegnata e nell'ordine in cui sono state ricevute. L'apertura delle richieste non è pubblica.
(4) Per ciascuna richiesta, la commissione ne determinerà la completezza formale della richiesta, a seconda che sia stata presentata in tempo e da un richiedente ammissibile e se vi siano stati allegati tutti i documenti richiesti dal bando.
(5) Viene redatto un verbale sull’apertura delle richieste, che deve contenere:
– luogo e ora di apertura delle richieste ricevute,
– i nomi dei membri della commissione presenti,
– i nominativi dei richiedenti elencati in ordine di apertura,
– l'accertamento sulla completezza o incompletezza di ciascuna richiesta e l'indicazione della documentazione mancante.
(6) Il verbale deve essere firmato dal presidente e dai membri della commissione presenti.
Articolo 12 
(sollecito di integrazione delle richieste) 
(1) In base al verbale di apertura delle richieste, la commissione entro otto (8) giorni invita per iscritto i richiedenti le cui richieste non sono risultate complete ad integrare le stesse. Il termine per l’integrazione delle richieste è di otto (8) giorni dalla ricezione dell'invito.
(2) Le domande che non verranno integrate da parte dei richiedenti entro il termine di cui al paragrafo precedente, verranno rigettate con delibera. Contro tale delibera non è consentito presentare ricorso.
Articolo 13 
(decisione sulla selezione) 
(1) La decisione di selezione viene emessa dall'organo competente dell'amministrazione comunale previa delibera della commissione. La decisione di selezione costituisce la base per la stipulazione dei contratti di cofinanziamento dell'attuazione del PAS.
(2) Al momento dell'emissione della decisione di selezione degli esecutori del BP, il richiedente viene invitato a firmare il contratto di cofinanziamento per l'attuazione del PAS.
Articolo 14 
(procedura di ricorso) 
(1) Il richiedente che ritiene di adempire alle condizioni e ai criteri stabiliti nel bando pubblico e che pertanto il rifiuto del finanziamento sia infondato, può presentare ricorso al committente entro il termine di otto (8) giorni dalla notifica della decisione.
(2) Il Sindaco decide in merito al ricorso entro trenta (30) giorni dalla ricezione dello stesso. La decisione del sindaco è definitiva. Il sindaco informa anche la commissione riguardo la decisione.
(3) Contro la decisione del Sindaco può essere presentato un contenzioso amministrativo presso il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia, entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione.
(4) In caso di presentazione di ricorso da parte di uno dei candidati, i contratti con gli esecutori dei PAS selezionati verranno stipulati comunque.
V. CONTENUTI DEI CONTRATTI CON GLI ESECUTORI DEL PAS SELEZIONATI E MODALITA' DI CONTROLLO DEI CONTRATTI 
Articolo 15 
(contratti con gli esecutori del PAS) 
(1) Il Sindaco stipula un contratto per il cofinanziamento dell'esecuzione del PAS con gli esecutori selezionati. I contenuti del contratto sono i seguenti:
– l’intestazione e indirizzo del committente e dell’esecutore,
– la base giuridica per la stipulazione del contratto,
– i contenuti e l’ampiezza dei programmi e / o settori,
– il tempo di realizzazione dei programmi e / o settori,
– l’importo del finanziamento elargito,
– le scadenza per l'utilizzo dei fondi,
– il metodo di verifica dell'utilizzo dei fondi, l’attuazione dei programmi e dei settori, le sanzioni previste in caso di mancata attuazione,
– le modalità di trasferimento dei fondi all’esecutore,
– le modalità e le cause della variazione dell'importo dei fondi contrattuali,
– le modalità, i contenuti e i termini per la rendicontazione della realizzazione del PAS ai sensi del contratto,
– la disposizione che, in caso venga accertato l’utilizzo non congruo con le finalità dei fondi contrattuali o che vengano violate in altro modo le disposizioni contrattuali, l’esecutore non potrà partecipare al prossimo BP,
– altri diritti e doveri reciproci.
(2) Nel caso il richiedente entro otto (8) giorni non si esprima in merito alla firma del contratto, si ritiene ritirata la sua richiesta di cofinanziamento.
Articolo 16 
(supervisione dell'attuazione del PAS) 
(1) Gli esecutori del PAS sono tenuti ad attuare i programmi e i settori sportivi come specificato nel contratto, usufruendo dei fondi per il programma e / o settore sportivo in conformità con le disposizioni del BP.
(2) La supervisione dell'esecuzione dei contratti e l’utilizzo previsto dei fondi di bilancio viene esercitata dall'amministrazione comunale, che, in qualsiasi momento durante la durata del contratto, ha la facoltà di effettuare controlli tramite:
– verifica delle relazioni periodiche degli esecutori,
– visione dei siti internet degli esecutori e verifica delle modalità di comunicazione con il pubblico,
– colloquio da parte del responsabile del contratto con i gestori di impianti sportivi (pubblici),
– colloquio da parte del responsabile del contratto con gli esecutori del PAS,
– verifica dell'attuazione dei programmi presso il luogo di esecuzione – impianto sportivo,
– revisione dell'attuazione del programma presso la sede dell’esecutore e controllo di revisione in base a proposta.
(3) Al fine di eseguire la supervisione di cui al paragrafo precedente, gli esecutori del PAS sono tenuti a fornire entro il termine stabilito tutta la documentazione necessaria al comune di Ancarano.
(4) Nel caso in cui l'amministrazione comunale accerti un utilizzo non congruo con le finalità dei fondi ricevuti, questa può immediatamente sospendere il cofinanziamento e recedere dal contratto. I fondi di bilancio già percepiti dal l’esecutore dovranno essere restituiti, con gli interessi di mora previsti dalla legge.
(5) L’esecutore che viola le disposizioni contrattuali non potrà partecipare al prossimo BP.
(6) Il Sindaco può autorizzare un'organizzazione professionale adeguatamente qualificata per la preparazione dei materiali e la gestione delle procedure per la revisione dell’attuazione del PAS.
Articolo 17 
(precedenza di utilizzo di strutture e superfici sportive pubbliche) 
(1) Gli istituti operanti nell’ambito dell’istruzione e della formazione, che svolgono programmi obbligatori o programmi allargati nell’ambito del processo educativo, hanno la precedenza nei confronti degli esecutori del PAS e di altri utenti.
(2) Le associazioni sportive che eseguono il PAS, hanno alle stesse condizioni, la precedenza sugli altri utenti.
(3) Le associazioni sportive che non eseguono il PAS, ma che sono registrate come associazioni di interesse pubblico nel settore sportivo, hanno, alle stesse condizioni, la precedenza rispetto ad altri utenti che non sono esecutori del PAS.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Articolo 18 
(validità del decreto) 
Tale decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
N. SVT.074/19
Ancarano,10. dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik

AAA Zlata odličnost