Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

208. Uredba o spremembah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta, stran 688.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena in tretjega odstavka 176. člena v zvezi z drugim odstavkom 185. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta 
1. člen 
V Uredbi o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/14, 46/15 in 76/17 – ZVISJV-1) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(uporaba) 
Ta uredba se uporablja za naslednje jedrske objekte:
1. jedrsko elektrarno po pridobitvi soglasja za poskusno obratovanje do pridobitve dovoljenja za prenehanje obratovanja, vključno s skladiščem za izrabljeno gorivo in skladiščem za lastne radioaktivne odpadke,
2. jedrsko elektrarno, ki ne obratuje ali je v razgradnji, na njenem območju pa se skladiščijo izrabljeno gorivo v bazenu za izrabljeno gorivo in lastni radioaktivni odpadki,
3. jedrsko elektrarno, ki ne obratuje ali je v razgradnji, na njenem območju pa se skladiščijo izrabljeno gorivo samo v suhem skladišču in lastni radioaktivni odpadki,
4. jedrsko elektrarno od sprejetja državnega prostorskega načrta do izdaje soglasja za začetek poskusnega obratovanja,
5. samostojno suho skladišče za izrabljeno gorivo ali visokoradioaktivne odpadke od pridobitve obratovalnega dovoljenja do pridobitve dovoljenja za zaključek razgradnje,
6. odlagališče za izrabljeno gorivo ali visokoradioaktivne odpadke od sprejetja državnega prostorskega načrta do pridobitve soglasja za začetek poskusnega obratovanja,
7. odlagališče za izrabljeno gorivo ali visokoradioaktivne odpadke po pridobitvi soglasja za začetek poskusnega obratovanja,
8. odlagališče za nizko- ali srednjeradioaktivne odpadke,
9. skladišče za nizko- ali srednjeradioaktivne odpadke, ki izvirajo iz industrije, raziskav in medicine, ter
10. raziskovalni reaktor, ki se uporablja za raziskave, proizvodnjo radionuklidov ali izobraževalne namene, vključno s shrambo za izrabljeno jedrsko gorivo in shrambo za lastne radioaktivne odpadke.«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(osnova za nadomestilo) 
(1) Za odmero nadomestila se uporabi osnova ON = 6.053.000 eurov.
(2) Nadomestilo No se za posamezni jedrski objekt uravnoteži s faktorjem F:
No= ON ∙ F,
pri čemer je:
ON
osnova za odmero nadomestila;
F
1 A za jedrsko elektrarno ali njeno posamezno enoto, če jedrsko elektrarno sestavlja več enot za proizvodnjo elektrike iz jedrskega goriva iz 1. točke 2. člena te uredbe, pri čemer je A razmerje med največjo toplotno močjo jedrske elektrarne ali njene posamezne enote in največjo toplotno močjo obstoječe Nuklearne elektrarne Krško;
F
0,5 A za jedrsko elektrarno ali njeno posamezno enoto, če jedrsko elektrarno sestavlja več enot za proizvodnjo elektrike iz jedrskega goriva iz 2. točke 2. člena te uredbe, pri čemer je A razmerje med največjo toplotno močjo jedrske elektrarne ali njene posamezne enote in največjo toplotno močjo obstoječe Nuklearne elektrarne Krško;
F
0,2 A za jedrsko elektrarno ali njeno posamezno enoto, če jedrsko elektrarno sestavlja več enot za proizvodnjo elektrike iz jedrskega goriva iz 3. in 4. točke 2. člena te uredbe, pri čemer je A razmerje med največjo toplotno močjo jedrske elektrarne ali njene posamezne enote in največjo toplotno močjo obstoječe Nuklearne elektrarne Krško;
F
0,1 za samostojno suho skladišče za izrabljeno gorivo ali visokoradioaktivne odpadke iz 5. točke 2. člena te uredbe;
F
0,1 za odlagališče za izrabljeno gorivo ali visokoradioaktivne odpadke iz 6. točke 2. člena te uredbe;
F
0,5 za odlagališče za izrabljeno gorivo ali visokoradioaktivne odpadke iz 7. točke 2. člena te uredbe;
98 za odlagališče za nizko- ali srednjeradioaktivne odpadke iz 8. točke 2. člena te uredbe do prenehanja obratovanja obstoječe Nuklearne elektrarne Krško;
1 za odlagališče za nizko- ali srednjeradioaktivne odpadke iz 8. točke 2. člena te uredbe po prenehanju obratovanja obstoječe Nuklearne elektrarne Krško;
0,04 za skladišče za nizko- ali srednjeradioaktivne odpadke iz 9. točke 2. člena te uredbe;
F
0,04 za raziskovalni reaktor iz 10. točke 2. člena te uredbe.
(3) Pri določitvi višine nadomestila za tekoče leto je treba osnovo iz prvega odstavka tega člena revalorizirati glede na letno stopnjo inflacije v državah članicah Evropske unije. Pri revalorizaciji se upošteva samo razlika inflacije, ki je večja od 1,5-odstotne stopnje inflacije v državah članicah Evropske unije.«.
3. člen 
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dajatev Do se za posamezen jedrski objekt uravnoteži s faktorjem F:
Do = OD ∙ F,
 
pri čemer je: 
OD
osnova za odmero dajatve;
faktor iz drugega odstavka 4. člena te uredbe, razen za odlagališče za nizko- ali srednjeradioaktivne odpadke iz 8. točke 2. člena te uredbe, kjer se uporabi faktor 0,04.«.
4. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(trajanje plačevanja) 
(1) Izračun višine nadomestila iz 7. člena te uredbe se z dnem, ko se spremeni način obratovanja jedrskega objekta, kot je naveden v 2. členu te uredbe, prilagodi novemu načinu obratovanja jedrskega objekta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se nadomestilo preneha izplačevati z dnem pridobitve dovoljenja, ki ga izda organ, pristojen za jedrsko varnost, za končanje razgradnje jedrskega objekta ali za zaprtje odlagališča za izrabljeno gorivo ali radioaktivne odpadke.
(3) Dajatev se začne plačevati z dnem pridobitve dovoljenja, ki ga izda organ, pristojen za jedrsko varnost, in s katerim se lahko začne shranjevati sveže gorivo na območju jedrske elektrarne iz 4. točke 2. člena te uredbe.
(4) Dajatev se preneha plačevati z dnem, ko je v celoti preneseno jedrsko gorivo iz jedrske elektrarne v razgradnji iz 2. in 3. točke 2. člena te uredbe v samostojno suho skladišče ali odlagališče za izrabljeno gorivo.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena se mora dajatev plačevati tudi za druge jedrske objekte, za katere so v državnem načrtu zaščite in reševanja predvideni intervencijski ukrepi zaradi jedrske ali radiološke nesreče, in sicer vse od dneva spremembe, dopolnitve ali izdaje novega državnega načrta zaščite in reševanja.«.
5. člen 
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Do pridobitve soglasja za začetek poskusnega obratovanja odlagališča za nizko- ali srednjeradioaktivne odpadke, ki se pridobi v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19), plačuje nadomestilo sklad, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 77/08 – ZJS-1 in 105/12), nato pa upravljavec odlagališča za nizko- ali srednjeradioaktivne odpadke.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-2/2020
Ljubljana, dne 6. februarja 2020
EVA 2019-2550-0056
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti