Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

91. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, stran 330.

  
Na podlagi desetega in dvanajstega odstavka 60. člena ter za izvrševanje 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.
2. člen 
(priprava kadrovskega načrta) 
(1) Kadrovske načrte posrednih proračunskih uporabnikov države in občin pripravijo njihovi predstojniki.
(2) Posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo kot prilogo finančnega načrta tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in ga je mogoče uresničiti v obsegu sredstev za stroške dela v finančnem načrtu.
(3) Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu z drugim odstavkom 3. člena te uredbe.
(4) Posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2020 in 2021 tako, da se:
– določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke drugega odstavka 3. člena te uredbe, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2019;
– oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke drugega odstavka 3. člena te uredbe.
(5) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), lahko določi večje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.
(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena se dovoljeno število zaposlenih v letu 2020 in 2021 lahko poveča tudi v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu, ki opravlja dejavnost ali storitev za proračunskega uporabnika in je ta dejavnost ali storitev trajna.
3. člen 
(vsebina kadrovskega načrta) 
(1) Kadrovski načrt zajema preglednice in obrazložitev ter se pripravi tako, da vsebuje vse dele, določene v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) V preglednicah kadrovskega načrta se navedejo število zaposlenih 1. januarja posameznega leta in načrtovano število zaposlenih 1. januarja naslednjega leta, skupno število zaposlenih po vseh virih financiranja, skupno število zaposlenih po virih financiranja iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka ter skupno število zaposlenih iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke tega odstavka. Število zaposlenih iz tega odstavka se prikaže po naslednjih virih financiranja:
1. državni proračun;
2. občinski proračun;
3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij;
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
8. sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva);
9. sredstva iz sistema javnih del;
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO) ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.
(3) Načrtovano število zaposlenih iz prejšnjega odstavka obsega:
– dovoljeno število zaposlenih, za katere se plače financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prejšnjega odstavka;
– oceno predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki prejšnjega odstavka.
(4) Pri pripravi kadrovskih načrtov se upošteva metodologija spremljanja izvajanja kadrovskih načrtov iz 4. člena te uredbe.
4. člen 
(spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov) 
(1) V izvajanje kadrovskih načrtov spadajo:
1. zaposleni za nedoločen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
2. zaposleni za določen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
3. delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije, druge organizacije in organe Evropske unije.
(2) Število zaposlenih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se na polni delovni čas izračuna tako, da se delovni čas več zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, sešteva do polnega delovnega časa.
(3) Če se posamezni zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se v izvajanju kadrovskih načrtov njihova zaposlitev prikaže v deležih.
(4) V izvajanje kadrovskih načrtov ne spadajo:
1. zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki delajo krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
2. zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plač ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
a) odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo;
b) bolniške odsotnosti, daljše od 30 delovnih dni.
(5) Posredni uporabniki proračuna spremljajo izvajanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na 1. januar, 1. april, 1. julij in 1. oktober v informacijski sistem za pošiljanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-1/2020
Ljubljana, dne 16. januarja 2020
EVA 2019-3130-0042
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina