Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

76. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, stran 223.

  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) na 145. seji dne 19. 12. 2019 sprejel
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 
1. člen 
V Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17 in 14/19; v nadaljnjem besedilu: Merila za akreditacijo) se za 49. členom doda nov 49.a člen z naslednjo vsebino:
»49.a člen 
(Poročilo o napredku) 
Visokošolski zavod mora po 2 letih od dokončnosti odločbe, s katero je bila akreditacija podeljena visokošolskemu zavodu ali študijskemu programu, podaljšana ali ugotovljena ustreznost izvajanja študijskega programa, svetu agencije poročati o napredku in upoštevanju priporočil, ki so bila izražena v odločbi oziroma končnem poročilu skupine strokovnjakov. Poročilo o napredku se lahko sklicuje na dele samoevalvacijskega poročila, iz katerih je razviden napredek oziroma upoštevanje priporočil.
O napredku morajo v roku iz prejšnjega odstavka poročati tudi visokošolski zavodi, ki jim je svet agencije podal priporočila v postopkih vzorčnih evalvacij. Svet agencije lahko tem visokošolskih zavodom določi tudi krajši rok za poročanje.
Svet agencije se s poročilom o napredku seznani.«
2. člen 
V Merilih za akreditacijo se 51. člen spremeni tako, da se:
– v preglednici A. SKUPNI PODATKI v tretji vrstici za besedo »organizacije« doda »*«;
– pod preglednico A. SKUPNI PODATKI doda nov stavek »*Visokim strokovnim šolam šifre raziskovalne organizacije ni potrebno pridobiti.«;
– pri točki B. 2 KADRI pri 6. standardu pod točko b) besedilo za alinejami spremeni tako da, se po novem glasi: »*Za visokošolske učitelje na visokih strokovnih šolah in tuje visokošolske učitelje šifre raziskovalca ni potrebno pridobiti«;
– pri točki B. 2 KADRI pri 7. standardu pod točko b) v preglednici pod besedo »Projekti:« besedilo »Nosilec in izvajalec študijskega programa, ki sodeluje pri projektu« nadomesti z besedilom »Izvajalec študijskega programa, ki sodeluje pri projektu«;
– pri točki B. 2 KADRI pri 7. standardu besedilo pod točko c) nadomesti z naslednjim besedilom:
»
Visokošolski zavod, ki izvaja (oziroma bo izvajal) študijski program tretje stopnje, je v zadnjih petih letih pridobil projektna sredstva v skupni vrednosti (v EUR): ___________. 
 
Pojasnilo visokošolskega zavoda glede izpolnjevanja kadrovskih pogojev za študijske programe tretje stopnje: 
 
(Študijski programi tretje stopnje morajo zagotavljati visoke raziskovalne standarde. Minimalni raziskovalni standardi za študijske programe tretje stopnje so: 
– visokošolski zavod, ki izvaja oziroma bo izvajal študijski program tretje stopnje, je v zadnjih petih letih pridobil raziskovalne ali razvojne ali sicer akademsko relevantne projekte, ki so financirani z javnimi sredstvi, sredstvi iz tujine ali sredstvi iz gospodarstva v skupni minimalni vrednosti 50.000 EUR. 
– nosilci predmetov študijskega programa tretje stopnje morajo v obdobju zadnjih petih letih biti raziskovalno, razvojno, oziroma sicer akademsko-relevantno aktivni vsaj do te mere, da izpolnjujejo potrebne pogoje za izvolitev najmanj v naziv docenta, ki jih določajo minimalni standardi agencije.)
 
Navedite seznam nosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za mentorstvo doktorskim študentom, in za vsakega nosilca utemeljite zmožnost za mentorstvo: 
 
(Temeljno izhodišče za kakovostno raziskovalno delo pri doktorskem študiju je zmožnost za mentorstvo doktorskim študentom. Pri ugotavljanju zmožnosti se upoštevajo delovne obveznosti nosilcev ter njihovo raziskovalno delo. Mentorjeve pedagoške, znanstvene in raziskovalne reference morajo biti področno ustrezne, na visoki ravni in aktualne. 
 
Priporočeno največje število doktorskih študentov na mentorja je 5 na doktorski študijski program. Priporočeno je tudi, da je mentor nosilec ali sodeluje v področno primernih raziskovalnih projektih oziroma programih.)
« 
3. člen 
52. člen se spremeni tako, da se:
– v preglednici A. SKUPNI PODATKI v tretji vrstici za besedo »organizacije« doda »*«;
– pod preglednico A. SKUPNI PODATKI doda nov stavek »*Visokim strokovnim šolam šifre raziskovalne organizacije ni potrebno pridobiti.«.
4. člen 
53. člen se spremeni tako, da se:
– v preglednici A. SKUPNI PODATKI v tretji vrstici za besedo »organizacije« doda »*«;
– pod preglednico A. SKUPNI PODATKI doda nov stavek »*Visokim strokovnim šolam šifre raziskovalne organizacije ni potrebno pridobiti«;
– pri točki C. 2 ZASNOVA IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA pri 4. standardu pod točko b) besedilo pod prvo preglednico nadomesti z naslednjim besedilom: »*Za visokošolske učitelje na visokih strokovnih šolah in tuje visokošolske učitelje šifre raziskovalca ni potrebno pridobiti.«;
– pri točki C. 2 ZASNOVA IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA pri 4. standardu pod točko b) besedilo v okvirju za besedilom: »Zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje pogojev za mentorstvo(če gre za študijski program tretje stopnje):« nadomesti z naslednjim besedilom:
»
Visokošolski zavod, ki izvaja (oziroma bo izvajal) študijski program tretje stopnje, je v zadnjih petih letih pridobil projektna sredstva v skupni vrednosti (v EUR): ___________. 
 
Pojasnilo visokošolskega zavoda glede izpolnjevanja kadrovskih pogojev za študijske programe tretje stopnje: 
 
(Študijski programi tretje stopnje morajo zagotavljati visoke raziskovalne standarde. Minimalni raziskovalni standardi za študijske programe tretje stopnje so: 
– visokošolski zavod, ki izvaja oziroma bo izvajal študijski program tretje stopnje, je v zadnjih petih letih pridobil raziskovalne ali razvojne ali sicer akademsko relevantne projekte, ki so financirani z javnimi sredstvi, sredstvi iz tujine ali sredstvi iz gospodarstva v skupni minimalni vrednosti 50.000 EUR. 
– nosilci predmetov študijskega programa tretje stopnje morajo v obdobju zadnjih petih letih biti raziskovalno, razvojno, oziroma sicer akademsko-relevantno aktivni vsaj do te mere, da izpolnjujejo potrebne pogoje za izvolitev najmanj v naziv docenta, ki jih določajo minimalni standardi agencije.)
 
Navedite seznam nosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za mentorstvo doktorskim študentom, in za vsakega nosilca utemeljite zmožnost za mentorstvo: 
 
(Temeljno izhodišče za kakovostno raziskovalno delo pri doktorskem študiju je zmožnost za mentorstvo doktorskim študentom. Pri ugotavljanju zmožnosti se upoštevajo delovne obveznosti nosilcev ter njihovo raziskovalno delo. Mentorjeve pedagoške, znanstvene in raziskovalne reference morajo biti področno ustrezne, na visoki ravni in aktualne. 
 
Priporočeno največje število doktorskih študentov na mentorja je 5 na doktorski študijski program. Priporočeno je tudi, da je mentor nosilec ali sodeluje v področno primernih raziskovalnih projektih oziroma programih.)
« 
5. člen 
54. člen se spremeni tako, da se:
– v preglednici A. SKUPNI PODATKI v tretji vrstici za besedo »organizacije« doda »*«;
– pod preglednico A. SKUPNI PODATKI doda nov stavek »*Visokim strokovnim šolam šifre raziskovalne organizacije ni potrebno pridobiti.«;
– pri točki C. 2 SPREMINJANJE IN POSODABLJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA pri 4. standardu pod točko f) besedilo v okvirju za besedilom: »Zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje pogojev za mentorstvo(če gre za študijski program tretje stopnje):« nadomesti z naslednjim besedilom:
»
Visokošolski zavod, ki izvaja (oziroma bo izvajal) študijski program tretje stopnje, je v zadnjih petih letih pridobil projektna sredstva v skupni vrednosti (v EUR): ___________. 
 
Pojasnilo visokošolskega zavoda glede izpolnjevanja kadrovskih pogojev za študijske programe tretje stopnje: 
 
(Študijski programi tretje stopnje morajo zagotavljati visoke raziskovalne standarde. Minimalni raziskovalni standardi za študijske programe tretje stopnje so: 
– visokošolski zavod, ki izvaja oziroma bo izvajal študijski program tretje stopnje, je v zadnjih petih letih pridobil raziskovalne ali razvojne ali sicer akademsko relevantne projekte, ki so financirani z javnimi sredstvi, sredstvi iz tujine ali sredstvi iz gospodarstva v skupni minimalni vrednosti 50.000 EUR. 
– nosilci predmetov študijskega programa tretje stopnje morajo v obdobju zadnjih petih letih biti raziskovalno, razvojno, oziroma sicer akademsko-relevantno aktivni vsaj do te mere, da izpolnjujejo potrebne pogoje za izvolitev najmanj v naziv docenta, ki jih določajo minimalni standardi agencije.)
 
Navedite seznam nosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za mentorstvo doktorskim študentom, in za vsakega nosilca utemeljite zmožnost za mentorstvo: 
 
(Temeljno izhodišče za kakovostno raziskovalno delo pri doktorskem študiju je zmožnost za mentorstvo doktorskim študentom. Pri ugotavljanju zmožnosti se upoštevajo delovne obveznosti nosilcev ter njihovo raziskovalno delo. Mentorjeve pedagoške, znanstvene in raziskovalne reference morajo biti področno ustrezne, na visoki ravni in aktualne. 
 
Priporočeno največje število doktorskih študentov na mentorja je 5 na doktorski študijski program. Priporočeno je tudi, da je mentor nosilec ali sodeluje v področno primernih raziskovalnih projektih oziroma programih.)
« 
6. člen 
55. člen se spremeni tako, da se:
– datum »31. 12. 2019« nadomesti z besedilom »začetka študijskega leta 2020/2021.«;
– za piko se doda nov stavek: »Če vlagatelj šifre raziskovalcev oziroma šifre raziskovalnih organizacij ne vnese, jo agencija pridobi iz javnih evidenc.«
7. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/60
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
Dr. Peter Purg 
predsednik sveta 
Nacionalne agencije 
Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu 

AAA Zlata odličnost