Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

72. Dogovor o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, stran 215.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ga zastopa dr. Jernej Pikalo, minister (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
in
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Jelka Velički, predsednica Glavnega odbora SVIZ Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SVIZ)
zaradi realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18, v nadaljnjem besedilu: Stavkovni sporazum) sklepata naslednji
D O G O V O R 
1. S tem dogovorom ministrstvo in SVIZ uresničujeta V. točko Stavkovnega sporazuma, in sicer tako, da bosta:
– prenovila karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, s poudarkom na lažjem napredovanju strokovnih delavcev v naziv svetnik in na uvedbi četrtega naziva (višji svetnik), ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011;
– preučila možnost uvedbe strokovnih nazivov na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelj.
2. Ministrstvo bo, zaradi lažjega napredovanja strokovnih delavcev v naziv svetnik, spremenilo pravilnik, ki ureja napredovanje strokovnih delavcev v nazive (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), pri čemer bodo spremembe veljale za strokovne delavce v skladu s 1. členom pravilnika, ki velja ob podpisu tega dogovora:
a) pogoji za napredovanje strokovnih delavcev v naziv svetnik bodo preoblikovani tako, da bo spremenjen obseg točk dodatnega strokovnega dela in hkrati dodatnega strokovnega dela na višji ravni zahtevnosti, kot izhaja iz spodnjih tabel:
Tabela 1: Vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu – svetnik
obstoječi pogoji
nova ureditev
leta v nazivu svetovalec
3
3
nadaljnje izobraževanje 
in usposabljanje
6
6
dodatno strokovno delo
32
26
dodatno strokovno delo na višji ravni zahtevnosti
16 (3 ali več točk)
10 (2 ali več točk) 
4 (3 ali več točk)
Tabela 2: Ostali strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju – svetnik
obstoječi pogoji
nova ureditev
leta v nazivu svetovalec
5
5
nadaljnje izobraževanje 
in usposabljanje
7
7
dodatno strokovno delo
38
32
dodatno strokovno delo na višji ravni zahtevnosti
18 (3 ali več točk)
10 (2 ali več točk) 
6 (3 ali več točk)
b) izjemno napredovanje v nazive se ohranja, pri čemer lahko strokovni delavec na področju vzgoje in izobraževanja, ob izpolnjevanju vseh s predpisi določenih pogojev, preskoči le en strokovni naziv;
c) spremembe pravilnika se začnejo uporabljati s 1. septembrom 2020.
3. Na področju vzgoje in izobraževanja se uvede četrti naziv (višji svetnik), ki bo umeščen za nazivom svetnik. S tem se vzpostavlja dodatna motivacija v kariernem razvoju strokovnih delavcev, podaljša obdobje kariernega napredovanja in omogoča razširitev ter poglobitev znanja in prenos tako pridobljenega znanja v skupino oziroma razred znotraj vzgojno- izobraževalnih zavodov.
4. Ministrstvo se zavezuje, da bo ob pripravi prvega predloga sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: sprememba ZOFVI), v predlog zakona vključilo določbo o novem, četrtem, nazivu strokovnih delavcev (višji svetnik), ki bi se pričel uporabljati najkasneje v roku enega leta od začetka veljavnosti sprememb ZOFVI. V prehodnem obdobju do pričetka uporabe novega naziva bo ministrstvo, v okviru svojih pristojnosti, izvedlo vse aktivnosti, potrebne za dejansko uveljavitev novega naziva (sprememba pravilnika v skladu s 5. točko tega dogovora).
5. Ministrstvo se zavezuje, da bo v roku enega meseca od začetka veljavnosti sprememb ZOFVI iz prejšnje točke začelo pripravljati spremembe pravilnika, s katerim bodo določeni pogoji za napredovanje v nov, četrti, naziv (višji svetnik) ob upoštevanju naslednjih izhodišč:
a) leta v nazivu svetnik: ne več kot 4 let za vzgojitelja predšolskih otrok v vrtcu in ne več kot 6 let za ostale strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju;
b) nadaljnje izobraževanje in usposabljanje: ne več kot 7 točk za vzgojitelja predšolskih otrok v vrtcu in ne več kot 8 točk za ostale strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju;
c) dodatna strokovna dela: ne več kot 38 točk za vzgojitelja predšolskih otrok v vrtcu in ne več kot 46 točk za ostale strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.
6. Ministrstvo se zavezuje, da bo za tiste strokovne delavce, ki bodo naziv svetnik pridobili pod pogoji, določenimi v pravilniku, veljavnem ob podpisu tega dogovora, določilo prehodno obdobje petih let, ki bo začelo teči s pričetkom uporabe sprememb ZOFVI, ki uvaja nov, četrti naziv strokovnih delavcev. V tem obdobju bodo lahko strokovni delavci napredovali v četrti naziv na podlagi manj zahtevnih pogojev, kot bodo sicer določeni na podlagi 5. točke tega dogovora, ob upoštevanju naslednjih izhodišč:
a) v obdobju petih let od začetka uporabe sprememb ZOFVI iz 4. točke tega dogovora, lahko napredujejo v četrti naziv strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja, ki:
– imajo najmanj 5 let naziv svetnik,
– so uspešno končali programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s pogoji izkažejo ne več kot 3 točke za vzgojitelja predšolskih otrok v vrtcu in ne več kot 4 točke za ostale strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja,
– so opravili dodatna strokovna dela, s katerimi lahko v skladu s pogoji izkažejo ne več kot 8 točk za vzgojitelja predšolskih otrok v vrtcu in ne več kot 10 točk za ostale strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja;
b) v obdobju petih let od začetka uporabe sprememb ZOFVI iz 4. točke tega dogovora, lahko brez dodatnega uveljavljanja točk iz naslova nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter iz naslova dodatnega strokovnega dela napredujejo v četrti naziv tudi strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja, ki:
– imajo najmanj 5 let naziv svetnik in najmanj 35 let delovne dobe ali
– so prejeli nagrado Republike Slovenije na področju šolstva.
7. Ministrstvo se zavezuje, da bo v roku enega meseca od začetka veljavnosti sprememb ZOFVI iz 4. točke tega dogovora predlagalo Vladi RS, da prične s pogajanji za spremembo in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, zaradi določitve osnovne plače novega, četrtega, naziva (višji svetnik).
8. Stranki dogovora sta soglasni, da bosta najkasneje do 30. junija 2020 preučili možnosti za uvedbo napredovanja v nazive na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.
9. Z izpolnitvijo 1. do 7. točke tega dogovora je izpolnjena V. točka Stavkovnega sporazuma.
10. Stranki tega dogovora sta sporazumni, da se bodo lahko na podlagi strokovnih izhodišč projekta ministrstva »Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev v obdobju od 2020 do 2022«, postopek in pogoji za pridobitev nazivov strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja spremenili ter da bosta sodelovali pri implementaciji v projektu pridobljenih strokovnih izhodišč.
11. Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-76/2019/2
Ljubljana, dne 8. januarja 2020
EVA 2019-3330-0057
Jelka Velički 
predsednica 
Glavnega odbora SVIZ Slovenije
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost