Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

64. Pravilnik o predstavniku družine na področju celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami, stran 204.

  
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o predstavniku družine na področju celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik opredeljuje naloge, mandat, strokovne kompetence in pristojnosti predstavnika družine, način njegovega sodelovanja z drugimi institucijami in posamezniki, dolžnost poročanja, varovanje osebnih podatkov družine, nadzor nad izvajanjem, način izbora kandidatov in način financiranja.
2. člen 
(strokovne kompetence) 
(1) Predstavnik družine je oseba, ki je starš otroka s posebnimi potrebami ali z rizičnimi dejavniki (v nadaljnjem besedilu: otrok s posebnimi potrebami) in ima izkušnje s področja zgodnje obravnave.
(2) Predstavnik družine mora imeti naslednje strokovne kompetence:
– zaključeno najmanj izobrazbo pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven;
– poznavanje dela nevladne organizacije, ki ga je predlagala;
– opravljeno najmanj eno izobraževanje s področja celostne zgodnje obravnave;
– opravljeno osnovno izobraževanje za predstavnika družine.
3. člen 
(način dela) 
(1) Predstavnik družine nudi družini otroka s posebnimi potrebami pogovor, podporo in informacije o programih v podporo družini otrok s posebnimi potrebami oziroma pomoč pri sodelovanju z drugimi institucijami.
(2) Predstavnik družine lahko na predlog starša otroka s posebnimi potrebami, za namen podpore družini, sodeluje na sestankih multidisciplinarnega tima v okviru pristojnega Centra za zgodnjo obravnavo, v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami.
4. člen 
(način izbora) 
(1) Nevladne organizacije, ki predlagajo predstavnika družine, morajo:
– v svoje aktivnosti vključevati družine otrok s posebnimi potrebami in imeti eno izmed področij delovanja podpora družinam otroka s posebnimi potrebami;
– imeti status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, družinske politike, varstva človekovih pravic, invalidskega varstva oziroma opravlja humanitarne dejavnosti na navedenih področjih.
(2) Posamezna nevladna organizacija iz prejšnjega odstavka lahko na podlagi javnega poziva ministrstva, pristojnega za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) predlaga največ dva predstavnika družine.
5. člen 
(mandat) 
(1) Predstavnika družine imenuje minister pristojen za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Predstavnik družine je imenovan za tri leta in je lahko ponovno imenovan.
(3) Ministrstvo vodi seznam imenovanih predstavnikov družine. Seznam vsebuje ime in priimek predstavnika družine in elektronski naslov nevladne organizacije, ki ga je predlagala.
6. člen 
(prenehanje in razrešitev) 
(1) Mandat predstavnika družine preneha:
– s potekom časa;
– z odstopom;
– s smrtjo.
(2) Minister predstavnika družine razreši zaradi:
– izvajanja nalog v nasprotju z določbami tega pravilnika;
– neupoštevanja varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami.
(3) Nevladna organizacija o razlogih za prenehanje oziroma za razrešitev predstavnika družine obvesti ministrstvo. Hkrati lahko predlaga drugega kandidata za predstavnika družine.
(4) Če ministrstvo izve za dejstva, ki bi lahko bila razlog za razrešitev predstavnika družine, pozove predstavnika družine in nevladno organizacijo, ki ga je predlagala, da se o teh dejstvih izjasnita.
(5) Ministrstvo posodobi seznam imenovanih predstavnikov družine v desetih dneh po prenehanju mandata oziroma razrešitvi predstavnika družine.
7. člen 
(dolžnosti) 
Predstavnik družine mora pri svojem delu upoštevati:
– varovanje pravic in največjo korist otroka s posebnimi potrebami oziroma njegove družine;
– Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 50/14);
– varovanje osebnih podatkov na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
– spoštovanje zaupnosti, spoštljivosti in krepitve moči tako posameznika kot družine v celoti;
– pravico družine do proste izbire predstavnika družine.
8. člen 
(izobraževanje) 
(1) Kandidat za predstavnika družine mora opraviti osnovno izobraževanje za predstavnika družine, ki traja najmanj 16 ur.
(2) Osnovno izobraževanje za predstavnika družine vsebuje naslednje sklope:
– veščine komunikacije, timskega pristopa in reševanje problemov;
– znanje o procesu sprejemanja otrokove različnosti;
– poznavanje sistema izvajalcev zgodnje obravnave, poti sodelovanja in regionalne organiziranosti služb s področja zdravstva, socialnega varstva in izobraževanja.
(3) Ministrstvo izvede izobraževanje vsaj vsake tri leta.
9. člen 
(financiranje) 
Nevladna organizacija, ki je predlagala predstavnika družine, lahko tri krat letno ministrstvu posreduje zahtevo za dodelitev nagrade za opravljeno delo predstavnika družine. Skupna vrednost izplačanih nagrad v koledarskem letu za posameznega predstavnika družine ne sme presegati 600 eurov.
10. člen 
(merila za dodelitev nagrade) 
(1) Merila za dodelitev nagrade:
– število obravnavanih družin v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega pravilnika;
– število udeležb na multidisciplinarnem timu centra za zgodnjo obravnavo pri izvajalcu zgodnje obravnave v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika.
(2) Za eno obravnavano družino iz prve alineje prejšnjega odstavka oziroma udeležbo na multidisciplinarnem timu centra za zgodnjo obravnavo pri izvajalcu zgodnje obravnave iz druge alineje prejšnjega odstavka lahko nevladna organizacija predstavniku družine dodeli največ 50 eurov.
11. člen 
(izplačilo nagrade in povračilo stroškov) 
(1) Nevladna organizacija iz 4. člena tega pravilnika najpozneje do petnajstega dne v mesecu aprilu, avgustu ali decembru posreduje zahtevo za izplačilo nagrade predstavniku družine ter povračilo stroškov, vezanih na spremljanje in vodenje predstavnika družine, za pretekle štiri mesece.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se predloži na obrazcu »Poročilo za izplačilo nagrade predstavniku družine oziroma povračilo stroškov nevladni organizaciji« iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Nevladni organizaciji iz prvega odstavka tega člena se za povračilo stroškov v koledarskem letu lahko izplača največ 500 eurov.
(4) Izplačilo nagrade predstavniku družine oziroma povračilo stroškov nevladni organizaciji ministrstvo nakaže nevladni organizaciji na transakcijski račun 30. dan po prejetju popolne zahteve.
12. člen 
(dolžnost poročanja) 
Predstavnik družine najpozneje do petega dne v mesecu aprilu, avgustu in decembru nevladni organizaciji, ki ga je predlagala, posreduje poročilo o opravljenem delu v preteklih štirih mesecih.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-12/2018
Ljubljana, dne 27. decembra 2019
EVA 2019-2611-0049
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost