Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

63. Pravilnik o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter načinu oblikovanja in določanja cene za izdajo kartice, stran 198.

  
Na podlagi tretjega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 23. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter načinu oblikovanja in določanja cene za izdajo kartice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za pridobitev javnega pooblastila izdajatelja kartic, merila za izbiro na javnem natečaju za podelitev javnega pooblastila izdajatelja kartic in način oblikovanja ter določanja cene za izdajo kartice in za storitve izdajatelja kartic v zvezi s tem.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– »pogoj za izdajatelja kartic« je dejstvo, ki označuje stanje ali lastnosti osebe, ki lahko pridobi javno pooblastilo;
– »vlagatelj« je pravna oseba, ki je vložila vlogo na javnem natečaju za pridobitev javnega pooblastila;
3. člen 
(vloga) 
(1) Vlagatelj mora vlogo za pridobitev javnega pooblastila vložiti v slovenskem jeziku ali v prevodu sodnega tolmača za slovenski jezik.
(2) Če vlagatelj katero od listin priloži svoji vlogi v tujem jeziku, mora hkrati priložiti tudi prevod te listine sodnega tolmača za slovenski jezik.
II. POGOJI ZA IZDAJATELJA KARTIC 
4. člen 
(splošna določba) 
Pogoje za izdajatelja kartic mora izkazati vlagatelj v svoji vlogi na način, določen s tem pravilnikom, in jih mora izpolnjevati ves čas trajanja javnega pooblastila.
5. člen 
(ustrezni prostori) 
(1) Prostori za izvrševanje javnega pooblastila morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
1. za izvrševanje upravnih nalog, ki sestavljajo javno pooblastilo:
– biti morajo v Republiki Sloveniji;
– obsegati morajo najmanj 60 m2 v najmanj treh prostorih (sobah) z ustreznimi pomožnimi prostori;
– biti morajo neposredno dostopni z javnih površin brez ovir za invalide;
– izpolnjevati morajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih;
– izpolnjevati ali omogočati morajo izpolnjevanje zahtev za prostore v skladu s predpisom, ki ureja upravno poslovanje;
2. za izvrševanje storitev v zvezi s personalizacijo in izdelavo kartic:
– omogočati morajo izvedbo varnostnih ukrepov za fizično varovanje v skladu z veljavnim slovenskim standardom SIST ISO/IEC 27001, certificiranim sistemom vodenja varovanja informacij;
– omogočati morajo izvedbo varnostnih ukrepov za personalizacijo;
– omogočati morajo izvedbo okoljskih ukrepov v skladu s slovenskim standardom SIST EN ISO 14001, certificiranim sistemom varovanja okolja;
– zagotavljati morajo kakovost personalizacije pametnih tahografskih kartic s standardom za področje kakovosti SIST EN ISO 9001 ali CQM, certificiranim sistemom vodenja kakovosti;
– glede na predvideni hrup in druge emisije morajo omogočati izvajanje tiskanja kartic;
3. za izvrševanje storitev v zvezi z generiranjem potrebnih elektronskih ključev:
– omogočati morajo izvedbo varnostnih ukrepov za fizično varovanje v skladu z veljavnim slovenskim standardom SIST ISO/IEC 27001.
(2) Prostori, v katerih vlagatelj izvaja javno pooblastilo, morajo biti varovani v skladu z:
1. tehnična zaščita:
– predpisom, ki ureja zasebno varovanje;
– predpisom, ki določa standarde, obvezne na področju zasebnega varovanja;
– SIST EN 50132 za vgrajeno opremo videonadzora, SIST EN 50131, razred 3, za vgrajeno opremo protivlomnega sistema;
– SIST EN 60839-11-1 in SIST EN 60839-11-2, razred 3B, za vgrajeno opremo sistema kontrole pristopa;
– serijo standardov SIST EN 50136, razred M4 in T5, za vgrajeno opremo sistema za prenos alarma;
2. požarna zaščita:
– serijo standardov SIST EN 54 za vgrajeno opremo javljanja požara;
– predpisom, ki ureja varstvo pred požarom;
– predpisom, ki ureja pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
3. fizično varovanje:
– predpisom, ki ureja zasebno varovanje;
4. mehanska zaščita:
– SIST EN 1143-1 in SIST EN 1143-2 in SIST ENV 1300 za vgrajeno opremo.
(3) Vlagatelj mora izkazati, da ima na razpolago prostore iz prvega odstavka tega člena, razen če v vlogi navede, da prostore iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena zagotavljajo podizvajalci, s katerimi ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev personalizacije in izdelave kartic oziroma storitev generiranja potrebnih elektronskih ključev, ali če v vlogi izjavi, da bo te storitve oddal po pridobitvi javnega pooblastila v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (v nadaljnjem besedilu: zakon).
(4) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj za posamezne prostore iz prvega odstavka tega člena priložiti:
– listino, s katero dokazuje, da ima prostore v lasti, ali original oziroma overjeno kopijo veljavne pogodbe oziroma drugega pravnega akta, s katerim dokazuje, da bo lahko uporabljal te prostore za izvrševanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila, to je 15 let od dokončnosti odločbe o podelitvi javnega pooblastila;
– izjavo, da ni nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi preprečevala, da bi navedene prostore lahko uporabljal za izvrševanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila;
– načrte prostorov v merilu 1:100;
– podroben opis prostorov z navedbo njihove lege;
– za prostore iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena tudi navedbo, kako izpolnjujejo ali omogočajo izpolnjevanje varnostnih ukrepov za fizično varovanje v skladu z veljavnim slovenskim standardom SIST ISO/IEC 27001, in predloži ustrezne certifikate.
6. člen 
(delavci za vodenje upravnega postopka) 
(1) Vlagatelj izpolnjuje pogoj za izdajatelja kartic, če ima zaposleno zadostno število delavcev, ki so v skladu s predpisi Republike Slovenije pooblaščeni za vodenje upravnega postopka in če ima zaposlene za nedoločen čas s polnim delovnim časom najmanj tri osebe, in sicer:
– dve osebi, ki izpolnjujeta pogoje za vodenje postopka pred izdajo odločbe in za odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji v skladu s predpisom, ki ureja izobrazbo, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje postopka pred izdajo odločbe v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji v skladu s predpisom, ki ureja izobrazbo, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti za posamezno osebo:
– original ali overjeno kopijo pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno, da je oseba zaposlena za nedoločen čas s polnim delovnim časom;
– original ali overjeno kopijo diplome oziroma drugega potrdila o izobrazbi;
– original ali overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka v Republiki Sloveniji.
7. člen 
(drugi strokovni delavci) 
(1) Vlagatelj izpolnjuje pogoj za izdajatelja kartic, če ima zaposleno zadostno število drugih strokovnih delavcev in če ima zaposlene za nedoločen čas s polnim delovnim časom najmanj:
1. odgovornega vodjo projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– izobrazba najmanj raven 8 po SOK (univerzitetni programi ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke /za imenom/ – 2. bolonjska stopnja po bolonjskih programih);
– najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri vodenju poslovnega procesa;
2. skrbnika certifikacijskega organa in/ali skrbnika personalizacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– izobrazba najmanj raven 8 po SOK (univerzitetni programi ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke /za imenom/ – 2. bolonjska stopnja po bolonjskih programih);
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju informacijske tehnologije;
3. skrbnika informacijskega sistema, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– izobrazba najmanj raven 7 po SOK (visokošolski strokovni programi ali specializacija po višješolskih programih po »predbolonjskih« programih ali univerzitetni programi – 1. bolonjska stopnja ali visokošolski strokovni programi – 1. bolonjska stopnja po bolonjskih programih);
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju informacijske tehnologije;
4. skrbnika varnosti informacijskega sistema, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– izobrazba najmanj raven 8 po SOK (univerzitetni programi ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke /za imenom/ – 2. bolonjska stopnja po bolonjskih programih);
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti informacijske tehnologije.
(2) Vlagatelj mora izkazati, da ima zaposlene najmanj osebe iz prejšnjega odstavka, razen če v vlogi navede, da so osebe iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka zaposlene pri podizvajalcu oziroma podizvajalcih, s katerimi ima vlagatelj sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev personalizacije in izdelave kartic oziroma storitev generiranja potrebnih elektronskih ključev, ali če v vlogi izjavi, da bo te storitve oddal po pridobitvi javnega pooblastila v skladu s tretjim odstavkom 20. člena zakona.
(3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti za posamezno osebo:
– original ali overjeno kopijo pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno, da je oseba zaposlena za nedoločen čas s polnim delovnim časom;
– original ali overjeno kopijo diplome oziroma drugega potrdila o izobrazbi;
– listino, ki dokazuje potrebne izkušnje.
8. člen 
(ustrezna oprema) 
(1) Vlagatelj mora imeti na razpolago najmanj naslednjo opremo:
1. pisarniško opremo;
2. preizkušeno programsko in strojno opremo za postavitev sistema izdajanja kartic za tahografe za:
– potrebe izvajanja upravnih nalog,
– izpolnjevanje in omogočanje pogojev plačevanja upravnih taks v skladu s predpisom, ki ureja plačevanje upravnih taks,
– potrebe personalizacije in izdelave kartic,
– potrebe generiranja elektronskih ključev;
3. naprave za personalizacijo in izdelavo kartic;
4. komunikacijske naprave za vzpostavitev komunikacijskih povezav, ki jih bo potreboval;
5. opremo za tehnično, požarno, fizično in mehansko varovanje, v skladu s standardi in predpisi, navedenimi v drugem odstavku 5. člena tega pravilnika.
(2) Vlagatelj ima opremo na razpolago, če jo ima v lasti ali ima pravico uporabe opreme na podlagi sklenjene najemne ali pogodbe o lizingu ali če izkaže, da jo bo po pridobitvi javnega pooblastila lahko pridobil v last ali uporabo.
(3) Vlagatelj mora izkazati, da ima na razpolago opremo iz prvega odstavka tega člena, razen če v vlogi navede, da ima opremo iz druge in tretje alineje 2. točke ter 3. točke prvega odstavka tega člena zagotovljeno prek podizvajalcev, s katerimi ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev personalizacije in izdelave kartic oziroma storitev generiranja potrebnih elektronskih ključev, ali če v vlogi izjavi, da bo te storitve oddal po pridobitvi javnega pooblastila v skladu s tretjim odstavkom 20. člena zakona.
(4) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti:
– podroben opis opreme,
– dokazila o tem, da razpolaga z ustrezno opremo iz prvega odstavka tega člena ali da jo lahko pridobi,
– izjavo, da ni nobene pravne ali dejanske ovire, ki bi preprečevala, da bi navedeno opremo lahko uporabljal za izvrševanje javnega pooblastila ves čas predvidenega trajanja javnega pooblastila.
9. člen 
(nezdružljivost z nalogami delavnice) 
(1) Vlagatelj ne sme opravljati katere koli od nalog, ki so po zakonu naloge delavnice za nameščanje, preverjanje in popravilo zapisovalne opreme.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti izjavo, da niti v Republiki Sloveniji niti v kateri koli drugi državi članici nima odobritve delavnice in ne opravlja nalog iz prejšnjega odstavka.
10. člen 
(stečajni postopek, prisilna poravnava ali likvidacija) 
(1) Zoper vlagatelja ne sme biti uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, da niso podane okoliščine iz prejšnjega odstavka. Če ni take evidence v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, mora vlagatelj predložiti izjavo, da niso podane okoliščine iz prejšnjega odstavka.
11. člen 
(nekaznovanost) 
(1) Vlagatelj in vsi člani njegove uprave oziroma poslovodje vlagatelja, morajo izkazati, da niso bili pravnomočno obsojeni za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šest mesecev ali več, obsodba pa še ni izbrisana.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj zase in za vse člane svoje uprave oziroma poslovodje vlagatelja, priložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, ali drugega organa v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja iz prejšnjega odstavka. Če ni take evidence v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, mora vlagatelj predložiti izjavo, da niso podane okoliščine iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je bil vlagatelj ali kateri od članov njegove uprave oziroma poslovodje vlagatelja, obsojen za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena, pa ni bilo storjeno naklepno ali ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora šest mesecev ali več, mora o tem vlagatelj v vlogi za pridobitev javnega pooblastila priložiti izjavo in original ali overjeno kopijo pravnomočne sodbe za to kaznivo dejanje.
12. člen 
(ni v kazenskem postopku) 
(1) Vlagatelj in vsi člani njegove uprave oziroma poslovodje vlagatelja, morajo dati izjavo, da zoper njih ni bila vložena obtožnica ali obtožni predlog za naklepno izvršitev kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora šest mesecev ali več.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti svojo izjavo in izjavo vsakega od članov svoje uprave oziroma poslovodje vlagatelja, da, kolikor vedo, zoper njih ni bila vložena obtožnica ali obtožni predlog za kaznivo dejanje iz prejšnjega odstavka.
13. člen 
(ni bilo odvzeto javno pooblastilo) 
(1) Vlagatelj mora izjaviti, da njemu ali osebi, katere univerzalni pravni naslednik je vlagatelj, v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge ni bilo to javno pooblastilo odvzeto.
(2) Ta določba velja tudi za kakršno koli drugo pravico izdajati kartice v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, ne glede na pravno naravo te pravice.
(3) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti:
– izpis iz sodnega registra oziroma druge evidence, v katero je v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, vpisan kot pravna oseba;
– navedbo, ali je vlagatelj univerzalni pravni naslednik katere od pravnih oseb, in navedbo teh morebitnih oseb;
– izjavo, da niso podane okoliščine iz prvega odstavka tega člena.
14. člen 
(vodenje osebe, ki ji je bilo odvzeto javno pooblastilo) 
Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti izjave vsakega od članov uprave oziroma poslovodje vlagatelja, da v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge ni bil član uprave ali poslovodja osebe, ki ji je bilo to javno pooblastilo odvzeto. Ta določba velja tudi za kakršno koli drugo pravico izdajati kartice v skladu s predpisi države, v kateri ima vlagatelj sedež, ne glede na pravno naravo te pravice.
15. člen 
(poravnane obveznosti iz javnih dajatev) 
(1) Vlagatelj mora izkazati, da ima poravnane dospele obveznosti iz davkov in drugih javnih dajatev v skladu s predpisi Republike Slovenije in države, v kateri ima sedež.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. Če ima sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da ima v Republiki Sloveniji poravnane davčne in druge obveznosti.
16. člen 
(druge okoliščine) 
(1) Šteje se, da niso podane druge okoliščine, zaradi katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da vlagatelj ne bo v redu izvrševal javnega pooblastila, če vlagatelj v svoji vlogi izkaže, da:
– uspešno posluje zadnja tri leta;
– kateri koli transakcijski račun vlagatelja v zadnjem letu pred objavo javnega natečaja ni bil blokiran več kot 15 zaporednih dni;
– ima ustrezne finančne zmožnosti;
– ima na razpolago znanja in izkušnje za postavitev sistema izdajanja kartic za tahografe;
– imajo vlagatelj in podizvajalci izdelan postopek in sredstva za obnovitev poslovanja v 48 urah po nesreči oziroma razpadu sistema. Ti postopki vključujejo varno shranjevanje kopiranih podatkov, postopke za obnovitev funkcionalnih podatkov in podobnih, ki jih je treba navesti v načrtu neprekinjenega poslovanja.
(2) Vlogi za pridobitev javnega pooblastila mora vlagatelj priložiti:
– obrazec S.BON-1/P, ki ga izda Ajpes po pravilih Basel II z oceno med SB1 in SB6 ali drugo enakovredno dokazilo, ki ga izda Sandard & Poor's, Fitch ali Moody's in ki ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudbe (ponudnik lahko predloži tudi bonitetno oceno druge priznane bonitetne družbe, pri čemer mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena v zahtevanem intervalu ocen od SB1 do SB6. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu lahko priznana bonitetna družba izdela bonitetno oceno (ki jo je mogoče vzporejati z bonitetno oceno po metodologiji Ajpesa) za zadnja tri leta, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahteve iz prve alineje prejšnjega odstavka;
– dokazilo ali potrdilo vlagateljevih poslovnih bank, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve iz druge alineje prejšnjega odstavka, da ponudnik nima blokiranega nobenega transakcijskega računa;
– bančno garancijo za resnost ponudbe in izjavo banke o tem, da bo, če bo vlagatelj na razpisu izbran, izdala garancijo za dobro izvedbo posla v zahtevani vrednosti in z rokom veljavnosti za obdobje izvajanja javnega pooblastila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahteve iz tretje alineje prejšnjega odstavka;
– dokazila, iz katerih mora biti razvidno, da je vlagatelj sam zagotovil večino strokovne podpore pri vzpostavitvi sistema izdajanja kartic v državi članici Evropske Unije; dokazilo mora potrditi nacionalni organ izdajatelja kartic (CIA) države članice Evropske Unije, na katero se izkušnje nanašajo;
– načrt neprekinjenega poslovanja.
III. MERILA ZA IZBIRO IZDAJATELJA KARTIC NA JAVNEM NATEČAJU 
17. člen 
(splošna določba) 
Pri odločanju o izbiri je bolje ocenjena tista vloga, ki prejme največ točk iz 18., 19. in 20. člena tega pravilnika.
18. člen 
(predvideni povprečni lastni strošek) 
(1) Predvideni povprečni lastni strošek je lastna cena izdaje posamezne kartice in je znesek v eurih brez upoštevanja davka na dodano vrednost, ki ga v svoji vlogi navede vlagatelj kot znesek, ki ga bo morala plačati stranka za pridobitev posamezne kartice (v nadaljnjem besedilu: lastna cena).
(2) Vlagatelj mora navesti lastno ceno izdaje posamezne kartice posebej za:
– vodenje postopka in odločanje o vlogi za izdajo kartice;
– izdelavo kartice ter njeno vročitev.
(3) Lastno ceno mora vlagatelj v vlogi prikazati po posameznih postavkah stroškov, kot je določeno v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Predvideno število voznikovih kartic, prevoznikovih kartic, kartic nadzornega organa in kartic delavnice, ki jih upošteva pri izračunavanju, mora opredeliti vlagatelj sam. Predvideno število teh kartic, ki jih pri tem upošteva vlagatelj, ne pomeni nikakršnega jamstva ali drugačne zaveze Republike Slovenije, da bo do tolikšnega obsega izdaje kartic res prišlo, in ne daje izdajatelju kartic nikakršnega pravnega temelja za morebitne zahtevke za povrnitev primanjkljaja v zvezi s tem. V natečajni dokumentaciji bo podan podatek o številu izdanih kartic v zadnjih petih koledarskih letih.
(5) Merilo iz tega člena se točkuje tako, da lahko posamezni vlagatelj zanj prejme od 0 do 150 točk. Število točk posameznega vlagatelja se izračuna tako, da vlagatelj z najnižjo lastno ceno izdaje kartice dobi najvišje število točk, vlagatelj z najvišjo lastno ceno pa 0 točk. Število točk vlagatelja z vmesno lastno ceno se izračuna z linearno interpolacijo med najvišjo in najnižjo lastno ceno in se zaokroži na celo število, pri čemer se količniki do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol, nad 0,5 pa navzgor.
TC = 150 * (Cv - C) / (Cv - Cm)
Cm – minimalna lastna cena
Cv– maksimalna lastna cena
C – lastna cena posameznega vlagatelja
TC – število točk za merilo »cena«
19. člen 
(rok za začetek izvajanja javnega pooblastila) 
(1) Rok za začetek izvajanja javnega pooblastila je čas, ki preteče od dneva pridobitve javnega pooblastila do dneva, ko je izdajatelj kartic sposoben izvajati javno pooblastilo v skladu z natečajno dokumentacijo, in ne sme biti daljši od 120 dni.
(2) Rok se računa v dnevih, pri čemer ni všteto obdobje, potrebno za vzpostavitev pogojev, ki niso odvisni od izdajatelja kartic (pridobitev certifikatskih ključev, dostop do omrežja HAKOM, vpogled v evidenco vozniških dovoljenj, vpogled v centralni register prebivalstva).
(3) Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti število dni, ki pomenijo njegov ponujeni rok za začetek izvajanja javnega pooblastila.
(4) Merilo iz tega člena se točkuje tako, da lahko posamezni vlagatelj zanj prejme od 0 do 15 točk. Število točk posameznega vlagatelja se izračuna tako, da vlagatelj z najkrajšim rokom dobi najvišje število točk, vlagatelj z najdaljšim rokom pa 0 točk. Število točk vlagatelja z vmesnim rokom se izračuna z linearno interpolacijo med najvišjim in najnižjim rokom in se zaokroži na celo število, pri čemer se količniki do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol, nad 0,5 pa navzgor.
TR = 15 * (Rv - R) / (Rv - Rm)
Rm – minimalni rok
Rv – maksimalni rok
R – rok posameznega vlagatelja
TR – število točk za merilo »rok«
20. člen 
(prijaznost do uporabnika) 
(1) Prijaznost do uporabnika se ugotavlja glede na naslednje elemente:
– število uradnih ur v tednu,
– načini vlaganja zahtev za kartico,
– način zagotavljanja pomoči uporabnikom.
(2) Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti število uradnih ur, ki jih bo zagotavljal. Najmanjše število uradnih ur v tednu določa predpis, ki ureja upravno poslovanje za upravne enote. Število točk posameznega vlagatelja se izračuna tako, da vlagatelj z največjim dodatnim številom uradnih ur v tednu dobi 6 točk, vlagatelj z najnižjim številom pa 0 točk. Število točk vlagatelja z vmesnimi številom uradnih ur v tednu se izračuna z linearno interpolacijo med najvišjim in najnižjim rokom ter se zaokroži na celo število, pri čemer se količniki do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol, nad 0,5 pa navzgor.
TP1 = 6 * (P - Pm) / (Pv - Pm)
Pm – najmanjše število uradnih ur v tednu
Pv – največje število uradnih ur v tednu
P – število uradnih ur v tednu posameznega vlagatelja
TP1 – število točk za alinejo »število uradnih ur v tednu«
(3) Načini vlaganja zahtev za kartico so oblike pošiljanja vloge za kartico, ki jih bo omogočil posamezni vlagatelj, pri čemer mora vsak vlagatelj omogočiti tiste načine sprejemanja vlog, ki jih določa predpis, ki ureja upravno poslovanje (vložitev po pošti, sprejem v vložišču, sprejem vloge na zapisnik, elektronski sprejem vloge z elektronskim podpisom). Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti oblike pošiljanja vloge za kartico, ki jih bo dodatno nudil uporabnikom. Vlagatelj, ki ponudi možnost dodatnega načina sprejemanja vlog (npr. dislocirane enote za sprejemanje vlog, sprejemanje vlog pri delodajalcu), prejme eno točko.
Vlagatelj dobi eno točko za vsak dodaten način sprejemanja vlog.
TP2 = 1
TP2 – število točk za alinejo »načini vlaganja zahtev za kartico«
(4) Način zagotavljanja pomoči uporabnikom je vsaka oblika zagotavljanja svetovanja in pomoči uporabnikom v zvezi s karticami. Najmanjše število načina zagotavljanja pomoči uporabnikom določa predpis, ki ureja upravno poslovanje za upravne enote. Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti oblike morebitne pomoči, ki jo bo nudil uporabnikom (npr. aplikacija za pomoč, odgovori na pogosta vprašanja). Vlagatelj, ki zagotavlja pomoč uporabnikom, prejme eno točko.
Vlagatelj dobi eno točko za vsak dodaten način zagotavljanja pomoči uporabnikom v zvezi s karticami.
TP3 = 1
TP3 – število točk za alinejo »način zagotavljanja pomoči uporabnikom«
Skupno število točk za merilo »prijaznost« je:
TP = TP1 + TP2 + TP3 (število točk za merilo »prijaznost«)
IV. CENA ZA IZDAJO KARTICE 
21. člen 
(določitev cene za izdajo kartice) 
Ceno za izdajo kartice, tako za vodenje postopka in odločanje o vlogi za izdajo kartice kot za izdelavo kartice ter njeno vročitev, določi minister v višini lastne cene za vodenje postopka in odločanje o vlogi za izdajo kartice oziroma lastne cene za izdelavo kartice ter njeno vročitev, kot ju je navedel v vlogi vlagatelj, ki je bil izbran na javnem natečaju, povečanih za davek na dodano vrednost.
22. člen 
(spreminjanje cene za izdajo kartice) 
(1) Minister spremeni ceno za izdajo kartice na predlog izdajatelja kartic ali po uradni dolžnosti, če se katera od posameznih postavk cene iz Priloge tega pravilnika spremeni toliko, da bi njen vpliv spremenil ceno za izdajo posamezne kartice za več kot 3 %.
(2) Cena za izdajo kartice se ne spremeni, če je spremembo iz prejšnjega odstavka povzročil s slabim poslovanjem ali drugače s svojim ravnanjem izdajatelj kartic sam.
V. DRUGE DOLOČBE 
23. člen 
(hramba gradiva) 
Izdajatelj kartic mora dokumentarno gradivo v zvezi z izdajanjem kartic hraniti deset let.
VI. KONČNI DOLOČBI 
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice (Uradni list RS, št. 89/05).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-244/2019/24-02121235
Ljubljana, dne 8. januarja 2020
EVA 2019-2430-0045
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost