Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

50. Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 96.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), potrjenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 6837 z dne 18. septembra 2019 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se za podukrep iz prejšnjega odstavka določajo namen podukrepa, namen podpore, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, obveznosti upravičencev in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
8. Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU);
9. Smernic Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij (UL C št. 25 z dne 26. 1. 2013, str. 1), zadnjič spremenjenih s Sporočilom Komisije o spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (UL C št. 198 z dne 27. 6. 2014, str. 30).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije, ki bi tem gospodinjstvom ves čas omogočalo dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 30 Mb/s in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu v skladu z 11.a členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1) operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam belih lis izdela ministrstvo, pristojno za javno upravo, in je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si);
2. gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo so gradbena dela iz 134. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
3. dostopovna omrežja naslednje generacije (v nadaljnjem besedilu: NGA) so omrežja iz 138. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
4. konkurenčni izbirni postopek je konkurenčni postopek zbiranja ponudb iz 38. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
5. malo in srednje podjetje (v nadaljnjem besedilu: MSP) je podjetje iz 2. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
6. pasivna širokopasovna infrastruktura je širokopasovno omrežje iz 137. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
3. člen 
(organi PRP in odbor za spremljanje) 
(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: organ upravljanja) iz točke (a) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). Naloge organa upravljanja opravljata MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz točke (b) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je ARSKTRP.
(3) Certifikacijski organ iz točke (c) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.
(4) Odbor za spremljanje iz drugega odstavka 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.
4. člen 
(podukrep) 
S to uredbo se v okviru ukrepa Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih iz 20. člena Uredbe 1305/2013/EU ureja izvajanje podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (v nadaljnjem besedilu: podukrep Podpora za širokopasovno infrastrukturo).
II. VSEBINA PODUKREPA 
5. člen 
(namen in cilji podukrepa) 
Podpora iz podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: podpora) je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtih komunikacijskih omrežij s ciljem omogočiti belim lisam dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po teh omrežjih.
6. člen 
(predmet podpore) 
(1) Podprte bodo naložbe v gradnjo širokopasovnih omrežij, ki bodo najmanj 80 odstotkom belih lis v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 24 ur na dan in vse dni v letu hkrati omogočala dostop do širokopasovnega omrežja naslednje generacije kot odprtega komunikacijskega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po tem omrežju.
(2) Seznam belih lis iz prejšnjega odstavka bo naveden v javnem razpisu.
7. člen 
(upravičenec) 
(1) Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z ZEKom-1, ali
– projektno partnerstvo.
(2) Projektno partnerstvo iz druge alineje prejšnjega odstavka je partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje prejšnjega odstavka, vzpostavljeno s pogodbo, ki vsebuje obvezne sestavine iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, ki se sklene najmanj za čas trajanja naložbe in za katero se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) v zvezi z družbeno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: konzorcijska pogodba).
(3) Člani projektnega partnerstva s konzorcijsko pogodbo določijo vodilnega partnerja, ki nastopa v imenu projektnega partnerstva in ima naslednje obveznosti:
– zastopa projektno partnerstvo v vseh upravnih postopkih v razmerju do ARSKTRP in MKGP;
– koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge na javni razpis, in zahtevka za izplačilo sredstev;
– sporoča ARSKTRP podatke iz druge alineje tretjega odstavka 14. člena te uredbe za vse člane partnerstva;
– sporoča ARSKTRP vse morebitne spremembe konzorcijske pogodbe.
8. člen 
(pogoji za pridobitev podpore) 
(1) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis, so:
1. registriran mora biti kot operater v skladu z ZEKom-1, kar je razvidno iz uradne evidence operaterjev, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljnjem besedilu: AKOS);
2. ni podjetje v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
3. ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, kar je razvidno na spletni strani Evropske komisije;
4. ni naslovnik neporavnanega naloga za vračilo preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance;
5. nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
6. redno izplačuje plače in socialne prispevke, kar se izkazuje s predložitvijo vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja davčnemu organu za zadnjih pet let do dneva vložitve vloge na javni razpis;
7. ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, kar je razvidno iz evidence AJPES;
8. vloga vključuje poslovni načrt in seznam stroškov naložbe;
9. vloga vključuje seznam belih lis, ki jim bo ves čas hkrati omogočen dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po tem omrežju (v nadaljnjem besedilu: predviden omogočeni dostop);
10. izkazati mora zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo naložbe, iz katere izhaja, da celotna podpora po tej uredbi na posamezno belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop, ne bo presegala 1.200 eurov, ter predložiti izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev, iz katere je razvidno, da bo za pokrivanje upravičenih stroškov naložbe zagotovil lastna sredstva v višini razlike med upravičenimi stroški naložbe in pričakovano javno podporo, pri čemer lastna sredstva presegajo 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe;
11. če je upravičenec projektno partnerstvo, mora vodilni partner predložiti sklenjeno konzorcijsko pogodbo;
12. predložiti mora izjavo, da pred vložitvijo vloge na javni razpis ni začel izvajati del v okviru naložbe;
13. opredeliti mora časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev;
14. imeti mora odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
15. predložiti mora izjavo, da je predviden omogočeni dostop, pri čemer se šteje, da je beli lisi omogočen tak dostop, kadar ji je mogoče zagotoviti tak dostop prek zgrajene dostopovne točke brezžičnega omrežja ali kadar je bela lisa v neposredni bližini fiksnega omrežja. Za neposredno bližino fiksnega omrežja se šteje zračna razdalja do največ 200 m od bele lise do mesta, kjer je možen priklop na omrežje, če na tej razdalji ni ovir, ki bi preprečevale izgradnjo povezave s hitrostjo najmanj 100 Mb/s;
16. predložiti mora izjavo, da bo z začetkom izvajanja naložbe začel voditi ločeno računovodstvo za naložbo oziroma ločene knjigovodske evidence;
17. predložiti mora izjavo, da bo širokopasovno omrežje načrtovano in grajeno kot odprto komunikacijsko omrežje v skladu s 3. točko tretjega odstavka 11. člena ZEKom-1 in petim odstavkom 52. člena Uredbe 651/2014/EU;
18. predložiti mora izjavo, da bo omogočil veleprodajni dostop v skladu z osmim odstavkom 11. člena ZEKom-1 in šestim odstavkom 52. člena Uredbe 651/2014/EU;
19. predložiti mora izjavo, da bo upošteval vse določbe veljavne zakonodaje in veljavnih regulativnih ukrepov AKOS pri gradnji, upravljanju in vzdrževanju tega omrežja, pri čemer mora upravičenec vse morebitne finančne posledice iz tega naslova kriti iz lastnih sredstev;
20. naložba mora biti v skladu s 3. točko 20. člena Uredbe 1305/2013/EU. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če upravičenec priloži izjavo lokalne skupnosti, na območju katere se nahajajo bele lise, za katere je predviden omogočeni dostop, da je naložba iz prvega odstavka 6. člena te uredbe v skladu s prostorskimi akti;
21. opredeliti mora, ali je MSP ali veliko podjetje v skladu s Prilogo 1 Uredbe 651/2014/EU;
22. iz vloge morata biti razvidna lokacija naložbe in predviden omogočeni dostop najmanj 80 odstotkom belih lis s seznama belih lis iz drugega odstavka 6. člena te uredbe;
23. iz vloge mora biti razviden grafični prikaz naložbe, ki vsebuje situacijski potek trase in shematski načrt omrežja, in
24. predložiti mora idejno zasnovo projekta v skladu s pravilnikom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, povezane z graditvijo objektov.
(2) Poslovni načrt iz 8. točke prejšnjega odstavka vsebuje:
1. podatke o upravičencu;
2. opis in cilje naložbe;
3. datum začetka in končanja naložbe;
4. terminski načrt izvedbe naložbe;
5. opis povezovanja predvidenih omogočenih dostopov v omrežje;
6. finančno konstrukcijo naložbe, iz katere je razvidna pričakovana podpora na posamezno belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop, in znesek javnega sofinanciranja, potrebnega za izvedbo naložbe;
7. predvideni način upravljanja naložbe;
8. opis omogočenih modelov širokopasovnega dostopa;
9. opis načina izpolnjevanja pogojev iz 3. točke tretjega in osmega odstavka 11. člena ZEKom-1 ter petega in šestega odstavka 52. člena Uredbe 651/2014/EU;
10. opredelitev izpolnjevanja pogoja iz petega odstavka 9. člena ZEKom-1.
(3) Projektno dokumentacijo sestavljajo poslovni načrt, idejna zasnova projekta, seznam stroškov naložbe, število belih lis, za katere je predviden omogočeni dostop, ter grafični prikaz naložbe, ki vsebuje situacijski potek trase in shematski načrt omrežja.
(4) Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja in elektronske komunikacije.
(5) Če je upravičenec projektno partnerstvo, morajo pogoje iz 1. do 7., 10., 12., 14. do 19. in 21. točke prvega odstavka tega člena izpolnjevati vsi člani projektnega partnerstva.
(6) Pogoji iz tega člena se podrobneje določijo v javnem razpisu.
9. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Do podpore v okviru podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo so v skladu s točkami (a), (b) in (d) drugega odstavka 52. člena Uredbe 651/2014/EU upravičeni stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo NGA.
(2) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev.
(3) Upravičeni stroški iz tega člena se podrobneje določijo v javnem razpisu.
10. člen 
(neupravičenost naložb in stroškov) 
Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 69. člena Uredbe 1303/2013/EU se podpora ne dodeli za:
1. naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
2. stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;
3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
4. davek na dodano vrednost;
5. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
6. upravne takse;
7. stroške pridobitve patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic ter blagovnih in storitvenih znamk;
8. zakup nepremičnin;
9. druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu in najemu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
10. nakup strojev, vozil in rabljene opreme;
11. operativne stroške, ki nastanejo po izgradnji omrežja, kot so stroški vzdrževanja, stroški upravljanja, stroški delovanja, stroški električne energije, stroški goriva, splošni in upravni stroški (zavarovanje, varovanje itd.), stroški zamenjave aktivne opreme, stroški dela.
11. člen 
(časovni vidik upravičenosti stroškov) 
Podpora za kritje stroškov iz te uredbe je upravičena, če so stroški nastali po oddaji vloge na javni razpis v skladu z drugim pododstavkom drugega odstavka 60. člena Uredbe 1305/2013/EU in 6. členom Uredbe 651/2014/EU.
12. člen 
(zaprtost finančne konstrukcije) 
(1) Upravičenec v vlogi na javni razpis izkaže zaprtost finančne konstrukcije, pri čemer se poleg lastnih sredstev upravičenca upošteva tudi pričakovana javna podpora, za katero upravičenec zaproša ob vložitvi vloge na javni razpis.
(2) Šteje se, da je finančna konstrukcija zaprta, če upravičenec vlogi na javni razpis priloži izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev, iz katere je razvidno, da bo za plačilo upravičenih stroškov naložbe zagotovil lastna sredstva v višini razlike med upravičenimi stroški naložbe in pričakovano javno podporo, pri čemer lastna sredstva presegajo 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(3) Če je upravičenec projektno partnerstvo, mora vsak član projektnega partnerstva priložiti izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev, iz katere je razvidno, da bo za plačilo svojih upravičenih stroškov, ki so razvidni iz vloge na javni razpis, zagotovil lastna sredstva v višini razlike med upravičenimi stroški naložbe in pričakovano javno podporo, pri čemer lastna sredstva presegajo 50 odstotkov teh upravičenih stroškov.
13. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
(1) Med vlogami za podporo, ki dosežejo vstopni prag najmanj 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo najvišje število točk pri merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
(2) Merila za ocenjevanje vlog so:
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe na belo liso;
– število omogočenih modelov širokopasovnega dostopa;
– delež belih lis, za katere bo predviden omogočeni dostop do širokopasovnega omrežja glede na število belih lis s seznama belih lis iz drugega odstavka 6. člena te uredbe.
(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog se opredelijo v javnem razpisu.
14. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenec mora naložbo zaključiti najpozneje v treh letih od vročitve odločbe o pravici do sredstev.
(2) Upravičenec mora še najmanj deset let od dneva zadnjega izplačila sredstev:
– hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej uredbi, in
– omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi in kontrolo naložbe na kraju samem ARSKTRP, MKGP, AKOS, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu od MKGP, ter drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije v skladu z Uredbo 1303/2013/EU, Uredbo 1306/2013/EU, Uredbo 480/2014/EU, Uredbo 640/2014/EU, Uredbo 809/2014/EU, zakonom, ki ureja kmetijstvo, in ZEKom-1.
(3) Upravičenec mora še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev:
– za naložbo voditi ločeno računovodstvo oziroma ločene knjigovodske evidence in prikazovati neto prihodke naložbe v skladu z devetim odstavkom 11. člena ZEKom-1 ter
– za preteklo leto vsako leto do 31. marca poslati ARSKTRP seznam priključenih gospodinjstev na zgrajenih širokopasovnih omrežjih, ki so bila podprta v okviru tega podukrepa, in izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc za stroškovno in prihodkovno mesto naložbe.
(4) Upravičenec mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja iz 13. člena Uredbe 808/2014/EU in pravilnika, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020.
(5) Upravičenec mora ves čas trajanja naložbe in še pet let po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU ohranjati trajnost naložbe.
(6) Če je upravičenec projektno partnerstvo, mora vsak član partnerstva izpolnjevati zahteve iz tega člena razen zahteve iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, ki jo mora izpolnjevati vodilni partner.
15. člen 
(finančne določbe) 
(1) Podpora se dodeli v skladu z 52. členom Uredbe 651/2014/EU.
(2) Podpora za kritje upravičenih stroškov gradnje širokopasovnega omrežja znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(3) Celotna podpora za naložbo iz prejšnjega odstavka po tej uredbi ob izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev:
– ne presega upravičenih stroškov naložbe;
– ne presega 1.200 eurov na posamezno belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop, kar je razvidno iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov iz 14. člena ZEKom-1, ki se vodi v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture).
(4) Za kritje upravičenih stroškov gradnje širokopasovnega omrežja morajo lastna sredstva upravičenca znašati več kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(5) Za podukrep Podpora za širokopasovno infrastrukturo je namenjenih do 10.000.000 eurov, ki se dodelijo v obliki nepovratne finančne pomoči.
(6) Višina stroškov naložbe ne sme presegati 70.000.000 eurov.
(7) Sredstva, namenjena za izvajanje podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov.
III. PRIDOBITEV PODPORE 
16. člen 
(javni razpis) 
(1) Podpora se dodeli z zaprtim javnim razpisom.
(2) Javni razpis objavi MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok, do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu. Oddaja vlog na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) MKGP objavi razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa na svoji spletni strani.
(4) Javni razpis je lahko strukturiran po posameznih sklopih glede na statistične regije ali lokalne skupnosti.
(5) V javnem razpisu se podrobneje določijo višina razpisanih sredstev, pogoji za dodelitev sredstev, upravičeni stroški, merila in točkovnik za ocenjevanje vlog ter določila glede zahtevanih prilog in dokazil ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev.
17. člen 
(vložitev vloge na javni razpis) 
(1) Upravičenec lahko vloži eno vlogo na posamezni sklop.
(2) Vlogo na javni razpis sestavljajo prijavni obrazec in priloge.
(3) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.
(4) Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis v informacijski sistem ARSKTRP.
18. člen 
(obravnava vloge na javni razpis) 
(1) Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP upravičenca pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnjene vloge. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(2) Upravičenca popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, ARSKTRP pozove, da jo pojasni. Upravičenec mora opraviti pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu, in razvrsti po vrstnem redu od najvišje do najnižje točkovane vloge.
(4) Sredstva se odobrijo vlogam, ki dosegajo vstopni prag iz prvega odstavka 13. člena te uredbe in za katere so razpisana sredstva še na voljo v celoti, po vrstnem redu od najvišje do najnižje točkovane vloge. Vloge, ki ne dosegajo vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(5) Če dve ali več vlog na javni razpis prejme enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, ki se določijo v javnem razpisu. Če imata dve ali več vlog na javni razpis tudi po ponderiranju meril za izbor vlog enako število točk, se vloge izberejo glede na vrstni red oddaje popolne vloge na javni razpis.
(6) V skladu s četrtim odstavkom 52. člena Uredbe 651/2014/EU se šteje, da so odobrene vloge iz četrtega odstavka tega člena ekonomsko najugodnejše ponudbe, izbrane na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega konkurenčnega izbirnega postopka ob spoštovanju načela tehnološke nevtralnosti.
19. člen 
(združevanje podpor) 
Sredstva se ne odobrijo oziroma izplačajo upravičencu do podpore, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
20. člen 
(odločba o pravici do sredstev) 
(1) Datum vročitve odločbe o pravici do sredstev se šteje za datum dodelitve podpore iz 28. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
(2) V odločbi o pravici do sredstev se navede podpora za posameznega člana projektnega partnerstva, če gre za upravičenca iz druge alineje prvega odstavka 7. člena te uredbe.
(3) Pri odobritvi podpore se izvede diskontiranje pomoči v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 651/2014/EU.
(4) Spremembe obveznosti, ki izhajajo iz odločbe o pravici do sredstev, so dopustne pod pogoji iz 54. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
21. člen 
(zahtevek za izplačilo sredstev) 
(1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev, vloženega skupaj z dokazili in prilogami, ki jih določa ta uredba in so podrobneje opredeljeni z javnim razpisom. Upravičenec lahko vloži štiri zahtevke za izplačilo sredstev glede na omogočene dostope iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture v primerjavi s predvidenimi omogočenimi dostopi v vlogi na javni razpis:
– prvi zahtevek za izplačilo sredstev, ko je doseženih najmanj 20 odstotkov predvidenih omogočenih dostopov;
– drugi zahtevek za izplačilo sredstev, ko je doseženih najmanj 50 odstotkov predvidenih omogočenih dostopov;
– tretji zahtevek za izplačilo sredstev, ko je doseženih najmanj 70 odstotkov predvidenih omogočenih dostopov;
– zadnji zahtevek za izplačilo sredstev po zaključku naložbe.
(2) Upravičenec ali njegov pooblaščenec vloži zahtevek za izplačilo sredstev na način iz tretjega in četrtega odstavka 17. člena te uredbe.
(3) Pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti naložba zaključena.
(4) Naložba je zaključena, ko je v vlogi na javni razpis navedeno število predvidenih omogočenih dostopov belim lisam s seznama belih lis iz drugega odstavka 6. člena te uredbe vpisano v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.
(5) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti naslednja dokazila:
1. kopijo računa ali dokumenta enake dokazne vrednosti, ki vsebuje specifikacijo nabavljenega materiala, opreme, izvedenih storitev zunanjih izvajalcev oziroma izvedenih del. Če račun ali dokument enake dokazne vrednosti ne vsebuje specifikacije, se priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje takšno specifikacijo;
2. kopijo dokazila o plačilu računa ali dokumenta enake dokazne vrednosti iz prejšnje točke, kot je položnica, blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrdilo o izvršeni transakciji ali dokazilo o izvedeni kompenzaciji (pobotu) ali asignaciji;
3. če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, kopijo celotne dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje;
4. izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
5. izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc za stroškovno in prihodkovno mesto naložbe za obdobje, na katero se nanaša zahtevek za izplačilo sredstev;
6. poročilo nadzornika v skladu s predpisi, ki ureja graditev objektov;
7. poročilo o izvajanju naložbe, ki vsebuje podatke o lokaciji, grafični prikaz trase in število omogočenih dostopov belim lisam s seznama belih lis iz drugega odstavka 6. člena te uredbe, vpisanih v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.
(6) Za dokument enake dokazne vrednosti iz 1. točke prejšnjega odstavka se šteje dokument, kot je pogodba, popis izvedenih del z obračunom dejanskih stroškov ali potrjena gradbena situacija, ki vsebuje podatke o količinah in cenah izvedenih del.
(7) Upravičenec mora voditi knjigo obračunskih izmer v skladu s pravilnikom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence izvajanja del na gradbišču, ter jo na zahtevo predložiti ARSKTRP.
(8) Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 1. do 7. in 14. točke prvega odstavka in četrtega odstavka 8. člena te uredbe.
(9) Računi in druga dokazila, ki se nanašajo na naložbo, se morajo glasiti na upravičenca iz prve alineje prvega odstavka 7. člena te uredbe ali na člana projektnega partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 7. člena te uredbe.
(10) Če član projektnega partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 7. člena te uredbe ne izpolnjuje pogojev iz 1. do 7. in 14. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe in devetega odstavka tega člena, se zahtevek za izplačilo sredstev v delu, ki se nanaša na tega člana partnerstva, zavrne.
(11) Upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev ARSKTRP predloži tudi:
seznam omogočenih dostopov belim lisam s seznama belih lis iz drugega odstavka 6. člena te uredbe, vpisanih v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture;
izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc za stroškovno in prihodkovno mesto naložbe za celotno trajanje naložbe.
(12) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 24. člena te uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca iz prve alineje prvega odstavka 7. člena te uredbe ali na transakcijski račun člana projektnega partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 7. člena te uredbe.
(13) Podrobnejša določila glede zahtevanih prilog in dokazil ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev se določijo v javnem razpisu.
22. člen 
(časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev) 
Upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z doseženimi mejniki iz prvega odstavka prejšnjega člena, pri čemer je rok za vložitev zadnjega zahtevka 30. avgust 2023.
23. člen 
(objava podatkov o prejemnikih sredstev) 
(1) Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva, se objavijo na spletni strani ARSKTRP v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.
(2) Na spletni strani ministrstva, pristojnega za finance, se objavijo podatki v zvezi s shemo pomoči na podlagi te uredbe v skladu s prvim in četrtim odstavkom 9. člena Uredbe 651/2014/EU.
24. člen 
(izvedba kontrol ter sistem zmanjšanja plačil in izključitev) 
(1) Kontrola ukrepa se izvaja v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrole je pristojna ARSKTRP.
(2) V primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z 41.a členom ZKme-1.
(3) Zmanjšanja plačil in izključitve se izvedejo v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo, razen v primerih višje sile in izjemnih okoliščin iz 25. člena te uredbe. Podrobnejša opredelitev zmanjšanja plačil in izključitev je navedena v katalogu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
25. člen 
(višja sila in izjemne okoliščine) 
(1) O višji sili ali izjemnih okoliščinah iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU mora upravičenec ali njegov pooblaščenec pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko upravičenec oziroma njegov pooblaščenec to lahko stori.
(2) O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščin iz prejšnjega odstavka na podlagi prejetih dokazil odloči ARSKTRP.
26. člen 
(hramba dokumentacije) 
ARSKTRP mora hraniti evidence o dodeljeni državni pomoči po tej uredbi še najmanj deset let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
IV. KONČNA DOLOČBA 
27. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-34/2019
Ljubljana, dne 9. januarja 2020
EVA 2019-2330-0028
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost