Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

48. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk, stran 93.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) in 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na 6. seji dne 20. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine Žužemberk (v nadaljevanju: glasilo).
(2) Odlok določa splošna izhodišča, izdajatelja, sestavo uredniškega odbora, imenovanje odgovornega urednika in članov uredniškega odbora, obveznosti, odgovornosti in splošne etične norme uredniškega odbora in odgovornega urednika, vire financiranja ter prehodne in končne določbe.
2. člen 
Dejavnost glasila temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine.
3. člen 
Ime glasila je Suhokranjske poti.
4. člen 
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
5. člen 
(1) Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno, in sicer v spomladanski, poletni, jesenski in zimski izdaji v tiskani obliki.
(2) Glasilo se v elektronski obliki objavi na spletnih straneh Občine Žužemberk.
(3) Občina lahko glede na potrebe izda tudi posebno številko glasila.
(4) Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
(5) Glasilo je za občane, organizacije in društva s sedežem v Občini Žužemberk brezplačno.
(6) Glasilo se za občane, organizacije, društva in druge interesente izven območja Občine Žužemberk posreduje v skladu s cenikom, ki ga določi občinski svet.
(7) Za opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih in organizacijskih opravil, povezanih z izdajo glasila, se ta lahko naročijo zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
6. člen 
(1) Glasilo, v skladu s svojo vsebinsko in programsko zasnovo ter uredniško politiko, prednostno obvešča o delu občinskega sveta, župana in občinske uprave, nadzornega odbora, občinskih zavodov in podjetij, krajevnih skupnosti, nevladnih organizacij in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu v Občini Žužemberk.
(2) Odgovorni urednik mora v glasilu zagotoviti tudi brezplačen prostor, namenjen pobudam in stališčem svetniških skupin oziroma občinskih svetnikov na način, da se zagotovi enakopravnost svetniških skupin in svetnikov. Omenjeni prostor mora biti za vse svetnike in svetniške skupine enak. Vsebina teh prispevkov mora biti povezana z delom in pristojnostmi občinskega sveta.
(3) Odgovorni urednik mora ob upoštevanju prostorskih in finančnih zmožnosti v glasilu zagotoviti tudi brezplačen prostor namenjen pobudam, mnenjem in stališčem občank in občanov.
(4) Glasilo je lahko tudi informator ter prostor objav in razpisov Občine Žužemberk.
II. PROGRAMSKA ZASNOVA 
7. člen 
Programsko zasnovo glasila za čas mandata občinskega sveta in vse spremembe v času mandata sprejme občinski svet, na predlog odgovornega urednika, po predhodni potrditvi s strani uredniškega odbora. S programsko zasnovo se podrobneje določi namen in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
III. OBVEZNE PROGRAMSKE VSEBINE 
8. člen 
V vsakem izvodu glasila morajo biti objavljeni naslednji podatki:
– ime glasila;
– ime in sedež izdajatelja glasila;
– ime odgovorne osebe izdajatelja;
– ime in priimek odgovornega urednika;
– ime in sedež tiskarne;
– ime in priimek oblikovalca;
– ime in priimek lektorja;
– sestava uredniškega odbora;
– zunanji sodelavci, ki jih je imenoval uredniški odbor;
– datum in kraj natisa ali ponatisa glasila;
– zaporedna številka vpisa v Razvid medijev;
– zaporedna številka glasila in leto izdaje;
– število tiskanih izvodov glasila.
9. člen 
Narodni in univerzitetni knjižnici je potrebno predložiti obvezni izvod v skladu s predpisi.
IV. ORGANA GLASILA 
10. člen 
Organa glasila sta:
– uredniški odbor in
– odgovorni urednik.
11. člen 
(uredniški odbor) 
(1) Uredniški odbor sestavlja pet članov, ki jih občinskemu svetu na podlagi javnega poziva predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja kot delovno telo občinskega sveta. občinski svet daje soglasje k imenovanju uredniškega odbora.
(2) Člani uredniškega odbora ne smejo biti člani občinskega sveta, člani Nadzornega odbora, zaposleni v občinski upravi in župan občine.
(3) Naloge uredniškega odbora so vsebinska, tehnična in druga podpora uredniku pri realizaciji izhajanja glasila.
(4) Mandat članov uredniškega odbora je vezan na mandat občinskega sveta, oziroma do imenovanja novega odbora.
(5) Član uredniškega odbora lahko odstopi sam ali ga na pobudo urednika razreši občinski svet.
(6) Uredniški odbor kot celota ali njegov posamezni član, se lahko razreši pred iztekom mandata na predlog župana ali člana občinskega sveta, če ne uresničuje programske zasnove glasila, če ne sodeluje z urednikom in uredniškim odborom, če se več kot dvakrat zapovrstjo neopravičeno ne udeleži seje uredniškega odbora ali za to obstajajo drugi objektivni razlogi. Uredniški odbor ali posamezni član se razreši na način in po postopku, kot je bil imenovan s strani občinskega sveta.
12. člen 
(1) Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni. Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi urednik.
(2) Naloge uredniškega odbora so:
– skrb za spoštovanje zakona o javnih glasilih;
– pisanje, pripravljanje in zbiranje prispevkov za vsako številko posebej;
– obravnavanje pobud, mnenj in predlogov odgovornega urednika in članov uredniškega odbora;
– ravnanje v skladu z načeli dobrega gospodarja z odobrenimi finančnimi sredstvi;
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila;
– uresničevanje programske zasnove glasila;
– oblikovanje mreže stalnih in občasnih dopisnikov v vseh krajih občine;
– trženje prostora za ekonomsko-propagandna sporočila;
– obravnavanje predloga cenika za oglaševanje;
– določanje vsebine posamezne številke glasila;
– odločanje uvrstitve prispevkov, ki utegnejo biti, skladno z zakonom o javnih glasilih, sporni za objavo;
– predlaganje skrajšanja članka avtorju ali to opravi sam s soglasjem avtorja;
– opravljanje drugih nalog s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
13. člen 
(odgovorni urednik) 
(1) Odgovornega urednika glasila občinskemu svetu, na podlagi javnega poziva, predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja kot delovno telo občinskega sveta.
(2) Občinski svet daje soglasje k imenovanju odgovornega urednika.
(3) Odgovorni urednik mora pred pridobitvijo soglasja k imenovanju občinskemu svetu predložiti programsko zasnovo glasila in program dela.
(4) Mandat odgovornega urednika je vezan na mandat občinskega sveta, oziroma do imenovanja novega odbora.
(5) Odgovorni urednik lahko odstopi sam ali ga na pobudo uredniškega odbora razreši občinski svet.
(6) Odgovornega urednika se lahko razreši pred iztekom mandata, če:
– ne pripravi in uresničuje programske zasnove glasila,
– ne sodeluje z uredniškim odborom in ne spoštuje njegovih predlogov, mnenj in pobud,
– daje prednost katerikoli skupini občanov ali posamezniku,
– ne spoštuje določil zakona o javnih glasilih in tega odloka,
– pred izdajo glasila ne skliče sejo uredniškega odbora,
– enkrat letno ne pripravi in ne posreduje občinskemu svetu poročilo o uresničevanju programske zasnove,
– zaradi kakšnega koli drugega objektivnega razloga.
(7) Urednik se razreši pred iztekom mandata na predlog župana ali člana občinskega sveta na način in po postopku, kot je bil imenovan s strani občinskega sveta.
14. člen 
Naloge odgovornega urednika so:
– priprava idejne zasnove glasila;
– skrb za izvajanje vsebinske zasnove glasila;
– s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ravna v skladu z načeli dobrega gospodarja;
– zagotavlja redno urejanje glasila;
– vodi uredniški odbor;
– skrbi za uresničevanje sklepov in pobud občinskega sveta in župana glede glasila;
– zagotavlja zastopanje različnih interesov;
– zagotavlja spoštovanje zakona o javnih glasilih in načel, na katerih temelji dejavnost javnih glasil;
– uveljavlja objektivno poročanje;
– zagotavlja rabo slovenskega knjižnega jezika;
– s pristojnim delavcem občinske uprave sodeluje pri izbiri in sklenitvi pogodb z zunanjimi izvajalci, kot so lektorji, grafiki in drugi;
– sodeluje z županom, občinskim svetom in občinsko upravo;
– se redno udeležuje sej občinskega sveta oziroma zagotavlja redno prisotnost enega izmed članov uredniškega odbora na sejah občinskega sveta;
– predlaga uredniškemu odboru teme in avtorje za posamezno številko;
– določa obseg prostora za plačane objave v občinskem glasilu;
– predlaga cenik oglaševalskih storitev;
– z uredniškim odborom se opredeljuje o prispevkih, katerih objava bi utegnila biti sporna glede na določila zakona o javnih glasilih;
– vodi arhiv uredniškega odbora.
15. člen 
(1) Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
(2) Odgovorni urednik lahko zavrne objavo posameznega prispevka, če ni v skladu s programsko zasnovo, novinarskim kodeksom in zakonom o medijih.
(3) Odgovorni urednik je v okviru sprejete programske zasnove pri svojem delu samostojen in neodvisen.
(4) Odgovorni urednik je za izvajanje sprejetega programa uredniške politike odgovoren županu in občinskemu svetu.
(5) Odgovorni urednik mora na zahtevo občinskega sveta poročati o uresničevanju programske zasnove in o porabljenih finančnih sredstvih.
(6) Občinski svet redno spremlja uresničevanje programske zasnove in enkrat letno obravnava poročilo odgovornega urednika o uresničevanju programske zasnove.
16. člen 
Nagrade odgovornemu uredniku, članom uredniškega odbora in zunanjim sodelavcem, ki jih imenuje uredniški odbor, so opredeljene v posebnem pravilniku.
17. člen 
(1) Fizičnim in pravnim osebam, ki v posamezni številki sodelujejo z avtorskimi prispevki in fotografijami in so le-ti objavljeni, ne pripada nadomestilo za objavljeni prispevek niti za delo pri pripravi posamezne številke glasila. S tem, ko avtor prispevka pošlje prispevek in fotografijo, se strinja z objavo v občinskem glasilu in lektorskimi popravki prispevkov.
(2) Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine prispevkov in verodostojnost avtorskih prilog (npr. fotografij …).
(3) Pod prispevek ali fotografijo se navede avtorja. Anonimnih prispevkov in fotografij se ne objavlja.
V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
18. člen 
Občina Žužemberk zagotavlja finančne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil, prostovoljnimi prispevki občank in občanov ter donacijami.
19. člen 
(1) Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi ter druge vrste plačanih obvestil v prvi izdaji glasila, pred katero je bil oglas ali obvestilo plačano ter izkazano z dokazilom o plačilu, razen, če z naročnikom ni dogovorjeno drugače.
(2) Za oglase po tem odloku ne štejejo objave, ki se nanašajo na območje Občine Žužemberk:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev prireditev in dobrodelnih akcij.
(3) Uredništvo je dolžno v glasilu objavljati brezplačne prispevke, ki se nanašajo na območje Občine Žužemberk:
– skladno z zakonom o javnih glasilih;
– vsa sporočila župana in občinskega sveta, občinske uprave, nadzornega odbora, registriranih društev in združenj, kulturnih, izobraževalnih, športnih organizacij in klubov, ki imajo sedež ali enoto v Občini Žužemberk oziroma vključujejo v večini občane Občine Žužemberk;
– vabila na zbore krajanov ali druge prireditve, ki jih organizirajo krajevne skupnosti v občini;
– vse informacije in obvestila javnih podjetij in ustanov ter državnih organov;
– informacije vernikom, ki jih posredujejo predstavniki verskih skupnosti.
(4) Uredniški odbor sme prispevke z brezplačno objavo iz tega člena redakcijsko prirediti skladno z novinarskim kodeksom s predhodnim soglasjem posrednika prispevka.
(5) Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi urednik. Oglaševanje na naslovni in zadnji strani glasila ni mogoče.
(6) Cenik oglaševanja sprejeme župan na predlog urednika.
(7) Organizatorji volilne kampanje lahko v času volilne kampanje objavljajo volilna propagandna sporočila v skladu z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo. Enako velja za objavljanje referendumskih propagandnih sporočil. Urednik mora zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje in pred vsakokratno kampanjo objaviti pravila za izrabo prostora v glasilu.
20. člen 
Iz sredstev za izdajanje glasila so financirani naslednji stroški:
– stroški oblikovanja, lektorja, preloma, priprave in tiska lokalnega glasila;
– stroški dostave lokalnega glasila;
– nadomestila za delo odgovornega urednika;
– nadomestilo za delo uredniškega odbora in zunanjih sodelavcev, ki jih imenuje uredniški odbor;
– stroški lektoriranja;
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
21. člen 
Finančno poslovanje za potrebe glasila opravljata občinska uprava in župan.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka začne postopek za imenovanje odgovornega urednika in uredniškega odbora, skladno z določbami tega odloka.
23. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha mandat članom uredniškega odbora, ki jih je s Sklepom o imenovanju odgovornega urednika in članov uredniškega odbora glasila Občine Žužemberk, št. 031-1/2017-2, z dne 16. junija 2017, imenoval Občinski svet Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 41/17).
24. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 123/00) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 83/01).
25. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 615-1/2019-1
Žužemberk, dne 20. decembra 2019
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež