Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

19. Spremembe in dopolnitve Študentske ustave 4, stran 60.

  
Na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94 in 59/19) in 18. člena Študentske ustave 4 (Uradni list RS, št. 5/19) je Skupščina Študentske organizacije Slovenije na 35. seji dne 18. 12. 2019 sprejela
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
Študentske ustave 4 
1. člen 
V Študentski ustavi (Uradni list RS, št. 5/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(Študentska organizacija Slovenije) 
(1) Študentska organizacija Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ŠOS) je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese študentov in se zavzema za njihovo uresničevanje. V ŠOS se združujejo študentje na podlagi zgodovinske, trajne, neodtujljive in ustavne pravice do samoupravnega združevanja, zaradi urejanja vprašanj skupnega pomena in uresničevanja skupnih interesov, solidarnega zadovoljevanja skupnih potreb ter opravljanja zadev iz državne pristojnosti, ki so dane ŠOS z javnim pooblastilom.
(2) ŠOS je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata Zakon o skupnosti študentov in ta akt. ŠOS je avtonomna pri izvajanju pooblastil in dejavnosti v skladu z določbami Zakona o skupnosti študentov.
(3) Izraz pravna oseba javnega prava iz tega člena se nanaša izključno na poslovanje in nadzor nad delovanjem študentskih organizacij, kot to določa Zakon o skupnosti študentov.«
2. člen 
V tretjem odstavku 5. člena se pred besedno zvezo »dvotretjinsko večino« doda beseda »najmanj«.
3. člen 
V tretjem odstavku 9. člena se pred besedo »delovanju« doda beseda »in«, briše pa se besedna zveza »zunanjem poslovanju«.
4. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(načelo porabe sredstev) 
(1) ŠOS, OO ŠOS in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje, morajo svoja sredstva porabljati namensko, racionalno ter gospodarno in na transparenten način ter v skladu z določbami zakona, ki ureja javno naročanje. V ta namen morajo ŠOS in OO ŠOS sprejeti poseben pravni akt, ki ureja postopke za nabavo blaga, storitev ali gradenj.
(2) Za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil pravnih oseb javnega prava po tem aktu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja računovodstvo, in sicer v delu, ki ureja javne zavode.
(3) Zaposlenim, poslovodnim osebam ter članom organov vodenja in nadzora Študentske organizacije Slovenije, njenih organizacijskih oblik ter pravnih oseb, ki so po zakonu, ki ureja samoupravno skupnost študentov in zakonu, ki ureja javno naročanje, pod prevladujočim vplivom, se plača določi tako, da najvišja bruto plača brez dodatka na delovno dobo ne presega dvakratnika povprečne bruto plače, izplačane v Republiki Sloveniji v predpreteklem mesecu.«
5. člen 
Peti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) ŠOS, OO ŠOS in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom, kot jih določa zakon, ki ureja dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, so zavezanke v smislu zakonodaje, ki ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja.«
6. člen 
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Člani vodstvenih in nadzornih organov ŠOS in OO ŠOS ter pravnih oseb ki so po zakonu, ki ureja samoupravno skupnost študentov in zakonu, ki ureja javno naročanje, pod prevladujočim vplivom, ne smejo biti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.«
7. člen 
Doda se nov 16.c člen, ki se glasi:
»16.c člen 
(integriteta in preprečevanje korupcije) 
(1) Za člane organov vodenja in nadzora ŠOS in OO ŠOS ter pravnih oseb, v katerih imajo ŠOS ali OO ŠOS prevladujoč vpliv, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije glede omejitve poslovanja, začasne prepovedi poslovanja po prenehanju funkcije, nasprotja interesov, daril, lobiranja in nadzora nad premoženjskim stanjem ter protikorupcijske klavzule.
(2) Za člane organov vodenja iz prejšnjega odstavka štejejo zakoniti zastopniki ŠOS in OO ŠOS. Za člane organov nadzora izprejšnjega odstavka štejejo člani Nadzorne komisije ŠOS.«
8. člen 
V prvi alineji drugega odstavka 19. člena se za besedo »zbori« doda besedna zveza »študentskih organizacij«.
V drugi alineji drugega odstavka 19. člena se za besedo »Zbor« doda besedna zveza »študentskih organizacij«.
9. člen 
V prvem odstavku 19.a člena se za besedo »Zbori« doda besedna zveza »študentskih organizacij«.
V drugem odstavku 19.a člena se za besedo »Zbor« doda besedna zveza »študentskih organizacij«.
10. člen 
V sedmem odstavku 23. člena se se za besedo »Zbor« doda besedna zveza »študentskih organizacij«.
11. člen 
Naslov 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(Zbor študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz)« 
V prvem odstavku 29. člena se za besedo »Zbor« doda besedna zveza »študentskih organizacij«.
V drugem odstavku 29. člena se za besedo »Zboru« doda besedna zveza »študentskih organizacij«.
12. člen 
Naslov 29.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»29.a člen 
(predsednik Zbora študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz)« 
V prvem odstavku 29.a člena se za besedo »Zbor« doda besedna zveza »študentskih organizacij«.
13. člen 
Naslov 29.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»29.b člen 
(odločanje Zbora študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz)« 
V prvem odstavku 29.b člena se za besedo »Zbor« doda besedna zveza »študentskih organizacij«.
14. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(poslovnik Zbora študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz) 
Organizacijo, imenovanja in volitve v druga predstavniška telesa in organe, način dela ter pravice in obveznosti članov Zbor študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz ureja poslovnik, ki ga skladno s tem aktom sprejme Zbor študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz z večino glasov vseh članov.«
15. člen 
V drugem odstavku 51. člena se za besedo »Zbora« doda besedna zveza »študentskih organizacij«.
16. člen 
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
(pravni status) 
(1) Študentska organizacija univerze je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata Zakon o skupnosti študentov in ta akt. Študentska organizacija univerze je avtonomna pri izvajanju pooblastil in dejavnosti v skladu z določbami zakona o skupnosti študentov.
(2) Izraz pravna oseba javnega prava iz tega člena se nanaša izključno na poslovanje in nadzor nad delovanjem študentskih organizacij, kot jih določa zakon o skupnosti študentov.«
17. člen 
V tretjem odstavku 71. člena se briše beseda »lahko«.
18. člen 
Doda se nov 74.a člen, ki se glasi:
»74.a člen 
(pridruževanje) 
(1) Študentske organizacije zasebnih univerz se lahko pridružijo študentski organizaciji javne univerze.
(2) V primeru pridružitve dobi študentska organizacija zasebne univerze znotraj študentske organizacije univerze enak status kot študentske organizacije fakultete, umetniške akademije ali visoke strokovne šole.
(3) Način, pogoje in postopek pridružitve oziroma razdružitve iz prvega odstavka tega člena se določi s pravilnikom iz prvega odstavka 69. člena tega akta.«
19. člen 
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»76. člen
(opredelitev) 
(1) Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata Zakon o skupnosti študentov in ta akt. Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je avtonomna pri izvajanju pooblastil in dejavnosti v skladu z določbami zakona o skupnosti študentov.
(2) Izraz pravna oseba javnega prava iz tega člena se nanaša izključno na poslovanje in nadzor nad delovanjem študentskih organizacij, kot jih določa zakon o skupnosti študentov.
(3) V študentsko organizacijo samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole se združujejo vsi študenti posameznega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.«
20. člen 
V prvem odstavku 77. člena se briše besedilo »zasebne univerze«.
21. člen 
Prvi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva zbrana na podlagi tretjega odstavka prejšnjega člena se delijo med ŠOS in njene OO na naslednji način:
a. 5 % se nameni za ŠOS;
b. 60,7 % se nameni delovanju študentskih organizacij univerz, in sicer:
– 33,9 % za delovanje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani,
– 20,4 % za delovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru in
– 6,4 % za delovanje Študentske organizacije Univerze na Primorskem;
c. 33,9 % se nameni za delovanje ŠOLS;
d. 0,4 % se nameni za delovanje študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz.«
22. člen 
V drugem odstavku 86.a člena se za besedo »Zbor« doda besedna zveza »študentskih organizacij« in za besedo »razdeli« doda beseda »med«.
Tretji odstavek 86.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Posamezna študentska organizacija je ne glede na prejšnji odstavek upravičena največ do petine sredstev iz točke a. prejšnjega odstavka. Morebitna neporabljena sredstva iz prejšnjega in tega odstavka ostanejo ŠOS.«
23. člen 
Prvi odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva ŠOS, zbrana na podlagi točke a. prvega odstavka 86. člena tega akta, se namenjajo za financiranje delovanja ŠOS in njenih organov ter za financiranje Dijaške organizacije Slovenije v okviru ŠOS.«
Drugi odstavek 87. člena se črta.
24. člen 
Naslov poglavja »VII. POSTOPKI NAROČANJA« ter členi od 90.a do 90.m se črtajo.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
25. člen 
ŠOS in OO ŠOS do 19. 4. 2020 uskladijo svoje akte s temi spremembami in dopolnitvami Študentske ustave.
26. člen 
Sredstva iz 85. člena se prvič razdelijo na način iz 86. člena tega akta v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je ta akt začel veljati.
27. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati 1. 3. 2020.
Klemen Peran 
predsednik Študentske organizacije Slovenije 

AAA Zlata odličnost