Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

Ob-3640/19, Stran 2676
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa št. C2711-19-433106, objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2020
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi za leto 2020.
II. Predmet razpisa ima tri samostojne in ločene sklope:
Sklop 1)
Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja
Sklop 2)
Programi neposredne pomoči, ozaveščanja in svetovanja romskim mladostnicam, ženskam in otrokom s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja
Sklop 3)
Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja
Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.
Investicijski projekti niso predmet tega javnega razpisa.
Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.
Vloge, ki niso predmet razpisa in niso označene s številko sklopa, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek in bodo zavržene.
III. Pogoji za pridobitev sredstev in prijavo sklopa
1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj v vlogi navede projekte, ki jih je preko razpisov izvedel/ oziroma izvajal v tekočem letu.
3. Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela, ki ga navede v prijavi.
4. Prijavitelj lahko prijavi znotraj posameznega sklopa samo en program. V kolikor se prijavi na več sklopov, se vsebine in nosilci programov med prijavami na različne sklope ne smejo prekrivati ali podvajati.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu »PZ 2020« Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za zdravje.
Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na izpolnjenem obrazcu »PZ – 2020/21, Sklop 1 ali Sklop 2 ali Sklop 3«, z vsemi zahtevanimi podatki,
b) obrazec »PZ – 2020/21 Sklop 1 ali Sklop 2 ali Sklop 3« mora biti priložen v papirni obliki ter na usb ključku,
c) kopijo odločbe statusa humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
d) izpolnjena pogodba s strani izvajalca na usb ključku.
Komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge so trije dnevi. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo.
2. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.
V. Cilji in prednostna področja
Sklop 1)
Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja
Cilji:
– zmanjšati število nezavarovanih oseb in povečati njihov prehod v javni zdravstveni sistem;
– zagotoviti večjo dostopnost do zagovorništva interesov nezavarovane osebe, svetovalnih razgovorov in nudenja psihosocialne pomoči nezavarovanim osebam ter pomoči glede napotitev na ustrezne institucije, spremljanja (ko je to potrebno), informiranja, izpolnjevanja različnih obrazcev in drugih vlog in podobno;
– zagotoviti pomoč pri urejanju dokumentov in dovoljenj za prebivanje v RS, ki omogočajo vključevanje v zdravstveno zavarovanje;
– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov nezavarovanih oseb;
– zagotoviti informiranje nezavarovanih oseb o obsegu pravic do zdravstvenih storitev;
– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na mestih, kjer se nezavarovani zadržujejo, z namenom doseganja skrite populacije;
– seznaniti tuje državljane o pomenu ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja v primeru nezgod in poškodb;
– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu zdravstvenih storitev.
Prednostna področja:
– obveščanje in ozaveščanje o pomenu urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, skrb posebej za brezdomce, osebe brez stalnega prebivališča, podjetnike/-ce zadolžene zaradi neplačanih prispevkov za zdravstveno in pokojninsko-invalidsko zavarovanje, tujce/-ke z dovoljenjem za stalno oziroma začasno prebivanje v RS, tujce/-ke brez dovoljenja za prebivanje v RS, osebe z dovolitvijo za zadrževanje, izbrisane, prosilce za mednarodno zaščito, Rome, žrtve trgovine z ljudmi idr;
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega in psihosocialnega stanja nezavarovanih oseb;
– povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave nezavarovanih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini;
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in metod pomoči ciljni skupini;
– izobraževanje izvajalcev.
Strateške usmeritve:
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25);
– Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2009);
– EUROPEAN COMMISSION – Confronting Homelessness in the European Union;
– Determinants of Health: Commission on Social Determinants of Health Final Report, World Health Organization – 2008;
– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet;
– Summary Report on the MIPEX Health Strand and Country Reports – International Organization for Migration (IOM) Regional Office Brussels, Migration Health Division (MHD);
– Health and the Roma Community, analysis of the situation in Europe Fundacion Secretariado GitanoC/ Ahijones s/n, 28018 Madrid (Spain).
Sklop 2
Programi zdravstvenega varstva s poudarkom na zdravju romskih mladostnic, žensk in otrok
Cilji razpisa so:
1. povečanje ozaveščenosti in izobrazbe o tveganju v nosečnosti mladoletnih deklic,
2. zmanjšanje števila nosečnosti mladoletnih deklic,
3. zvišanje števila Rominj z izbranim ginekologom,
4. krepitev in razvoj programov pomoči, osredinjenih na zdravje romskih mladostnic, žensk in otrok,
5. opolnomočenje navedenih skupin, opozarjanje na zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje podpornih okolij,
6. zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovorov in nudenja pomoči napotitev na ustrezne institucije, spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje,
7. vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov, terensko delo in svetovalna pomoč na mestih, kjer se romske mladostnice, ženske in otroci nahajajo z namenom doseganja skrite populacije,
8. ustvarjanje novih zamisli.
Prednostna področja:
– programi osredotočeni na zgodnjo rodnost; mladoletna rojstva in zgodnjo umrljivost,
– »brezpravnost« mladih romskih žensk,
– socialno-ekonomska odvisnost romskih žensk,
– krepitev zdravja,
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja,
– ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje – povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave ranljivih romskih mladostnic, žensk in otrok,
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in metod pomoči ciljni skupini,
– izobraževanje izvajalcev,
– enakopravno vključevanje v življenje, ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja.
Strateške usmeritve:
– Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021,
– Roma Health Report, Health status of the Roma population, Data collection in the Member States of the European Union,
– Standpoints of Roma women regarding reproductive health,
– Breaking the Barriers – Romani Women and Access to Public Health Care,
– Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013–2020,
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25),
– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet,
– Zdravje 2020 Temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje, WHO.
Sklop 3)
Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja
Cilji razpisa so:
– krepitev in razvoj programov pomoči, osredinjenih na izključene, ogrožene, ranljive skupine ter bolnike z nepogostimi kroničnimi boleznimi,
– opolnomočenje navedenih skupin, opozarjanje na zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje podpornih okolij,
– spremljanje in celostna pomoč,
– zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovorov in nudenja pomoči napotitev na ustrezne institucije, spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje,
– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov ranljivih in izključenih oseb,
– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na mestih, kjer se ranljive in izključene skupine zadržujejo, z namenom doseganja skrite populacije,
– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu zdravstvenih storitev,
– ustvarjanje novih zamisli.
Prednostna področja:
– reševanje in lajšanje zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi,
– krepitev zdravja,
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja,
– ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje – povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave ranljivih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini,
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in metod pomoči ciljni skupini,
– izobraževanje izvajalcev,
– enakopravno vključevanje bolnikov v življenje z zdravimi, ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja.
Strateške usmeritve:
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25);
– Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2019–2020;
– Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2009);
– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet;
– Summary Report on the MIPEX Health Strand and Country Reports – International Organization for Migration (IOM) Regional Office Brussels, Migration Health Division (MHD);
– Zdravje 2020 Temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje, WHO;
– COUNCIL RECOMMENDATION on an action in the field of rare diseases (2009/C 151/02) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION;
– Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, Ministrstvo za zdravje 2007;
– Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013–2020.
VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja
Skupna sredstva za sofinanciranje programov za leto 2020 znašajo 480.000,00 EUR. Sredstva iz javnega razpisa za sklop 1 (programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja) in sklop 2 (programi neposredne pomoči, ozaveščanja in svetovanja romskim mladostnicam, ženskam in otrokom s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja) v skupni višini 180.000,00 EUR bodo izbranim ponudnikom dodeljena iz proračunske postavke 7122 – Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb, ukrep -2711-17-0014 Zdr. varstvo nezavarovanih in soc. ogroženih.
Sredstva iz javnega razpisa za sklop 3 (programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja) v višini 300.000,00 EUR bodo izbranim ponudnikom dodeljena iz proračunske postavke 4331 – Strokovne skupine in posebni programi, ukrep 2711-17-0001 Urejanje in razvoj sistema zdravstva.
Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je lahko znotraj sklopa 1: 15.000,00 EUR, znotraj sklopa 2: 16.000,00 EUR, znotraj sklopa 3: 21.000,00 EUR.
Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, kot izhaja iz obrazca Prijava na razpis, pri čemer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %. Vsaj 20 % mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja oziroma delovanja.
VII. Merila za dodelitev sredstev za Programe neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2020
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
Merila
Opis
Ocena
1. Vsebinska ustreznost
50
1.1. Usklajenost programa s cilji razpisa
Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za Slovenijo. 
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo skladnost s strategijami za posamezna področja in ustrezajo potrebam ciljnih skupin iz razpisa in jih ustrezno segmentira, kjer je to potrebno.
15
1.2. Zagotavljanje učinkovitosti programa
Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti 
10
1.3 Inovativnost in dodana vrednost programa
Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso.
10
1.4. Prispevek k zmanjševanju neenakosti v zdravju
Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu programa jasno določen (kjer je to relevantno, so upoštevani socialni gradient, neenakost med spoloma in medgeneracijsko sožitje).
10
1.5. Zagotavljanje dolgoročnih učinkov programa
V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti rezultatov po zaključku programa. Program omogoča nadgradnjo in ima razviden načrt za širjenje na ostale ciljne skupine in izvajalce.
5
2. Kakovost programa in mreženja
30
2.1. Izkušnje in reference na področjih, ki so predmet tega razpisa
Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet tega razpisa; v pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo reference iz ustreznega področja.
10
2.2 Širjenje (diseminacija) rezultatov programa
Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje uporabo razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno podporo uresničevanju ciljev in informiranja uporabnikov in različnih javnosti o poteku in rezultatih programa.
5
2.3. Vrednotenje (evalvacija) programa
Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo procesne kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno, kazalnike izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je to mogoče, v proces vrednotenja vključeni izvajalci/partnerji in uporabniki.
5
2.4. Vključevanje uporabnikov in doseganje ciljnih skupin
Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno opisane in segmentirane, kjer je to potrebno; v programu je razviden načrt doseganja ciljnih skupin, ki vključuje tudi vključevanje težje dostopnih skupin; program načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.
5
2.5 Mreženje
Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali k uresničevanju ciljev programa (reference) ter ima načrt izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi
5
3. Financiranje in upravljanje programa
20
3.1. Financiranje programa
Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten in cenovno učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje načrtovanih ciljev in rezultatov programa.
15
3.2. Vodenje in koordinacija
Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan, aktivnosti in »outputi« si časovno logično sledijo; ima načrt spremljanja, usklajevanja in nadziranja izvajanja različnih nalog; postopki administrativnega upravljanja so razloženi in ustrezni.
5
Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke do porabe sredstev.
VIII. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega področja predmeta razpisa.
2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu PZ 2020, ki je del razpisne dokumentacije.
3. V kolikor bo podeljenih ali zaprošenih sredstev s strani organizacij manj, kot jih je na voljo v razpisu, se ostanek sredstev razpisa proporcionalno in skladno z oceno vloge razdeli vsem izbranim organizacijam, ki po oceni komisije izpolnjujejo pogoje za financiranje, ne glede na zaprošena sredstva.
IX. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis Humanitarne organizacije 2020«. Obvezno se navede tudi številka sklopa, za katerega vlagatelj kandidira (npr. Sklop 1, Sklop 2 ali Sklop 3).
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!
Vsak prijavljeni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 30. 12. 2019.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure dne 30. 12. 2019 v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 6. 1. 2020 na Ministrstvu za zdravje in ne bo javno.
XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje 

AAA Zlata odličnost