Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019

Kazalo

Št. 0144-1/2018/17 Ob-3542/19, Stran 2494
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja na podlagi 45. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11), 10. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 54/19) ter v skladu s koncesijskim aktom št. 0144-1/2018/15 z dne 5. 11. 2019
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 
Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV), Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva (v nadaljevanju: Pravilnik o koncesijah) in Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju: Pravilnik o standardih in normativih).
1. Koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana.
2. Predmet koncesije: predmet koncesije je socialno varstvena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (v nadaljevanju: storitev).
3. Opis storitve
Storitev se izvaja v trajanju osem ur dnevno pet delovnih dni v tednu v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih.
Osnovna oskrba zajema nastanitev, prehrano, tehnično oskrbo in prevoze. Storitev se izvaja v opremljenih in ogrevanih prostorih v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06; v nadaljevanju: Pravilnik o tehničnih pogojih). Vključuje tudi čiščenje prostorov. Uporabniku se primerno njegovemu zdravstvenemu stanju za dneve prisotnosti zagotavljajo topli obrok in osnovni napitki. Tehnična oskrba obsega vzdrževanje prostorov in okolice. Prevozi zajemajo organizacijo prevozov v zvezi s prihodom in odhodom uporabnikov ter dovozom in odvozom prehrane.
Socialna oskrba zajema vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in veščin, vzdrževanje in razvoj socialnih stikov in kognitivne sposobnosti uporabnika, ohranjanje pridobljene in razvijanje večje samostojnosti. Vodenje zajema tudi sodelovanje z uporabnikom in njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami, organiziranje kreativnih dejavnosti in aktivno vključevanje v okolje.
Varstvo zajema spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri vstajanju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikacijah in orientaciji ter varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri prevozih.
Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega take oblike dela, ki omogočajo upravičencem ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti. Zajema tudi zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim upravičencev, uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomočkov, prevoze materiala za delo ter prodajo izdelkov. Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so namenjena za nagrade upravičencev in za višjo kvaliteto dela in bivanja.
4. Obseg razpisane koncesije: v skladu s koncesijskih aktom št. 0144-1/2018/15 z dne 5. 11. 2019, se za storitev razpisuje koncesija v skupnem obsegu 36 dodatnih mest kapacitet v mreži javne službe.
5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija in število mest:
– za območje Upravne enote Maribor 8 mest, s takojšnjim pričetkom dela,
– za območje Upravne enote Murska Sobota 8 mest, s takojšnjim pričetkom dela,
– za območje Upravne enote Kranj 20 mest, s takojšnjim pričetkom dela.
6. Upravičenci do storitev, za katere se razpisuje koncesija
Upravičenci do storitve so skladno z 10. členom Pravilnika o standardih in normativih odrasle osebe:
– z lažjo motnjo v duševnem razvoju,
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– s težjo motnjo v duševnem razvoju,
– s težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami (odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, pri katerih so prisotne še osebnostne motnje ali težje senzorne motnje ter odrasle osebe, ki imajo prirojene ali pridobljene poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja (s poškodbami glave)).
Te osebe se vključujejo v tisto obliko storitve, ki ustreza njihovim psihološkim, pedagoškim, zdravstvenim in socialnim potrebam ob upoštevanju njihove prevladujoče, primarne motnje.
7. Začetek in čas trajanja koncesije
Rok za začetek izvajanja koncesije je glede na vrsto in območje koncesije določen v peti točki tega razpisa.
Koncesija se podeli za določen čas za obdobje 20 let z možnostjo podaljšanja v skladu z veljavnimi predpisi.
8. Viri financiranja storitev: za storitev je vir financiranja proračun RS v skladu s pogoji določenimi v ZSV.
9. Predvideni strošek storitve: priznane stroške in način vrednotenja storitve se določi na podlagi vsakoletne pogodbe o financiranju, ki jo skleneta koncedent in koncesionar (ponudnik predloži informativni izračun po priloženem obrazcu 8).
10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu z zakoni, s kolektivnimi pogodbami in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega in zdravstvenega varstva glede na opredelitev v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019.
11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o koncesijah izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za izvajanje dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za izvajanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
12. Vrsta dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije
Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe:
Ponudnik za koncesijo mora ob prijavi na razpis, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, priložiti:
12.1 izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba, registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (obrazec 2),
12.2 izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (obrazec 3),
12.3 izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice (obrazec 4),
12.4 organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil izvajalce v skladu s standardi in normativi (obrazec 5.1, 5.2),
12.5 projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I (obrazec 6),
12.6 izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost (obrazec 7),
12.7 izjavo, da so prostori, v katerih na podlagi podeljene koncesije že izvaja storitev, kot je predmet razpisane koncesije in v njih namerava nadaljevati dejavnost, zgrajeni in opremljeni skladno z zahtevami Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06) ali v primeru selitve v nove že zgrajene prostore, dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialnovarstvenih storitev (uporabno dovoljenje ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje, z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),
12.8 program dela izvajanja storitve,
12.9 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR (obrazec 9).
Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora vsak ponudnik priložiti še naslednje:
– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani,
– bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti (obrazec 10),
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve (obrazec 11),
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo (obrazec 12),
– izjavo o morebitnih drugih obveznostih (obrazec 13).
Če ponudnik posluje krajši čas, kot je naveden v prvi alineji prejšnjega odstavka (posluje manj kot tri leta), mora priložiti dokazila iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja.
Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let se štejejo izkazi, s katerimi ponudnik razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer ureja pripravo letnih poročil.
Kot zadnji revidirani računovodski izkazi se štejejo revidirani računovodski izkazi, s katerimi ponudnik razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z zakonodajo, ki ureja revidiranje letnih poročil. V primeru, da ponudnik ob zaključku zbiranja ponudb z revidiranimi računovodskimi izkazi za preteklo leto glede na roke v zakonodaji, ki ureja to področje, še ne razpolaga, pa se kot zadnji revidirani računovodski izkazi štejejo revidirani računovodski izkazi, ki se nanašajo na predpreteklo leto.
Ponudnik, ki mora predložiti revidirane zadnje računovodske izkaze, mora priložiti tudi revizijsko poročilo z mnenjem pooblaščenega revizorja.
Ne glede na določbo prve alineje drugega odstavka te točke v primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do poteka dneva zaključka zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh ponudniku ni potrebno predložiti.
Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube).
Ponudnik, ki se prijavlja na razpis za izvajanje storitev na več različnih lokacijah, mora za vsako lokacijo posebej predložiti ponudbo.
Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pridobil dovoljenje za delo, v ponudbi navede številko odločbe in datum ter številko vpisa v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve. Fizični osebi v tem primeru ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če k temu sicer ni zavezana, in ni potrebno priložiti revizijskega poročila.
Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju pogojev morajo biti urejena, oštevilčena in priložena po zgoraj navedenem vrstnem redu.
13. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev koncesije za storitev uporabil naslednje kriterije:
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika
– raznolikosti programa, 
– metod dela, 
– programa dolgotrajne rehabilitacije, 
– vključenosti v mednarodne projekte ter
– certifikata kakovosti. 
– reference na področju storitve.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– kakovost programa
do 40 točk,
– reference
do 10 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na naslednji način:
a.) Kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika
– raznolikosti programa:
Za vsako dodatno dejavnost ali program znotraj zaposlitve pod posebnimi pogoji, s katero se prispeva k bolj raznoliki in kakovostni ponudbi, prejme ponudnik 2 točki, pri čemer lahko doseže največ 10 točk.
– metod dela (ponudnik predloži opis specifičnih metod dela, smernic, strokovnih pristopov oziroma konceptov):
– ponudnik zagotavlja skupinsko in individualno obravnavo uporabnikov ter ima razvite specifične metode dela na področju dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi
10 točk
– ponudnik zagotavlja skupinsko in individualno obravnavo uporabnikov
5 točk
– ponudnik zagotavlja samo skupinsko obravnavo uporabnikov
1 točka
– programa dolgotrajne rehabilitacije:
– ponudnik ima priznan program dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi
10 točk
– ponudnik nima priznanega programa dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi
0 točk
– vključenosti v mednarodne projekte (dokazila predloži ponudnik):
– ponudnik je za namene izboljšanja storitve v zadnjih 5 letih pridobil dodatna sredstva na mednarodnih razpisih
5 točk
– ponudnik za namene izboljšanja storitve v zadnjih 5 letih ni pridobil dodatna sredstva na mednarodnih razpisih
0 točk
– certifikata kakovosti (dokazila predloži ponudnik):
– ponudnik je pridobil certifikat kakovosti
5 točk
– ponudnik ni pridobil certifikata kakovosti
0 točk
b.) Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa
10 točk
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu z upravičenci do storitve
5 točk
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima izkušenj pri delu z upravičenci do storitve
0 točk
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik prejme največ 10 točk.
14. Točkovanje ponudbe
Ponudnik lahko ob upoštevanju kriterijev tega javnega razpisa pri storitvi doseže največ 50 točk.
Ob enakem številu točk bodo imeli prednost pri izbiri ponudniki, ki dlje časa izvajajo enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije.
Ponudnikom storitve, ki bodo zbrali manj kot 25 točk, se koncesija ne bo podelila, ne glede na število ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 11. točke tega razpisa.
Objekti, v katerih se bo izvajala storitev, morajo izpolnjevati minimalne tehnične pogoje skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih.
Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis z objekti na več lokacijah, bo točkovanje opravljeno za vsako lokacijo posebej.
Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov.
15. Organ, pristojen za podelitev koncesije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je organ, pristojen za podelitev koncesije. Za pregled in presojo prispelih ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, je bila s sklepom št. 0144-1/2018/16 z dne 5. 11. 2019 imenovana strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija za koncesije).
16. Rok in način prijave na javni razpis
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti. Rok za oddajo ponudb je 6. 1. 2020.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 15. ure oddana v vložišču glavne pisarne Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, pritličje ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka oziroma, da je pošiljka opremljena z žigom in datumom zadnjega dneva roka za prijavo na razpis.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti kuverti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, označeno z oznako v levem zgornjem kotu na prednji strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj – Prijava za javni razpis za podelitev koncesije – VDC«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti napisan naslov ponudnika.
Ponudnik, ki se prijavlja za posamezno storitev na več različnih lokacijah, mora za vsako lokacijo ponudbo izpolniti ločeno in poslati vsako posebej.
Ponudba s prilogami mora biti v enakem zaporedju kot izhaja iz javnega razpisa.
Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Vse spremembe in dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, določen v prvem in drugem odstavku te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse dopolnitve ponudbe, ki bodo prispele k organu, pristojnemu za podelitev koncesije po preteku razpisnega roka in ne bodo pravilno označene, bodo upoštevane kot prepozne oziroma kot nepravilno označene ter vrnjene ponudnikom neodprte.
Ponudba, ki bo prispela h koncendentu po preteku razpisnega roka, bo prepozna. Ponudbe, ki ne bodo pravočasne ali ne bodo popolne ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ali če je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo koncendent s sklepom zavrgel.
17. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 14. 1. 2020 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, Štukljeva cesta 44, v prvem nadstropju četrtega stolpiča (S4).
Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu.
18. Rok za izbor ponudnikov in sklenitev koncesijske pogodbe
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo na podlagi poročila o pregledu in presoji ponudb komisije za koncesije najkasneje v roku 30 dni izbrala ponudnike, ki jim bo z odločbo podelila koncesijo za izvajanje storitev, ki so predmet javnega razpisa.
Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.
19. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti v vložišču glavne pisarne Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, Štukljeva cesta 44, v pritličju ali na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).
Informativno srečanje bo organizirano za vse zainteresirane dne 18. 12. 2019 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, Štukljeva cesta 44, v prvem nadstropju četrtega stolpiča (S4).
Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti v času od objave razpisa do 6. 1. 2020 vsak delovni dan po telefonu pri mag. Mateji Jenko Paš na številki 01/36-97-883 in pri mag. Mateji Ušlakar na številki 01/36-97-751 oziroma po elektronski pošti na naslovu mateja.jenko-pas@gov.si ter mateja.uslakar@gov.si.
Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na razpis (obrazec 1),
– obrazce (2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),
– osnutek pogodbe o koncesiji za storitev (priloga 1),
– pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (priloga 2).
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti