Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

Št. 35430-14/2019-1, 0143-15/2019-4 Ob-3406/19, Stran 2436
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/zakonodaja-in-pravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019, v skladu s Shemo »de minimis pomoči« Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I) z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.si/informacije/zakonodaja-in-pravilniki/pravilniki/pravilnik-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 77SUB-PN19
Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih 
1 Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 31. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike)), ki so kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pri vozilih za cestni promet:
– kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11)),
– kategorij N3,
– kategorij M3,
– kategorij O3,
– kategorij O4.
Pnevmatike kategorij C2 in C3 so pnevmatike za lahka gospodarska ter težka vozila, pri čemer so izvzete obnovljene pnevmatike, rabljene pnevmatike, ježevke in pnevmatike za posebno uporabo, kot so npr. pnevmatike za dirke in rezervne pnevmatike (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (UL L št. 342 z dne 22. 12. 2009, str. 46; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik)).
Energijsko učinkovite pnevmatike so pnevmatike najboljšega izkoristka goriva razreda A in razreda B, določene skladno z Oceno potrebe po pregledu Uredbe (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik ter Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju z energijskimi nalepkami (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1) ter Uredbo (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike. Izkoristek goriva je na energijski nalepki, ki se nahaja na posamezni pnevmatiki, prikazan v obliki barvne lestvice od A do G, pri čemer ima razred najboljšega izkoristka goriva (razred A) najnižji koeficient kotalnega upora. Energijsko učinkovite pnevmatike morajo biti skladne z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik ter z Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06).
Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.
Za okoljsko naložbo se upošteva nakup in montaža pnevmatik, ki so bile kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 dalje do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dokazilo o nakupu in montaži se šteje datum izdaje računa, razen če iz podatkov na računu ne izhaja drugače. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum na internem delovnem nalogu o montaži.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli tudi za pnevmatike, kupljene v tujini, če zanje ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) za iste upravičene stroške, v Republiki Sloveniji pa je bila plačana okoljska dajatev skladno z Uredbo o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum.
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude za pnevmatike, kupljene v tujini, je potrebno, da podjetje pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja v promet v Republiki Sloveniji ali zaradi lastne uporabe.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je:
– podjetje, ki proizvedene pnevmatike daje prvič v promet v RS,
– podjetje, ki da pnevmatike prvič v uporabo v RS, če je to podjetje njihov končni uporabnik,
– pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih daje prvič v promet v RS,
– pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih da prvič v uporabo v RS, če je tudi njihov končni uporabnik.
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude je potrebno, da je bila za pnevmatike, ki so prvič dane v promet v Republiki Sloveniji, okoljska dajatev obračunana.
2 Višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.500.000,00 EUR.
b) Višina nepovratne finančne spodbude in število priznanih pnevmatik na posamezno vozilo
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 35 EUR za posamezno pnevmatiko, ki je nameščena na vozilo.
Največje možno število pnevmatik, ki se lahko namestijo na vozilo, znaša za:
– kategorijo N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t – do 6 pnevmatik,
– kategorijo N3 – do 12 pnevmatik,
– kategorijo O3 – do 6 pnevmatik,
– kategorijo O4 – do 12 pnevmatik,
– kategorijo M3 – do 6 pnevmatik.
3 Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v času oddaje vloge registrirano vozilo na ime vlagatelja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z 19. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno z 32.a členom ZPCP-2 z vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:
– cestni tovorni promet,
– mestni in primestni kopenski potniški promet,
– medkrajevni in drug cestni potniški promet.
Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne evidence.
Do nepovratne finančne spodbude niso upravičena podjetja:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
– v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
4 Dodatne zahteve in pogoji
a) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali nerazumljiva, pa vložnik pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pravočasna.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen ter podpisan obrazec Vloga 77SUB- PN19 v izvirniku (obrazec vsebuje tudi izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh povezanih družb, ki bo podpisana s strani podjetja, ki nastopa kot upravičena oseba oziroma vlagatelj) in obvezne priloge, ki so:
– kopija računa za nakup in montažo pnevmatik s specifikacijo, iz katere je razvidna oznaka pnevmatik, ter natančnim nazivom in dimenzijami pnevmatik ter nazivom proizvajalca;
– v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, vlagatelj predloži interni delovni nalog o montaži, ki vsebuje podatek o registrski številki vozila, na katero se montaža pnevmatik nanaša ter izpis iz poslovnih knjig vlagatelja, iz katerega je razviden podatek o porabi časa in vrednosti opravljene storitve;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.);
– kopija prometnega dovoljenja za vsa vozila, na katera so bile nameščene pnevmatike, ki so predmet nepovratne finančne spodbude;
– kopija nalepke energijskega razreda pnevmatike skladno z Uredbo (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik;
– potrdilo o plačani okoljski dajatvi za pnevmatike, kupljene v tujini.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. V primeru, da bo priložena dokumentacija v tujem jeziku, je potrebno predložiti tudi overjen prevod v slovenski jezik.
b) Omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za podjetja pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena podjetju, ne sme preseči 100.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– podjetjem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– podjetjem v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– podjetjem, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom ter kršiteljem pogodbe, na podlagi katere je bila izplačana pomoč po javnem razpisu 23SUB-CTP13, in je bil prejemnik pomoči dolžan prejeta sredstva vrniti in plačati pogodbeno kazen, ker v naslednjih desetih letih od dneva pogodbene kršitve ne more zaprositi za dodelitev pomoči.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, podjetje pa mora podati pisno izjavo, ki se nahaja na obrazcu Vloga 77SUB- PN19, in sicer:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiralo za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– vključno s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.
Upravičena oseba, ki se obravnava kot enotno podjetje, pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
5 Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu, j.s. na spodaj navedeni telefonski številki, po pošti na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu na številkah 01/241-48-40 in 01/241-48-65 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro) ali po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si.
6 Rok in način prijave
Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge, oddane po objavi zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije, ne bodo obravnavane.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7 Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
8 Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na transakcijski račun podjetja.
9 Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude do 5 let po izplačilu nepovratnih sredstev z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev ali kršitev predpisov, je prejemnik spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti