Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

Ob-3425/19, Stran 2435
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter Statuta zavoda objavlja razpis za delovno mesto
strokovni vodja zavoda 
Kandidat/kandidatka za delovno mesto strokovni vodja zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima specializacijo iz interne medicine, iz pnevmologije, ali iz drugih specialističnih področij dejavnosti, ki jih opravlja zavod,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– predloži program strokovnega vodenja in razvoja zavoda,
– je vpisan v register zdravnikov,
– ima veljavno licenco za področje interne medicine, pnevmologije, oziroma licence iz drugih specialističnih področij dejavnosti, ki jih opravlja zavod,
– ima raven znanja slovenskega jezika v skladu z uredbo, ki ureja potrebno znanje slovenščine,
– je zdravstveno sposoben za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta brez omejitev.
Mandat strokovnega vodje zavoda traja štiri leta.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, s pripisom »razpis za strokovnega vodjo – ne odpiraj«.
Rok, do katerega morajo prispeti prijave s priloženimi dokazili na sedež Bolnišnice Sežana, je vključno ponedeljek, 2. 12. 2019, do 15. ure. Prijave, ki bodo na sedež bolnišnice prispele po izteku tega roka, se v postopku razpisa ne bodo upoštevale.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Bolnišnica Sežana