Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

Ob-3408/19, Stran 2434
Skupščina JP Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), 19. člena Družbene pogodbe in Pravilnika o organiziranosti družbe in sistemizaciji delovnih mest, JP Komunala d.o.o. Mozirje objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Mozirje
Pogoji za imenovanje oziroma zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih
– poznavanje področja komunalne dejavnosti
– aktivno znanje slovenskega jezika
– sposobnost za organizacijo in vodenje dela.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. dokazilo o državljanstvu RS
2. življenjepis
3. fotokopijo diplome
4. opis dosedanjega dela, ki bo dokazoval poznavanje dela na področju gospodarskih javnih služb in dosedanjih organizacijskih in vodstvenih delih, s podatki o trajanju dela na posameznih vodstvenih in vodilnih delovnih mestih
5. program oziroma vizijo razvoja javnega podjetja za štiriletno obdobje
6. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek;
– ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
7. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alineje 6. točke iz uradnih evidenc.
Mandat direktorja traja štiri leta. Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom bo sklenjena po sprejemu sklepa o imenovanju direktorja s strani skupščine družbe.
Predvideni začetek dela je 1. 5. 2020.
Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo s priporočeno pošto v roku 15 dni po objavi na naslov: Javno podjetje Komunala d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po odločitvi skupščine.
Skupščina JP Komunala d.o.o. Mozirje