Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

Ob-3443/19, Stran 2432
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj 
1. Povabilo k oddaji prijave
Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva cesta 15, 2250 Ptuj in Dijaški dom Ptuj, Arbajterjeva ulica 6, 2250 Ptuj, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), Sklepa Vlade RS številka 36000-6/2019/3, z dne 19. 9. 2019 ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj (Uradni list RS, št. 62/19, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: http://www.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=167.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedenti:
Naziv:
Šolski center Ptuj
Gimnazija Ptuj
Dijaški dom Ptuj
Naslov:
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
Volkmerjeva cesta 15
2250 Ptuj
Arbajterjeva ulica 6
2250 Ptuj
Internetni naslov:
http://www.s-scptuj.mb.edus.si/
https://www.gimptuj.si/
http://www2.arnes.si/~ddmbptuj/slo/
Zastopnik
Oton Mlakar, direktor
Boštjan Šeruga, ravnatelj
Ivan Hercog, ravnatelj 
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj«
Številka javnega razpisa: 2380/2019-1
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj (Uradni list RS, št. 62/19)
Predmet koncesije: predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj, ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.
Območje izvajanja koncesije: območje izvajanja koncesije obsega:
OBJEKT 
NASLOV 
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI 
UPORABNIKI OBJEKTOV 
Šolski center Ptuj 
Volkmerjeva c. 19, 2250 PTUJ
400-Ptuj, 2773-šola+2778-dvorana (stavbi sta fizično povezani in imata skupno toplotno postajo in ogrevalni sistem)
Šolski center Ptuj 
Šolski center Ptuj 
Volkmerjeva c. 19, 2250 PTUJ
400-Ptuj, 278 – delavnice
Šolski center Ptuj 
Šolski center Ptuj – Vičava 
Vičava 1, 2250 PTUJ
400-Ptuj, 2602
Šolski center Ptuj 
Gimnazija Ptuj 
Volkmerjeva c. 15, 2250 PTUJ
400-Ptuj, 2784-šola+2785-telovadnica (stavbi sta fizično povezani in imata skupno toplotno postajo in ogrevalni sistem)
Gimnazija Ptuj 
Dijaški dom Ptuj 
Arbajterjeva ulica 6, 2250 PTUJ
392-Krčevina pri Ptuju, 1372
Dijaški dom Ptuj 
Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Razdelitev na sklope: javni razpis ni razdeljen na sklope.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 7. 1. 2020 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, dne 7. 1. 2020 ob 10.15.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 30. 6. 2020.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte infoscp@scptuj.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 9. 12. 2019 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.
Šolski center Ptuj Gimnazija Ptuj Dijaški dom Ptuj