Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

Št. 430-31/2019 Ob-3411/19, Stran 2430
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19 in 61/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa župana št. 430-31/2019 objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred silvestrskim večerom« in »Silvestrovanje 2019/2020 na prostem«
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prednovoletnih prireditev v Občini Zagorje ob Savi:
»Noč pred silvestrskim večerom«, 30. decembra 2019 in
»Silvestrovanje 2019/2020 na prostem«, 31. decembra 2019.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko-tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in programski del ter izvedbo projekta kot celote za obe prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le organizacijsko-tehnični ali le programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo izločene.
1. Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenega prostora in ustreznega ozvočenja za prireditvi »Noč pred silvestrskim večerom« in »Silvestrovanje 2019/2020 na prostem«, s postavitvijo odra s streho pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto,
– zagotovitev gostinske ponudbe na prireditvenem prostoru. Težiti mora k uporabi blaga, ki okolje manj obremenjuje (npr. povratna embalaža),
– zagotovitev varnostne in redarske službe v skladu z varnostnim načrtom,
– izvesti vse potrebne varnostne ukrepe v skladu z varnostnim načrtom (npr. varnostne ograje pred vstopom na prireditven prostor, varnostne ograje pred odrom, varnostne ograje za zaporo cest, varnostne ograje okoli rondoja, ureditev intervencijske poti za odrom …),
– organizacija zdravstvenega varstva na prireditvah 30. 12. 2019 od 20.00 do 2.30 ure (30. 12. 2019) in 31. 12. 2019 od 21.00 do 3.30 ure (1. 1. 2020) v skladu z varnostnim načrtom,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij, 
– program prireditev »Noč pred silvestrskim večerom« in »Silvestrovanje 2019/2020 na prostem«, z zagotovitvijo glasbenih izvajalcev iz razpisne dokumentacije,
– čiščenje prireditvenega prostora po vsaki prireditvi, 
– zagotovitev ustrezne nadomestne lokacije za Prostovoljno gasilsko društvo Zagorje mesto – prireditveni prostor onemogoča izhod gasilskih vozil na intervencijo (lokacija ne sme biti izven mesta Zagorja, ne sme biti deljena (različne lokacije), mora biti ustrezno ogrevana in omogočati mora tudi shranjevanje zaščitne opreme gasilcev) 
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije. 
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji po vsebini in po obsegu podobnih prireditev.
3. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje in izvedbe obeh prireditev znaša 70.000,00 EUR z vključenim DDV.
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije s priključnimi omaricami,
– oglaševanje prireditev v medijih in drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba-Ne odpiraj-Razpis »Noč pred silvestrskim večerom« in »Silvestrovanje 2019/2020 na prostem«« ter ime in naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 9. 12. 2019 do 9. ure v sprejemno pisarno občine ali pred navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo javno in bo izvedeno 9. 12. 2019 ob 10. uri v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 5 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne informacije so zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, v času uradnih ur pa v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Kontaktna oseba: v.d. direktorja Matej Drobež, e-naslov: matej.drobez@zagorje.si, tel. 03/56-55-702.
Občina Zagorje ob Savi