Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

Ob-3405/19, Stran 2429
Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 7. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 60/16 in 55/19; v nadaljnjem besedilu: Odlok) objavlja Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče
1. Koncedent: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče (v nadaljnjem besedilu: Občina Braslovče ali koncedent).
2. Predmet koncesije: predmet razpisa je podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce, v Občini Braslovče v obsegu 1 oddelek predšolskih otrok.
3. Območje izvajanja koncesije: koncesija, ki je predmet tega razpisa, se podeljuje za območje Občine Braslovče.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti
Javno službo na področju programa predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja le ponudnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje predšolske vzgoje in varstva;
– ponudnik ima z vpisom v razvid dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– ponudnik ima na območju Občine Braslovče zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi;
– ponudnik ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– ponudnik omogoča vključitev v program predšolske vzgoje in varstva tudi otroke s posebnimi potrebami;
– ponudnik bo izvajal dnevni program;
– ponudnik bo dejavnost izvajal po ceni, ki je določena s sklepom o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče, ki jih potrjuje Občinski svet Občine Braslovče in
– ponudnik izpolnjuje ostale pogoje, določene v zakonu, ki ureja vzgojo in izobraževanje, in zakonu, ki ureja vrtce ter ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, in sicer za obdobje 5 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesije, z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi.
6. Naslov, rok, način predložitve ponudbe in odpiranje ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, najkasneje do 6. 12. 2019 do 10. ure.
Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki prispe po pošti na naslov koncedenta ali je oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, najkasneje do 6. 12. 2019 do 10. ure. Po pošti poslana ponudba (ne glede na vrsto pošiljke) mora prav tako prispeti na naslov koncedenta najkasneje do 6. 12. 2019 do 10. ure.
Odpiranje in pregled prispelih ponudb bo dne 6. 12. 2019 ob 12. uri opravila strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Braslovče (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Odpiranje ponudb ne bo javno.
7. Merila za izbor koncesionarja
Pri izboru koncesionarja bo koncedent upošteval naslednja merila:
1. Merilo – lokacija vrtca:
Lokacija vrtca:
Točke:
vrtec v največjem šolskem okolišu
20 točk
vrtec zunaj največjega šolskega okoliša
10 točk
2. Merilo – zagotovljeni prostorski pogoji:
Zagotovljeni prostorski pogoji:
Točke:
DA
20 točk
NE
0 točk
3. Merilo – rok pričetka izvajanja javne službe:
Rok pričetka izvajanja javne službe:
Točke:
takoj po sklenitvi koncesijske pogodbe
15 točk
en mesec po sklenitvi koncesijske pogodbe
10 točk
dva meseca po sklenitvi koncesijske pogodbe
5 točk
4. Merilo – koncesionar že opravlja dejavnost predšolske vzgoje na območju druge občine:
Koncesionar že opravlja dejavnost predšolske vzgoje na območju druge občine:
Točke:
DA
10 točk
NE
0 točk
5. Merilo – nadstandardni program:
Nadstandardni program:
Točke:
DA
20 točk
NE
0 točk
Izbere se ponudnik, ki na podlagi navedenih meril doseže največje skupno število točk. V primeru, da dva ali več ponudnikov dosežeta enako največje število točk, ima prednost pri izboru tisti ponudnik, ki je dosegel večje število točk pri 1. merilu – lokacija vrtca.
8. Postopek obravnave ponudb in rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu razpisa
Strokovna komisija bo po izteku roka za oddajo ponudb opravila odpiranje in pregled prispelih ponudb ter ugotovila izpolnjevanje razpisnih pogojev. Strokovna komisija bo med ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izbrala tistega, ki se bo na osnovi meril izkazal kot najprimernejši. V roku 30 dni po odpiranju ponudb bo strokovna komisija pripravila poročilo in ga bo predložila občinski upravi Občine Braslovče.
Odločbo o izboru koncesionarja za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva izda občinska uprava Občine Braslovče. Zoper odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od datuma prejema. O pritožbi odloča župan Občine Braslovče.
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar skleneta pogodbo o koncesiji.
9. Način dostopa do razpisne dokumentacije: v skladu z določili Odloka se razpis objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Braslovče (www.braslovce.si). Razpisna dokumentacija, ki je priloga tega razpisa, je v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine Braslovče (www.braslovce.si), v fizični obliki pa v sprejemni pisarni Občine Braslovče.
Občina Braslovče