Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

Št. 8023-118/2019-3 Ob-3420/19, Stran 2425
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta Sklada, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 170/17 z dne 31. 3. 2017), Splošnih pogojev poslovanja z dne 8. 11. 2019 (v nadaljevanju: SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2018 in 2019, postavke za leto 2019, Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 – v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17), Koeficienta razvitosti občin za leto 2018 in 2019, Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17) objavlja
javni razpis 
za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
3.000.000,00
2019
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja primarne kmetijske pridelave in gozdarstva z naslednjimi ukrepi:
– izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
– vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, kar je objavljeno na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec A2,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– vzorec ovojnice.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2018, ki so objavljeni na EBONITETE.SI. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz EBONITETE.SI, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi.
4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
5. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz EBONITETE.SI, najmanj 5. V kolikor bonitetna ocena ni razvidna EBONITETE.SI, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi.
6. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali s.p., mora imeti delež skupnega kapitala v letu 2018 v obveznostih do virov sredstev večji od 20,00 %.
7. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet, mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00 in mora predložiti ustrezna dokazila, kot so: Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), izpis transakcijskega računa vlagatelja in članov kmetijskega gospodarstva, v kolikor njihove prihodke uveljavlja v okviru kreditne sposobnosti, in sicer za obdobje zadnjih 12 mesecev od oddaje vloge, kopije morebitnih posojilnih pogodb in/ali amortizacijske načrte.
8. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
9. Vlagatelj mora imeti plačane vse obveznosti do zaposlenih, evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. V ta namen predloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava RS in ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge.
10. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada oziroma ob odpiranju vloge zamuda s plačilom zapadlih obveznosti ne sme biti daljša od 90 dni.
11. Nepremičnine, ki so predmet nakupa, morajo biti ob nakupu hipotekarnih bremen in osebnih služnosti proste.
12. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po tem razpisu ne sme presegati 200.000,00 EUR.
13. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki na dan 31. 12. 2018 znaša 98.816.938,94 EUR.
14. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
15. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
16. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Kmetijska uredba za skupinske izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil.
2.1 Pogoji po podprogramu A1.2 – Primarna kmetijska pridelava – izven pravil državne pomoči
2.1.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.2
Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s.p.),
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev in sodni/poslovni register (pravne osebe in s.p.) pred 1. 1. 2015.
2.1.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.2
– mikro,
– mala,
– srednja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.1.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu A1.2
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov,
– 02 Gozdarstvo.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
2.1.4 Upravičeno območje po podprogramu A1.2
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.1.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 6. 2019.
2.1.6 Stroški po podprogramu A1.2
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 100,00 % upravičenih stroškov projekta. Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v nadaljevanju.
Kategorija stroškov
Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Delež  %
Nakup kmetijskih zemljišč
ob nakupu hipotekarnih bremen in osebnih služnosti proste
100
Nakup gozdnih zemljišč
ob nakupu hipotekarnih bremen in osebnih služnosti proste
100
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
Davek na promet nepremičnin in DDV nista upravičena stroška.
2.1.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.2
Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 150.000,00 EUR.
2.1.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno, vse glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se nahaja večinska vrednost projekta, za leto 2019, kot je prikazano v nadaljevanju
Obrestna mera
Pribitek letno v  %
Koeficient razvitosti občine, v kateri se nahaja večinska vrednost projekta
od
Do
ROM za izračun državnih pomoči
0,10
0,37
0,89
ROM za izračun državnih pomoči
0,30
0,90
1,09
ROM za izračun državnih pomoči
0,50
1,10
1,45
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih
(z vključenim moratorijem)
od
do
od
do
5.000,00
150.000,00
0
24
240
– Skupna doba vračanja posojila je največ 240 mesecev.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 24 mesecev moratorija.
– V vlogi se vlagatelj opredeli o skupni dobi vračanja posojila in dolžini moratorija.
– Pred podpisom pogodbe se lahko upravičenec s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.
2.1.9 Cilji vlagatelja po podprogramu A1.2
Cilji vlagatelja so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva
– Povečanje proizvodnje. 
– Preusmeritev proizvodnje. 
– za ukrep Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture
– Ureditev dostopa do kmetijskih in/ali gozdnih zemljišč.
2.2 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.
2. Pravne osebe in podjetniki posamezniki morajo posojilo zavarovati tudi z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
3. Predmet zavarovanja so nepremičnine, ki so predmet nakupa.
Oblika zavarovanja
Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Faktor
Delež
Boniteta
Kreditna sposobnost 
od
do
Hipoteka z vpisom na 1. mesto – predmet projekta
1,00
100
5
10
˃1,00
Pomen omejitve posamezne oblike zavarovanja:
– Faktor je zahtevano razmerje med višino zaprošenega posojila in vrednostjo predlaganega zavarovanja
– Delež je maksimalni delež posamezne oblike zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila
– Boniteta od do je omejitev, vezana na bonitetno oceno vlagatelja
– Kreditna sposobnost (K) je 1/3 letnih dohodkov (D) v zadnjem letu in letne višine že obstoječih posojilnih obveznosti vlagatelja skupaj z letno obveznostjo iz glavnice pri posojilu Sklada (P) K=D/P.
4. Podrobnejši pogoji o zavarovanju so opredeljeni v Pravilniku o zavarovanju spodbud, ki je dosegljiv na spletni strani Sklada.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.3 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na nepremičninah.
3. Rok sklenitve pogodbe je do 120 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
4. Stroški sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v veljavnem Tarifnem pravilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani Sklada.
5. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.4 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo upravičenca ta rok tudi podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje in s pogoji, določenimi v vzorcu pogodbe in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki ga mora upravičenec oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2021.
2. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
3. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu A2, skupaj s pripadajočimi prilogami. Vloga mora vsebovati sledeča dokazila:
1. Izpolnjen prijavni obrazec A2, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe, vključno z izjavo vlagatelja.
2. Podpisano pooblastilo, če vlogo podpiše pooblaščenec.
3. Prodajno pogodbo za nakup zemljišč s potrdili o plačilih, v kolikor so že bila realizirana.
4. Pravnomočno odločbo upravne enote o odobritvi pravnega posla.
5. Posojilno pogodbo vlagatelja, v kolikor ima vlagatelj finančne obveznosti.
6. Amortizacijski načrt pogodbe vlagatelja ali druga dokazila, iz katerih je razvidna letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov, limitov).
7. Dokazilo za druga sredstva v finančni konstrukciji (npr. izjava o zagotovitvi lastnega deleža, dokazila o komercialnih virih).
8. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do zaposlenih in države, ki ni starejše od meseca dni od oddaje vloge na javni razpis.
9. Izpis iz SISBON-a za vlagatelja.
10. Potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva in nosilca kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od datuma oddaje vloge.
11. Ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne službe (KSS) za kmete o obsegu skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela v letu 2018 s priloženim izračunom.
12. Dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
13. Dokazilo za izvajanje projekta na območju TNP za pridobitev točk pri ocenjevanju: Kopija dokumenta, s katerim vlagatelj dokazuje, da se bo projekt izvajal na območju Triglavskega narodnega parka (ZTNP-1). Obvezna priloga le v primeru, ko se bo projekt izvajal na tem območju. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.
Sklad lahko od vlagatelja na njegove stroške zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila ipd.
3.2 Oddaja vloge
1. Vloga se odda pisno, skladno z razpisanimi roki za oddajo vloge, in sicer na sledeč način: Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
2. Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga A2«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
3. Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
4. Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure.
5. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. do 3. 1. 2020,
2. do 17. 1. 2020,
3. do 3. 2. 2020,
4. do 17. 2. 2020,
5. do 3. 3. 2020,
6. do 20. 3. 2020,
7. do 3. 4. 2020,
8. do 17. 4. 2020,
9. do 4. 5. 2020,
10. do 18. 5. 2020,
11. do 1. 6. 2020.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih
– Regionalni vidik – skupno največ 40 točk,
– Ocena projekta – skupno največ 20 točk,
– Ocena vlagatelja – skupno največ 40 točk.
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog, ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi vloge lahko sodeluje eden ali več zunanjih ocenjevalcev in/ali strokovnjakov iz delovnega področja razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju povabi Komisija za obravnavo vlog. O delu Komisije za obravnavo vlog se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. dan po izteku roka za oddajo vlog.
5. Odpiranje vlog ni javno.
6. Komisija za obravnavo bo vlagatelja nepopolne vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana priporočeno ali osebno na Sklad.
8. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen prijavni obrazec A2, SISBON in pravnomočno odločbo upravne enote o odobritvi pravnega posla, sicer se zavrže kot nepopolna.
9. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
10. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija za obravnavo vlog bo na podlagi povprečnih ocen vlogo razvrstila glede na število doseženih točk. Prednost pri izboru za odobritev sredstev bodo imele vloge, ki bodo dobile višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
11. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za obravnavo vlog predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
12. Vloge, prispele po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju razpisa, bodo zavržene in vrnjene vlagatelju.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije za obravnavo vloge o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad