Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

Št. 5100-22/2019-2 Ob-3428/19, Stran 2422
Na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) ter na podlagi 7. člena in III. poglavja Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti, z dne 6. 4. 2001 (objavljen na spletni strani agencije; v nadaljevanju: memorandum) in dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, št. 510-33/2019/5, z dne 23. 10. 2019 (v nadaljevanju: dopis ministrstva), objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
javni razpis 
za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020
1. Predmet razpisa: na podlagi memoranduma med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS) JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2020 sta za Slovenijo namenjeni dve štipendiji.
2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: podoktorski raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim kandidatom (v nadaljevanju: kandidat), pri katerih od pridobitve doktorata ni preteklo več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave in ki želijo raziskovalno delati na Japonskem pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).
3. Pogoji
3.1. Znanstvena področja, začetek in trajanje raziskovalnega dela na Japonskem
Kandidati se na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020 (v nadaljevanju: razpis) lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje. Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.
3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, so:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave),
– če mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne more ponovno kandidirati,
– priložiti mora pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem.
4. Postopek ocenjevanja: prijave kandidatov bo ocenjevalo Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo na tuje štipendije (v nadaljevanju: strokovno telo), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije. Strokovno telo bo ocenjevalo prijave v skladu z dopisom ministrstva, upoštevajoč pri tem vso japonsko razpisno dokumentacijo, ki je sestavni del tega razpisa. Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah strokovno telo najprej ugotovi skladnost prijav glede na pogoje iz 3.2. točke tega razpisa. V nadaljevanju postopka strokovno telo ovrednoti prijave, upoštevaje kazalnike in merila, ki jih določa 5. točka razpisa in predlaga ministrstvu za nominacijo dva kandidata iz prednostnega seznama. Ministrstvo posreduje nominacijo predlaganih dveh kandidatov japonski strani (JSPS).
5. Kazalniki in merila
Strokovno telo pri ocenjevanju upošteva naslednje kazalnike in merila:
– pretekle raziskave in raziskovalne dosežke – 0 do 5 točk,
– znanstveno odličnost na podlagi priložene bibliografije – 0 do 5 točk in
– načrt raziskovalnega dela na Japonskem – 0 do 5 točk.
6. Financiranje
Japonska (JSPS) poleg štipendije izbranemu kandidatu krije tudi sredstva za:
– povratno letalsko vozovnico,
– mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen (cca 3.000,00 EUR),
– za namestitev 200.000 Yen (cca 1.700,00 EUR),
– nezgodno ter zdravstveno zavarovanje in ostalo.
Natančni podatki o financiranju so v spodaj priloženi japonski razpisni dokumentaciji.
7. Oblika, način in rok za oddajo prijav
Prijava vsebuje:
– prijavni obrazec v tiskani obliki (mora biti lastnoročno podpisan) in na elektronskem nosilcu podatkov (USB ključ, CD, DVD) v pdf formatu. Obe obliki prijavnega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu podatkov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki;
– kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (overitev ni potrebna);
– priporočilno pismo slovenskega mentorja ali nadrejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali bivšega nadrejenega) v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik);
– pisno soglasje japonskega mentorja in njegove japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem v angleškem ali japonskem jeziku (izvirnik).
Prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020«, s pripisanim imenom in priimkom kandidata ter njegovim naslovom, na: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 30. januarja 2020 (upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 30. januarja 2020.
V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.
Prijava se šteje za popolno, če je pravilno opremljena, pravočasno oddana, izpolnjena na predpisanem prijavnem obrazcu, v predpisani obliki in vsebuje vse zahtevane podatke, ki jih določa razpisna dokumentacija. Nepravočasnih, nepravilno opremljenih in nepopolnih prijav agencija ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene kandidatom (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati ime in priimek kandidata in njegovega naslova in se prijava odpre).
8. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 6. februarja 2020 v prostorih agencije.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izboru z japonske strani (JSPS)
V roku največ dveh mesecev po odposlani nominaciji kandidatov s strani ministrstva (nominacija bo predvidoma odposlana marca 2020) bo JSPS zaključil izbor in izbrana kandidata pisno obvestil, na v prijavi dan naslov, o izboru in o vseh nadaljnjih postopkih. JSPS bo o svojem končnem izboru seznanil tudi ministrstvo.
Agencija bo kandidate, ki ne bodo nominirani, o tem obvestila v osmih dneh po posredovanju izbora na ministrstvo.
10. Objava razpisa in kontaktna oseba
Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani agencije – www.arrs.si, kjer bo dosegljiva tudi razpisna dokumentacija.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko obrnete na kontaktno osebo za razpis: Marjetica Primožič, tel. 01/400-59-70; elektronska pošta: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije