Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

Št. 5442-208/2019 Ob-3445/19, Stran 2409
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 4.1, z dne 11. 12. 2018, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 8-2/1/MIZŠ/0 za javni razpis, št. 3032-83/2015/66 z dne 21. 11. 2019, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Javni razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016–2020, ki ga je maja 2016 sprejela Vlada RS in je objavljen na spletni strani https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/JAMSTVO-ZA-MLADE_potrjeno-12.5.2016.docx, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.
Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.
Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:
– sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
– sklop B – »Učitelj začetnik«.
A. Sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik«
2.1. Predmet, namen in cilj sklopa A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1.1. Predmet sklopa A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« javnega razpisa
Predmet sklopa A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« (v nadaljnjem besedilu: sklop A – PVZ) javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so opredeljeni v točki 2.1.3. javnega razpisa.
2.1.2. Namen sklopa A – PVZ javnega razpisa
Namen javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.
2.1.3. Cilj sklopa A – PVZ javnega razpisa
Operacije sklopa A – PVZ se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS), ob upoštevanju lokacije izvajanja aktivnosti, ki je določena s sedežem posameznega prijavitelja.
Način delitve sredstev po regijah: 31,03 % za KRVS in 68,97 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev 87 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 27 v KRVS in 60 v KRZS, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– v vrtcih,
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
V okviru sklopa A – PVZ javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo v skladu s točko 3.1.1. javnega razpisa izbranega ustreznega kandidata za pomočnika vzgojitelja začetnika in mu vzgojno-izobraževalni zavod zagotavlja možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.
Posamezni izbrani prijavitelj za sklop A – PVZ bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020. Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 31. 10. 2020.
Pomočnik vzgojitelja začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vzgojno-izobraževalnega zavoda, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice zakonsko določene obveznosti dela z otroki oziroma delovne obveznosti.
B. Sklop B – »Učitelj začetnik«
2.2. Predmet, namen in cilj sklopa B – »Učitelj začetnik« javnega razpisa ter regija izvajanja
2.2.1. Predmet sklopa B – »Učitelj začetnik« javnega razpisa
Predmet sklopa B – »Učitelj začetnik« (v nadaljnjem besedilu: sklop B – UZ) javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki (v nadaljevanjem besedilu: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so opredeljeni v točki 2.2.3. javnega razpisa.
2.2.2. Namen sklopa B – UZ javnega razpisa
Namen javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.
2.2.3. Cilj sklopa B – UZ javnega razpisa
Operacije sklopa B – UZ se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS), ob upoštevanju lokacije izvajanja aktivnosti, ki je določena s sedežem posameznega prijavitelja.
Način delitve sredstev po regijah: 27,54 % za KRVS in 72,46 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je zaposlitev 69 učiteljev začetnikov, 19 v KRVS in 50 v KRZS, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– v vrtcih,
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih in
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programih za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
V okviru sklopa B – UZ javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo v skladu s točko 3.2.1. javnega razpisa izbranega ustreznega kandidata za učitelja začetnika in mu vzgojno-izobraževalni zavod zagotavlja možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.
Posamezni izbrani prijavitelj za sklop B – UZ bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. 4. 2020 do 30. 11. 2020. Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 5. 2021.
Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu v okviru sklopa A – PVZ
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu v okviru sklopa A – PVZ izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
1
je vrtec ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je na dan oddaje vloge vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programa za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta,
– pogoj se bo preveril v uradnih evidencah ministrstva
2
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov, iz drugih javnih virov, t.j. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
3
na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, najkasneje pa na dan oddaje vloge izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 eurov ali več,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih**
4
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ali kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, naštetih v 196.–203. členu Kazenskega zakonika KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17),
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah*
5
je pred oddajo vloge na javni razpis (ne glede na izjeme od obveznosti objave po 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS)) v prostorih in na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) javno objavil prosto projektno delovno mesto (z rokom za prijavo kandidatov vsaj tri delovne dni) pomočnika vzgojitelja začetnika v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov, in izvedel izbirni postopek v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja,***
– dokazilo o objavi prostega projektnega delovnega mesta
– sklep o izbiri kandidata
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– dokazila kandidata o izpolnjevanju pogojev
6
izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt (4. točka)
7
izkazuje ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt (1. in 4. točka)
8
izkazuje ustreznost ciljnih skupin,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt (2. in 3. točka)
9
izkazuje skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi oziroma naložb.
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt (2., 3. in 4. točka)
*Izpolnjevanje pogojev pod številko 4 se bo preverjalo na dan oddaje vloge.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
*** Priporoča se, da prijavitelj v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnese odložni pogoj, da se zaposlitev ustreznega pomočnika vzgojitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede v primeru, da bo delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim pomočnikom vzgojitelja začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu.
Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis z eno vlogo kandidira le z enim kandidatom za pomočnika vzgojitelja začetnika, lahko pa na javni razpis poda več vlog, če za vsako vlogo izpolnjuje razpisne pogoje. Prijavitelj lahko do izdaje sklepov o (ne)izbiri nadomesti kandidata za pomočnika vzgojitelja začetnika z drugim kandidatom za pomočnika vzgojitelja začetnika.
3.1.1. Pomočnik vzgojitelja začetnik
Pomočnik vzgojitelja začetnik je oseba, ki ob vključitvi v operacijo (prvi dan projektne zaposlitve) izpolnjuje naslednje pogoje:
– je stara do vključno 29 let,
– nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in
– išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).
3.2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu v okviru sklopa B – UZ
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu v sklopu B – UZ izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
1
je vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je na dan oddaje vloge vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega vzgojnega programa za dijaške domove, javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma programa s pridobljeno javno veljavnostjo,
– pogoj se bo preveril v uradnih evidencah ministrstva
2
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov, iz drugih javnih virov, tj. javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
3
na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, najkasneje pa na dan oddaje vloge izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 eurov ali več,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih**
4
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ali kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, naštetih v 196.–203. členu Kazenskega zakonika KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17),
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah*
5
je pred oddajo vloge na javni razpis (ne glede na izjeme od obveznosti objave po 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS)) v prostorih in na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) javno objavil prosto projektno delovno mesto (z rokom za prijavo kandidatov vsaj tri delovne dni) strokovnega delavca v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov, in izvedel izbirni postopek v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja,***
– dokazilo o objavi prostega projektnega delovnega mesta
– sklep o izbiri kandidata
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– dokazila kandidata o izpolnjevanju pogojev
6
izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt (4. točka)
7
izkazuje ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt (1. in 4. točka)
8
izkazuje ustreznost ciljnih skupin,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt (2. in 3. točka)
9
izkazuje skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi oziroma naložb.
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (6. točka prijavne vloge)
– pogoji se bodo preverili v prijavni vlogi za projekt (2., 3. in 4. točka)
*Izpolnjevanje pogoja pod številko 4 se bo preverjalo na dan oddaje vloge.
** Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, v tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
*** Priporoča se, da prijavitelj v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnese odložni pogoj, da se zaposlitev ustreznega učitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede v primeru, da bo delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim učiteljem začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu.
Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis z eno vlogo kandidira le z enim kandidatom za učitelja začetnika, lahko pa na javni razpis poda več vlog, če za vsako vlogo izpolnjuje razpisne pogoje. Prijavitelj lahko do izdaje sklepov o (ne)izbiri nadomesti kandidata za učitelja začetnika z drugim kandidatom za učitelja začetnika.
3.2.1. Učitelj začetnik
Učitelj začetnik je oseba, ki ob vključitvi v operacijo (prvi dan projektne zaposlitve) izpolnjuje naslednje pogoje:
– je stara do vključno 29 let,
– nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in
– išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).
Ustrezen kandidat za učitelja začetnika je tudi, kdor nima pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma specialnopedagoške izobrazbe, če izpolnjuje druge pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Formalno popolne vloge posameznega sklopa, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje vlog.
Postopek ocenjevanja posameznih vlog bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje možno število točk
1. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
20
Sedež prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25-29 let1
Vzhodna kohezijska regija
Pomurska
10
10
Podravska 
9
Zasavska
9
Savinjska
8
Koroška
8
Posavska
8
Jugovzhodna Slovenija 
7
Primorsko-notranjska
7
Zahodna kohezijska regija
Osrednjeslovenska
10
Obalno-kraška
9
Goriška 
8
Gorenjska
7
Razvitost občine2, v kateri ima prijavitelj sedež (merjena s koeficientom razvitosti)
– 0,00–0,89
10
10
– 0,90–0,97
9
– 0,98–1,03
8
– 1,04–0,14
7
– 1,15–1,20
6
– 1,21 in več
5
2. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA – REFERENCE PRIJAVITELJA IN SPODBUJANJE NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
11
Reference prijavitelja kot upravičenca na področju evropske kohezijske politike v zadnjih štirih letih (dokazilo: veljavne pogodbe o sofinanciranju operacije, sklenjene od 1. 1. 2016 dalje)3
– 10 ali več referenc
4
4
– 7 do 9 referenc
3
– 4 do 6 reference
2
– 1 do 3 reference
1
– ni referenc 
0
Število udeležb strokovnih delavcev v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v sistemu KATIS4 v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Štejejo le udeležbe tistih strokovnih delavcev, zaposlenih pri prijavitelju, ki so bili na izobraževanje oziroma usposabljanje prijavljeni s soglasjem ravnatelja.5
– 90 in več udeležb
7
7
– od 60 do 89 udeležb
6
– od 40 do 59 udeležb
5
– od 30 do 39 udeležb
4
– od 20 do 29 udeležb
3
– od 10 do 19 udeležb
2
– od 1 do 9 udeležb
1
– 0 udeležb
0
Število točk – SKUPAJ
31
1 Na podlagi podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za julij 2019; priloga javnega razpisa Stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah med mladimi (25–29 let).
2 Na podlagi podatkov Ministrstva za finance za leti 2018 in 2019; priloga javnega razpisa Koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019.
3 Izpolnjevanje merila bo preverilo ministrstvo na podlagi podatkov iz uradnih evidenc organa upravljanja.
4 KATIS je katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17). KATIS ponuja programe za izpopolnjevanje izobrazbe, ki so namenjeni pridobivanju novih znanj, usposobljenosti in kvalifikacij za poučevanje posameznega predmeta oziroma za opravljanje določenega vzgojno-izobraževalnega dela, in programe kariernega razvoja, ki so prvenstveno namenjeni posodabljanju disciplinarnega oziroma strokovnega znanja v povezavi z didaktičnim usposabljanjem za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo.
5 Izpolnjevanje merila bo preverilo ministrstvo na podlagi podatkov iz lastnih evidenc, pridobljenih na dan, ko se izteče rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev.
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne vloge, največje možno skupno število točk je 31 točk.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo z vlogo zbrali večje število točk v posameznem sklopu v posamezni kohezijski regiji.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog v posameznem sklopu v posamezni kohezijski regiji na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog različnih prijaviteljev, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če je koeficient razvitosti občin enak, se o izbiri odloči po dodatnem kriteriju glede na datum in uro oddaje popolne vloge (prednost ima popolna vloga, ki je oddana prej, pri čemer se le za potrebe dodatnega merila za čas oddaje šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma če vloga ni bila oddana na pošto kot priporočena pošiljka, datum in čas, ko je vloga prispela v vložišče ministrstva). V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se ob primerjanju vlog po dodatnem merilu izbere vloga tistega prijavitelja, ki je v vlogi izkazal več referenc kot upravičenec oziroma poslovodeči konzorcijski partner na področju evropske kohezijske politike v zadnjih štirih letih (pogodbe, sklenjene v času od 1. 1. 2016 dalje). Če je število referenc prav tako enako, se o izbiri odloči po dodatnem kriteriju glede na višje število udeležb strokovnih delavcev v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v sistemu KATIS v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. V primeru, da je tudi to število enako, o izbiri odloči žreb. Podrobnejši opis postopka izvedbe žreba je naveden v 25. točki tega razpisa.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog istega prijavitelja, bo pozvan, katere med njimi predlaga v izbor glede na razpoložljiva sredstva. Če se na poziv v roku ne bo odzval, bo ministrstvo upoštevalo vrstni red vpisa vlog v informacijski sistem za sprejem vlog.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog mogoče izbrati dva ali več prijaviteljev, ki kandidirajo z istim kandidatom, bo s tem kandidatom izbran tisti prijavitelj, ki z vlogo doseže večje število točk. Če ti prijavitelji dosegajo enako število točk, se nadalje izbere tisti, ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če je koeficient razvitosti občin enak, se o izbiri s tem kandidatom odloči glede na datum in uro prejema popolne vloge (prednost ima vloga, ki je prispela prej, pri čemer se za čas vložitve šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma če vloga ni bila oddana na pošto kot priporočena pošiljka, datum in čas, ko je vloga prispela v vložišče ministrstva). V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se ob primerjanju vlog po dodatnem merilu izbere vloga tistega prijavitelja, ki je v vlogi izkazal več referenc kot upravičenec oziroma poslovodeči konzorcijski partner na področju evropske kohezijske politike. Če je število referenc prav tako enako, se o izbiri odloči po dodatnem kriteriju glede na višje število udeležb strokovnih delavcev v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v sistemu KATIS v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. V primeru, da je tudi to število enako, o izbiri odloči žreb. Ostali prijavitelji z istim kandidatom bodo pozvani na dopolnitev vloge z ustreznim nadomestnim kandidatom.
Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izboru, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, razpisna komisija predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
5. Dodatne zahteve v primeru, da bo posamezni prijavitelj na javnem razpisu izbran
5.1. Sklop A-PVZ
Prijavitelj se zavezuje, da bo v primeru, da bo izbran na javnem razpisu v okviru sklopa A-PVZ, kandidatu začetniku zagotovil kvalitetno uvajanje, da bo pridobil vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in mu omogočil, da bo opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil novo delovno razmerje za obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 31. 10. 2020. Izpolnitev zahteve se dokazuje s predložitvijo izvoda sklenjene pogodbe o nadaljnji zaposlitvi ministrstvu.
5.2. Sklop B-UZ
Prijavitelj se zavezuje, da bo v primeru, da bo izbran na javnem razpisu v okviru sklopa B-UZ, kandidatu začetniku zagotovil kvalitetno uvajanje, da bo pridobil vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in mu omogočil, da bo opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z učiteljem začetnikom sklenil novo delovno razmerje s trajanjem vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. 5. 2021. Izpolnitev zahteve se dokazuje s predložitvijo izvoda sklenjene pogodbe o nadaljnji zaposlitvi ministrstvu.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sklop A – PVZ javnega razpisa znaša največ do 700.350,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2020 naslednja:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 217.350,00 EUR, od tega:
− 173.880,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
− 43.470,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 483.000,00 EUR, od tega:
− 386.400,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
− 96.600,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sklop B – UZ javnega razpisa znaša največ do 1.242.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2020 naslednja:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 342.000,00 EUR, od tega:
− 273.600,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
− 68.400,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V- slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 900.000,00 EUR, od tega:
− 720.000,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
− 180.000,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Načrtovana dinamika sofinanciranja po posameznih programskih območjih in proračunskih letih je vezana na potrditev organa upravljanja z odločitvijo o podpori javnemu razpisu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od objave javnega razpisa do dne 30. 9. 2020 za sklop A – PVZ oziroma do dne 30. 11. 2020 za sklop B – UZ.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od objave javnega razpisa do dne 31. 10. 2020 za sklop A – PVZ oziroma do dne 31. 12. 2020 za sklop B – UZ.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
9. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Obrazec za oddajo vloge
– Prijavna vloga za projekt
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Ocenjevalni list
– Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje
– Obračun stroška na enoto
– Mesečno poročilo
– Tabela Kohezijske_statistične_občine
– Stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah med mladimi (25–29 let)
– Koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019
– Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa
– Navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020
– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020
– Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce ter dokazila:
– Prijavna vloga za projekt;
– dokazilo o objavi delovnega mesta pri ZRSZ (fotokopija izvoda vloge za objavo prostega projektnega delovnega mesta, ki ga ZRSZ vrne kot dokazilo o opravljeni storitvi);
– fotokopija sklepa o izbiri kandidata;
– fotokopije dokazil kandidata o izpolnjevanju z zakonom in drugimi predpisi določenih pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja začetnika v sklopu A – PVZ oziroma učitelja začetnika v sklopu B – UZ (dokazilo o izobrazbi kandidata, morebitna dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev, če so predpisana za zasedbo delovnega mesta).
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
10. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
11. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
12. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike stroškov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Za pravilnost izvedbe izbirnega postopka zaposlitve skladno z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja, kot je določeno v pogoju pod zap. št. 5 v točki 3.1. in točki 3.2. javnega razpisa, je odgovoren prijavitelj in bo predmet upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških) objavljenimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je dne 24. 10. 2019 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020, št. 5442-208/2019/11. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto na operaciji predstavlja pretežno strošek dela pomočnika vzgojitelja začetnika oziroma učitelja začetnika, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni.
Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto tako znaša:
– za sklop A – PVZ v višini 1.610,00 EUR na mesec za pomočnika vzgojitelja začetnika, pri čemer bodo za uvajalno obdobje 5 mesecev sofinancirani upravičeni stroški za pomočnika vzgojitelja začetnika skupaj največ v višini 8.050,00 EUR,
– za sklop B – UZ v višini 2.250,00 EUR na mesec za učitelja začetnika, pri čemer bodo za uvajalno obdobje 8 mesecev sofinancirani upravičeni stroški za učitelja začetnika skupaj največ v višini 18.000,00 EUR.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je mesečno poročilo pomočnika vzgojitelja oziroma učitelja začetnika in pogodba o zaposlitvi, ki se priloži najkasneje pri prvem zahtevku za izplačilo, v okviru katerega se uveljavlja strošek, ter njene morebitne naknadne spremembe, ki se priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za izplačilo. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na podlagi izstavljenega obračuna stroška na enoto in zahtevka za izplačilo s prilogami. Način uveljavljanja upravičenih stroškov je podrobneje naveden v razpisni dokumentaciji (tč. 9 Navodil za prijavo na javni razpis, Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020) in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Izplačilo predplačila je predvideno za upravičence v okviru sklopa B – UZ.
13. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
14. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju, komuniciranju in prepoznavnosti upoštevati 115. in 116. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu (računovodski kodi) se, ker gre pri predmetnem javnem razpisu za poenostavljeno obliko nepovratnih sredstev, knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
20. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 11 Navodil za prijavo na javni razpis).
22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
25. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 14. 1. 2020 do 11. ure.
Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem pisnem izvodu in v enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku), v zaprti ovojnici, opremljeni z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis »Prva zaposlitev na področju VIZ 2020««, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec »Obrazec za oddajo vloge«, ki je del razpisne dokumentacije, ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
26. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, odpiranje vlog ne bo javno. Vloge se bodo predvidoma dne 14. 1. 2020 odpirale v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v prisotnosti članov komisije. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni v točki 9 javnega razpisa. V fazi preverjanja formalne popolnosti vlog se lahko opravi tudi preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Ministrstvo lahko brez zahteve po dopolnjevanju vloge za posameznega prijavitelja v prijavni vlogi izmed vnaprej pripravljenih finančnih načrtov upošteva le tistega, v katerega regijo se uvršča sedež prijavitelja in za katerega sklop je podana vloga na razpis.
Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Ob morebitnih nejasnih, netočnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih vloge bo razpisna komisija prijavitelja pozvala k dopolnitvi. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge in/ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani prijavitelji, ki bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji, kakor je opredeljeno v točki 4 javnega razpisa.
V primeru, da bo o izbiri odločal žreb, mu lahko prisostvujejo tudi prijavitelji, o katerih se bo odločalo o pravici do sofinanciranja, in bodo o tem pisno obveščeni. Komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predsednik komisije izmed članov komisije. Žrebanje se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne številke prijav se izpiše na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove izžrebano evidenčno številko vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napravi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prijavitelji, če so prisotni.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v točki 25 javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo javnega razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz točke 3.1. in 3.1.1. v sklopu A – PVZ javnega razpisa oziroma osnovnih pogojev iz točke 3.2 in 3.2.1. v sklopu B – UZ javnega razpisa,
– ki po merilih za izbor vlog iz točke 4 javnega razpisa ne bodo izbrane,
– ki bodo vsebovale lažne informacije,
– ki bodo vsebovale nejasne, netočne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih vloge in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno dopolnil.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020, ki ju bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
27. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
28. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov kadriess.mizs(at)gov.si ali med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30, vsak delovni dan pokličete Katjo Kovačič (tel. 01/400-57-38) ali Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti