Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019

Kazalo

Št. 3310-46/2019 Ob-3434/19, Stran 2387
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS, št. 47/17 in 67/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
2. javni razpis za podukrep 6.3
Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD).
Razpisana sredstva
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 20.000.000,00 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 15.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja – 14–20 – EU,
– 5.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja – 14–20 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa
Zaprti
Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaključek javnega razpisa
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 16. decembra 2019 do vključno 13. februarja 2020 do 23:59 ure.
Cilji podukrepa 
Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Informacije o razpisu
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
– INFO točke KGZS (Priloga 1 k razpisni dokumentaciji).
2. Namen podpore: namen podpore je določen v 4. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 5. členu Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Pogoji za pridobitev sredstev so določeni v 6. in 7. členu Uredbe.
2. Travojede živali iz 4. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe so določene v 2. točki 2. člena Uredbe.
3. Trajno travinje iz 4. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe je določeno v 3. točki 2. člena Uredbe.
4. Obseg primerljivih kmetijskih površin iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe je določen v 7. točki 2. člena Uredbe.
5. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za izbor vlog so določena v 8. členu Uredbe ter dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja (http:www.program-podezelja.si) in so podrobneje urejena v tem poglavju.
2. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk pri merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
3. Vsak cilj, izbran v poslovnem načrtu, se točkuje samo enkrat. Z izborom enega cilja upravičenec ne more izpolniti več meril hkrati.
4. Cilji, za katere je na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe možno pridobiti dodane točke, so naslednji cilji iz priloge 3 Uredbe: 1.1, 1.3, 2.1, 2.11, 2.12 in cilj 2.13.
5. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje, oceni na podlagi meril, podrobneje opredeljenih v tem javnem razpisu, in sicer:
 
Merila
Maksimalno število točk
A.
SOCIALNO EKONOMSKI VIDIK
40
1.
Vključenost člana kmetije v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
Upošteva se vključenost člana kmetije (nosilec ali ostali člani kmetije) v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na dan oddaje vloge na javni razpis.
5
 
Vsaj en član kmetije je vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
5
Nobeden član kmetije ni vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
0
2.
Povečanje obsega proizvodnih kapacitet (površina primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP) ali glave velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ)) 
Primerja se PKP iz zbirne vloge oddane v letu 2019 oziroma GVŽ iz evidence rejnih živali v letu 2019 in načrtovano stanje iz poslovnega načrta – izbran cilj 1.5 in 1.6 iz priloge 3 Uredbe.
10
 
Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 20 %.
10
 
Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 12 % do vključno 19,99 %.
7
 
Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 5 % do vključno 11,99 %.
5
Vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
Točkuje se cilj, če kmetija v poslovnem načrtu prikaže vzpostavitev dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47)
– izbran cilj 1.3 iz priloge 3 Uredbe. Za izpolnjevanje tega cilja so primerne naslednje dopolnilne dejavnosti, če se v okviru njih pridelujejo tudi kmetijski proizvodi iz Priloge I:
– proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov,
– kandiranje sadežev in drugih delov rastlin,
3.
– proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen oljnih rastlin,
10
– predelava in konzerviranje krompirja,
– proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov,
– predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
– proizvodnja kisa,
– zakol živali in predelava mesa,
– predelava mleka,
– predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska,
– predelava zelišč,
– proizvodnja žganih pijač.
 
Na kmetiji je predvidena vzpostavitev dopolnilne dejavnosti.
10
 
Na kmetiji ni predvidena vzpostavitev dopolnilne dejavnosti.
0
4.
Velikost kmetijskega gospodarstva, izražena v PKP Upošteva se velikost kmetije izražena v PKP iz zbirne vloge oddane v letu 2019
10
Kmetija ima od vključno 5 do 5,99 ha PKP.
10
Kmetija ima od 4 do 5 ha PKP.
9
Kmetija ima od 3 do vključno 4 ha PKP.
8
Kmetija ima od 2,7 do vključno 3 ha PKP.
7
Kmetija ima od 2,4 do vključno 2,7 ha PKP.
6
Kmetija ima od 2,1 do vključno 2,4 ha PKP.
5
Kmetija ima od 1,8 do vključno 2,1 ha PKP.
4
Kmetija ima od 1,5 do vključno 1,8 ha PKP.
3
5.
Vključenost upravičenca v shemo kakovosti – izbrana kakovost Upošteva se veljavnost certifikata za shemo kakovosti – izbrana kakovost na dan oddaje vloge na javni razpis. Veljavnost certifikata se preveri iz uradne evidence. Vključenost upravičenca v shemo kakovosti se upošteva tudi v primeru, da je imetnik certifikata pravna oseba in je upravičenec naveden na prilogi certifikata pravne osebe.
5
 
Upravičenec ima na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat za shemo kakovosti izbrana kakovost.
5
 
Upravičenec na dan oddaje vloge na javni razpis nima veljavnega certifikata za shemo kakovosti izbrana kakovost.
0
B.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
20
6.
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Točke se znotraj tega merila seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.
5
 
a) Preusmeritev kmetije iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja za kmetije, ki v letu vlaganja vloge na javni razpis še niso vključene v ukrep ekološko kmetovanje) – izbran cilj 2.1 iz priloge 3 Uredbe.
5
 
b) Vključitev v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: KOPOP) (velja za kmetije, ki v letu vlaganja vloge na javni razpis še niso vključene v ta ukrep) – izbran cilj 2.2 iz priloge 3 Uredbe.
4
 
c) Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj 0,5 ha) – izbran cilj 2.3 iz priloge 3 Uredbe.
3
 
č) Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v obsegu najmanj 0,3 ha) – izbran cilj 2.8 iz priloge 3 Uredbe.
5
 
d) Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetije – zbiranje meteorne vode v kapaciteti najmanj 10 m3 – izbran cilj 2.9 iz priloge 3 Uredbe.
2
 
e) Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetije – ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav – izbran cilj 2.10 iz priloge 3 Uredbe.
3
7.
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Točke se znotraj tega merila seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.
5
 
a) Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike – izbran cilj 2.4 iz priloge 3 Uredbe.
5
 
b) Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami pri raznih poizkusih (npr. sortnih, fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij) – izbran cilj 2.5 iz priloge 3 Uredbe.
3
 
c) Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetije (strojne in programske opreme) – izbran cilj 2.6 iz priloge 3 Uredbe.
4
 
č) Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih (npr. sortnih, fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij) – izbran cilj 2.7 iz priloge 3 Uredbe.
2
8.
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Točke se znotraj tega merila seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.
5
 
a) Nakup in postavitev rastlinjaka v obsegu najmanj 25 m2 – izbran cilj 2.11 iz priloge 3 Uredbe.
4
 
b) Uvedba nasadov sadovnjakov s sajenjem rastlin, ki bolje prenašajo pozebo in sušo, določene v Prilogi 2 tega javnega razpisa, v obsegu najmanj 15 arov – izbran cilj 2.12 iz priloge 2 Uredbe.
3
 
c) Uvedba mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 15 arov – izbran cilj 2.13 iz priloge 3 Uredbe.
4
9.
Vključenost kmetije v ukrepe KOPOP, EK ali Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v ukrepe KOPOP, Ekološko kmetovanje
(v nadaljnjem besedilu: EK) ali Dobrobit živali, kar je razvidno iz zbirne vloge oddane v letu 2019. Točke se znotraj tega merila seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.
5
 
Kmetija je vključena v ukrep v ukrep EK.
3
 
Kmetija je vključena v ukrep v ukrep KOPOP.
2
 
Kmetija je vključena v ukrep v ukrep Dobrobit živali.
2
C.
GEOGRAFSKI VIDIK 
40
10.
Težavnost kmetovanja: povprečno število točk na kmetiji, ki se izračunajo v skladu s predpisom, ki ureja način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska zemljišča v OMD
Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo na dan oddaje zbirne vloge za leto 2019.
25
 
Kmetija ima 550 ali več točk.
25
 
Kmetija ima od 510 do vključno 549,99 točk.
24
 
Kmetija ima od 470 do vključno 509,99 točk.
22
 
Kmetija ima od 430 do vključno 469,99 točk.
21
Kmetija ima od 390 do vključno 429,99 točk.
19
Kmetija ima od 350 do vključno 389,99 točk.
18
Kmetija ima od 310 do vključno 349,99 točk.
16
 
Kmetija ima od 270 do vključno 309,99 točk.
15
 
Kmetija ima od 230 do vključno 269,99 točk.
13
Kmetija ima od 150 do vključno 229,99 točk.
10
 
Kmetija ima od 50 do vključno 149,99 točk.
7
Kmetija ima do vključno 49,99 točk.
4
11.
Naslov ali sedež kmetije glede na seznam občin, ki ležijo na problemskih območjih Upošteva se lega naslova ali sedeža kmetije na problemskih območjih iz PRP 2014-2020, kar je razvidno iz priloge 4 Uredbe.
15
 
Naslov ali sedež kmetije leži na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
15
 
Naslov ali sedež kmetije ne leži na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
0
SKUPAJ
100
6. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 9. členu Uredbe.
7. Sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravici do sredstev: sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravici do sredstev je določena v 9.a členu Uredbe.
8. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila: finančne določbe in višina pavšalnega plačila so določene v 10. členu Uredbe.
9. Vlaganje vlog in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vlog in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 11. in 12. členu Uredbe.
2. Upravičenec mora za načrtovane cilje iz priloge 3 Uredbe, razen ciljev 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 in 2.7, izbrati vsaj en strošek iz Priloge 4 tega javnega razpisa.
3. Upravičenec, ki je načrtoval razvojni cilj 1.4 iz priloge 3 Uredbe, mora izbrati vsaj en strošek iz Priloge 3 javnega razpisa.
10. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog je določena v 13. členu Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe se v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
Merilo
Ponder
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje
16 %
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
15 %
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe
14 %
Vključenost kmetije v ukrepe KOPOP, EK ali Dobrobit živali
12 %
Vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I
k Pogodbi o delovanju Evropske unije
10 %
Vključenost upravičenca v shemo kakovosti – izbrana kakovost
9 %
Povečanje obsega proizvodnih kapacitet (PKP ali GVŽ)
8 %
Naslov ali sedež kmetije glede na seznam občin, ki ležijo na problemskih območjih
7 %
Vključenost člana kmetije v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
6 %
Težavnost kmetovanja: povprečno število točk na kmetiji, ki se izračunajo v skladu s predpisom, ki ureja način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska zemljišča v OMD
5 %
Velikost kmetijskega gospodarstva v PKP
4 %
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa 6.3.
11. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je določeno v 14. členu Uredbe.
2. Začetek izvajanja poslovnega načrta se dokazuje z dokazno listino (računi, avansni računi, predračuni, ponudbe, dokazila o izvedbi analize trga pred nakupom, potrdila, dovoljenja, pogodbe, izpisi, certifikati, dokumenti za identifikacijo premičnin, fotografije ipd.), za začetek izvajanja aktivnosti iz poslovnega načrta pa se upošteva datum dokazne listine.
3. V skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 14. člena Uredbe mora upravičenec priložiti dokazila o izpolnitvi ciljev iz poslovnega načrta, ki se glasijo na upravičenca in na podlagi katerih je mogoče preveriti dejansko stanje, navedeno v zahtevku za izplačilo drugega obroka podpore (računi, potrdila, dovoljenja, pogodbe, izpisi, certifikati, dokumenti za identifikacijo nepremičnin, fotografije ipd.).
4. V skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 14. člena Uredbe mora upravičenec za pridobitev dela podpore, ki je namenjena pokritju naložbenih razvojnih ciljev, predložiti dokazila o porabljenih sredstvih za ta namen (računi, dokazila o plačilu), ki se glasijo na upravičenca.
5. V skladu s tretjo alinejo tretjega odstavka 14. člena Uredbe, mora upravičenec v primeru, da poslovni načrt vsebuje tudi naložbe v mehanizacijo, opremo in IKT, priložiti dokazila (računi, fotografije ipd.), iz katerih so razvidni identifikacijski podatki (komercialna oznaka, tip, ID-številka ipd.). Izvirnike listin z identifikacijskimi podatki ter dokazila o nakupu in lastništvu, ki se glasijo na upravičenca, mora upravičenec hraniti na kmetiji in jih predložiti ob kontroli na kraju samem.
12. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 15. členu Uredbe.
13. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala agencija, objavljene na spletni strani agencije.
14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba Kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 16. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 17. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano