Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

VL 29405/2019 Os-2986/19, Stran 2078
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Studio Gong storitve, gostinstvo in trgovina, d.o.o., Poljanska cesta 73, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mihailo Šarac, proti dolžnici Mateji Skok-Kolar, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, ki jo zastopa odvetnica Nina Globočnik, Stritarjeva ulica 5, Kranj, zaradi izterjave 800,00 EUR, sklenilo:
Dolžnici Mateji Skok-Kolar, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Nina Globočnik, Stritarjeva 5, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2019