Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

Ob-3097/19, Stran 2066
Svet zavoda Osnovne šole Brusnice, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, na osnovi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 8. seje Sveta zavoda Osnovne šole Brusnice z dne 30. 9. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o strokovnem nazivu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evidence (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar bi ga moral predložiti v roku enega leta po začetku mandata).
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih izkušenj.
Pisne prijave pošljite od 9. 10. 2019 do vključno 23. 10. 2019, ko bo prosto delovno mesto objavljeno tudi na Zavodu RS za zaposlovanje Novo mesto in na spletni strani Osnovne šole Brusnice.
Kandidati pisne prijave pošljite na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Brusnice, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Brusnice