Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

Št. 133/1-2019 Ob-3095/19, Stran 2065
Svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 126/06 – ZJZP), 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, 22. ter 23. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, razpisuje delovno mesto za
direktor 
Zdravstvenega doma Murska Sobota (m/ž) za 4-letno mandatno obdobje
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo, kar dokazuje z diplomo o dokončani najmanj univerzitetni izobrazbi po »pred-bolonjskih« programih oziroma magisterijem stroke (za imenom) – 2. bolonjska stopnja za izobrazbe po novih »bolonjskih« programih,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da predloži vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja zavoda traja 4 leta.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
– kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj, zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil;
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Prijave z dokazili je potrebno poslati v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis: direktor zavoda«.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni najpozneje v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda.
Svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota