Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

Št. 0141-12/2019/1 Ob-3085/19, Stran 2064
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija (Uradni list RS, št. 8/04, 31/09 in 62/15), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Moderna galerija 
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene od strok s področja dela zavoda;
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu;
– višjo raven znanja najmanj enega svetovnega jezika in osnovno raven znanja najmanj enega svetovnega jezika.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje, 
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Moderna galerija.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Moderna galerija« v tridesetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Marjana Cvenkel Lesjak, tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo