Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

Ob-3080/19, Stran 2063
Svet zavoda Centra za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje, na podlagi sklepa št. 5, 21. seje, dne 4. 9. 2019 in skladno z določili tretjega odstavka 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) ter 30. in 31. člena Statuta Centra za varstvo in delo Golovec Celje (čistopisa, sprejetega dne 8. 12. 2016) objavlja razpis za prosto delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje, navedene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu:
– doseženo morajo imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ob prijavi mora kandidat/kandidatka predložiti tudi:
– svoj program razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– življenjepis z navedbo strokovnih referenc in delovnih izkušenj.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora pa tega opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice, sicer mu/ji mandat preneha na podlagi zakona.
Z imenovanim/imenovano direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za čas trajanja mandata, ki traja 5 let.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati/kandidatke poslati priporočeno po pošti ali dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«, na naslov Svet zavoda Centra za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje.
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na sedež zavoda do 14. 10. 2019, do 14. ure.
Nepopolne in nepravočasne vloge bodo izločene in zavržene. Kandidati/kandidatke bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Centra za varstvo in delo Golovec Celje